Tài liệu Bài giảng bài kính hiển vi vật lý 11 (2)

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 112 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

http://proton.violet.vn http://proton.violet.vn 1/ Soá boäi giaùc là gì ? Coâng thöùc tính? Soá boäi giaùc phuï thuoäc yeáu toá naøo ?  tan  G   0 tan  0 AB tan  0  § A B CC 0 Đ 2/ Kính luùp laø gì? Vieát coâng thöùc veà soá boäi giaùc cuûa kính luùp trong tröôøng hôïp ngaém chöøng ôû voâ cöïc ? § G  f http://proton.violet.vn http://proton.violet.vn Chân muỗi có các vuốt có móc để bám vào da. Ảnh:Các nhà vật lý thuộc Trường Đại Học Dailan (Trung Quốc) http://proton.violet.vn http://proton.violet.vn Hình ảnh con kiến TT Khoa học Vật liệu, Trường ĐHKHTN (Đại học Quốc gia Hà Nội) chụp được Gautier đến từ Avignon, Pháp, đã cho thấy hình ảnh cắt ngang của một lá cây Tuyết Tùng. http://proton.violet.vn http://proton.violet.vn Tiến sĩ Stephen Lowry tại Đại học Ulster, Anh, đã đoạt giải với hình ảnh ấn tượng về chiếc lưỡi của một con ốc Sên. Ảnh chụp của Daniel Pregibon tại Viện công nghệ Massachusetts, Mỹ, về những phân tử trong nghiên cứu ADN http://proton.violet.vn http://proton.violet.vn http://proton.violet.vn http://proton.violet.vn Sơ đồ và sự tạo ảnh qua kính hiển vi : L1 AB L1 L2 A1 B1 L2 B A1 A2 A F1 F1' F2' F2 >> > B1 B2 http://proton.violet.vn http://proton.violet.vn BA2 CẤU TẠO KÍNH HIỂN VI Thị kính Ảnh thật Vật kính Vật cần quan sát Bộ phận chiếu sáng http://proton.violet.vn http://proton.violet.vn Ngắm chừng ở vô cực L1 B > A F1 L2  I A1 O1 F1'  F2 O2 F2' >> B1  tan  G   0 tan  0 http://proton.violet.vn http://proton.violet.vn G  k1 G2 Ñ G  f1f 2 d 2' L1 L2 l B O1 A2 A F1 M A1 F1' F2' F2 >> > B1 B2 http://proton.violet.vn http://proton.violet.vn  Kính hiển vi điện tử : là một thiết bị nghiên cứu vi cấu trúc vật rắn, sử dụng chùm điện tử có năng lượng cao chiếu xuyên qua mẫu vật rắn mỏng và sử dụng các thấu kính từ để tạo ảnh với độ phóng đại lớn (có thể tới hàng triệu lần), ảnh có thể tạo ra trên màn huỳnh quang, hay trên film quang học, hay ghi nhận bằng các máy chụp kỹ thuật số. Kính hiển vi điện tử http://proton.violet.vn http://proton.violet.vn Ảnh chụp màng mỏng chế tạo tại Viện Ứng dụng công nghệ VN, cho thấy các mẫu hạt nano TiO2 trên đế mica. http://proton.violet.vn http://proton.violet.vn Virut H5N1 CÂU 1/ Khi quan sát vật nhỏ thì ảnh của vật tạo bởi kính hiển vi có tính chất nào ? B Ảnh thật CU 1/ Khi quan st vật nhỏ thì ảnh của vật tạo bởi kính hiển vi cĩ tính chất no ? Ảnh thật cùngvới chiều vật và ngược chiều vật ,với to hơn vậtto. hơn hơn vật . C Ảnh ảo ngược chiều với vật và to hơn vật . D Ảnh ảo cùng chiều với vật và to hơn vật . A http://proton.violet.vn http://proton.violet.vn Câu2 / Khi điều chỉnh kính hiển vi ta thực hiện cách nào? A Dời vật trước vật kính B Dời ống kính trước vật C Dời thị kính so với vật kính . D Dời mắt ở phía sau thị kính http://proton.violet.vn http://proton.violet.vn Câu 3/ Vật kính của kính hiển vi có tiêu cự 4mm , thị kính có tiêu cự 20mm ,cách nhau 180mm, người quan sát có điểm cực cận cách mắt 25cm. Số bội giác của kính ngắm chừng ở vô cực có trị số là : http://proton.violet.vn http://proton.violet.vn Câu 4: Vật kính của một kính hiển vi có tiêu cự f1 =1cm, thị kính có tiêu cự f2 = 4cm. Hai kính cách nhau 17cm. Cho Đ = 20cm. Câu 4.1) Độ dài quang học của kính hiển vi là: A. 17cm B. 12cm B. 12cm C. 16cm D. 13cm Câu 4.2) Độ bội giác khi ngắm chừng ở vô cực : A. 50 B. 75 C. D.25 C.60 60 Câu 4.3) Độ bội giác khi ngắm chừng ở cực cận : A. B. 90 C. 85 D.95 A. 76 76 http://proton.violet.vn http://proton.violet.vn Con gì đây? http://proton.violet.vn http://proton.violet.vn
- Xem thêm -