Tài liệu Bài giảng bài liên hệ giữa cung và dây hình học 9 (3)

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 167 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Bài giảng môn Toán lớp 9 Kiểm tra miệng Cho đường tròn (O) và hai điểm A, B thuộc (O). Hãy điền một trong các từ ( cung, dây cung, mút) vào chỗ có dấu (…) trong các câu sau để được các phát biểu đúng. A 1. Hai điểm A, B chia đường tròn (O) thành m cung hai phần, mỗi phần được gọi là một …....... cung 2. Đoạn thẳng AB được gọi là dây …............. B 3. Các cung AmB, AnB và dây AB mút có chung hai …............ là A và B. Dây AB căng hai cung AmB và AnB O n TIẾT 39 LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY 1.Định lí 1(SGK) Bài toán 1: a.Vẽ dường tròn (O), dây AB = O A CD ( AB và CD không đi qua O). Chứng minh : AB  CD b. Điều ngược lại có đúng không? D B Giải a. Khi AB = CD thì O D AOB =  COD (c.c.c)  AOB  COD  AB  CD a)AB  CD  AB  CD b)AB  CD  AB  CD C 2.Định lí 2 ?2 A AB  CD  AB  CD B C b. Điều ngược lại luôn đúng (c/m tương tự) TIẾT 39 LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY 1.Định lí 1(SGK) 3. Luyện tập Bài 1: Chọn các đáp án sai trong O a)AB  CD  AB  CD A các câu sau: b)AB  CD  AB  CD C a. Nếu hai dây bằng nhau thì căng hai cung bằng nhau. D B 2.Định lí 2 b. Trong một đường tròn, cung nhỏ hơn căng dây nhỏ hơn. A O D c. Trong hai đường tròn bằng AB  CD  AB  CD nhau, cung lớn hơn căng dây C B nhỏ hơn. d. Khi so sánh hai cung nhỏ trong một đường tròn ta có thể so sánh hai dây căng hai cung đó. TIẾT 39 LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY 1.Định lí 1(SGK) 3. Luyện tập a)AB  CD  AB  CD O b)AB  CD  AB  CD C D 2.Định lí 2 A B 2cm B. 2cm C. 3cm O D AB  CD  AB  CD B Bài 2: Cho (O; 2cm), biết số đo cung A AB bằng 600. Khi đó dây AB bằng: A.1cm B C D. 4cm. A O TIẾT 39 LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY 1.Định lí 1(SGK) 3. Luyện tập a)AB  CD  AB  CD b)AB  CD  AB  CD C 2.Định lí 2 Bài 3: (Bài 13 – SGK) O A Chứng minh rằng : Trong một đường tròn, hai cung bị chắn giữa hai dây song song thì bằng nhau. D B Trường hợp : O nằm A A AB  CD  AB  CD B ngoài AB và CD. Có C D AB//CD.Chứng minh: O N D cung AC bằng cung BD M O Hướng dẫn: C B -Kẻ đường kính MN // CD, so sánh cung AM và cung BN (Thông qua các góc A, B của tam giác AOB. -Tương tự, so sánh cung CM và cung DN, từ dó suy ra đpcm HẾT ĐẦU GIỜ BẮT Câu hỏi 1: Kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là bao nhiêu độ vào lúc 21 giờ? 300 450 600 900 HƯỚNG DẪN HỌC BÀI Với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay hai đường tròn bằng nhau : Giờ này các em học được 1) Hai cung bằng nhau những vấn đề gì? căng hai dây bằng nhau a)AB  CD  AB  CD 2) Hai dây bằng nhau căng hai cung bằng nhau O b)AB  CD  AB  CD C D 3) Cung lớn hơn căng dây lớn hơn 4) Dây lớn hơn căng cung lớn hơn A A O D AB  CD  AB  CD B C B HƯỚNG DẪN HỌC BÀI: Bài cũ: - Häc vµ n¾m ch¾c hai ®Þnh lÝ, ®iÒu kiÖn ¸p dông. - Lµm c¸c bµi tËp: 11,12,13,14 (SGK). - Híng dÉn bµi 11/SGK: A H×nh vÏ: a)DÔ dµng chøng minh hai tam gi¸c vu«ng ABC =  ABD CB = BD => BC  BD b) Chøng minh CED vu«ng t¹i E cã EB lµ trung tuyÕn øng víi c¹nh huyÒn => EB  BD  EB  BD =>…… E C O’ O B D
- Xem thêm -