Tài liệu Bài giảng bài khúc xạ ánh sáng vật lý 11 (17)

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 81 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Sở GD & ĐT Đăk Nông Trƣờng THPT Trƣờng Chinh Giáo viên: Lê Văn Giang Bộ môn : vật lý – lớp 11 Chƣơng VI: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Bài 26 : KHÚC XẠ ÁNH SÁNG BÀI 26: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Vui để học Đặt vấn đề Nội dung C2 Vận dụng I/ Sự khúc xạ á.sáng 1. HiệnCủng tƣợng cốk. xạ II/ Chiết suất của m.t 1. Chiết suất tỉ1 đối 2. ĐịnhVíluật xạ dụ k. III/Tính thuận nghịch dụ tuyệt 2 2. ChiếtVísuất đối Trang chủ BÀI 26: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Vui để học Đặt vấn đề Nội dung C2 Vận dụng I/ Sựmất khúc quy xạ á.sáng Củng Khi mới tập bơi thƣờng vì quyên luật khúc xạcố Chiết suấthậu của m.t Ví dụtiếc, 1 ánh sáng mà đôi khi gặp nhữngII/những quả đáng đôi khi xảy ra nguy hiểm: họ không hiểunghịch rằng khúcVí xạ III/Tính thuận dụ 2 nâng tất cả các vật chìm trong nƣớc lên vị trí cao hơn vị trí thực của chúng. Trang chủ THỂ LỆ TRÒ CHƠI Hãy chọn cho mình một miếng ghép tƣơng ứng với câu hỏi của miếng ghép đó . Nếu trả lời đúng câu hỏi bạn sẽ mở đƣợc tấm ghép mà bạn chọn . Qua 3 lần mở tấm ghép bạn mới có quyền trả lời hình ảnh sau các tấm ghép. Mỗi câu trả lời đúng cho 1,5 điểm , trả lời đƣợc hình ảnh sau miếng ghép cho 3 điểm. Nếu trả lời sai sẽ mất quyền chơi tiếp Ông là ngƣời đã khám phá ra định luật khúc xạ ánh sáng đồng thời với Đề - Các ( ông là ngƣời Hà Lan) Ông là ai? (1580 – 1626) Trang chủ BÀI 26: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Vui để học Đặt vấn đề Nội dung C2 Vận dụng I/ SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 1/ Hiện tƣợng khúc xạ ánh sáng: Phương của tia sáng có Lệch phương so với Tia sáng Ta cùngbịquan sát nghiệm đổithí phươngthay truyền thẳng 1 Mặt phân cách 2 Trang chủ BÀI 26: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Vui để học Đặt vấn đề Nội dung C2 Vận dụng I/ Sự khúc xạ á.sáng Củng cố II/ Chiết suất của m.t Ví dụ 1 III/Tính thuận nghịch Ví dụ 2 Vậy hiện tƣợng Hiện tƣợng ta vừa xét gọi là hiện tƣợng khúc khúc xạ ánh sáng xạ ánh sáng là gì Trang chủ BÀI 26: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Vui để học Đặt vấn đề Nội dung C2 Vận dụng Củng cố I/ SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG I/ Sự khúc xạ á.sáng 1/ Hiện tƣợng khúc xạ ánh sáng: II/ Chiết suất của m.t Ví dụ 1 Khúc xạ ánh sáng là hiện tượng lệchthuận phương III/Tính nghịch(gãy) của Ví dụ các 2 tia sáng khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác nhau. 1 2 Trang chủ BÀI 26: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Vui để học Đặt vấn đề Nội dung C2 Vận dụng I/ Sự khúc xạ á.sáng Củng cố II/ Chiết suất của m.t Ví dụ 1 III/Tính thuận nghịch Ví dụ 2 Trang chủ BÀI 26: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Vui để học Đặt vấn đề SI: Tia tới; I điểm tới IR: Tia khúc xạ Tia tới S 1 Nội dung C2 Vận dụng N’IN: pháp tuyến i: Góc tới; r góc khúc xạ. Pháp tuyến N S’ Tia phản xạ i’ i I r 2 N’ R Trang chủ BÀI 26: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Vui để học Đặt vấn đề Nội dung C2 Vận dụng I/ Sự khúc xạ á.sáng Thí nghiệm của định luật khúc xạ ánh sángCủng cố II/ Chiết suất của m.t Ví dụ 1 III/Tính thuận nghịch Ví dụ 2 Trang chủ BÀI 26: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Vui để học Đặt vấn đề Nội dung C2 Vận dụng I/ Sự khúc xạ á.sáng Củng cố II/ Chiết suất của m.t Ví dụ 1 III/Tính thuận nghịch Ví dụ 2 Trang chủ i r sini sinr r(o) 50 Là một đường cong 40 30 20 300 19,50 0.500 0.334 10 0 0 400 25,50 0.643 0.431 10 20 30 40 50 60 70 80 i(o) Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc r vào i Là một đường thẳng sinr 500 310 0.766 0.515 600 350 0.866 0.574 700 390 0.940 0.629 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 sini Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của sinr vào sini BÀI 26: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Vui để học Đặt vấn đề Nếu lập tỷ số sini/sinr thì ? Nội dung C2 Vận dụng I/ Sự khúc xạ á.sáng Củng cố II/ Chiết suất của m.t Ví dụ 1 i r sini sini sinr III/Tính thuận nghịch sinr 300 19,50 0.500 0.334 1.497 400 25,50 0.643 0.431 500 310 0.766 0.515 1.492 1.49 1.487 600 350 0.866 0.574 1.5 700 390 0.940 0.629 1.494 Ví dụ 2 Trang chủ BÀI 26: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Vui để học Đặt vấn đề 2. Định luật khúc xạ ánh sáng Nội dung C2 Vận dụng I/ Sự khúc xạ á.sáng Củng cố II/ Chiết suất của m.t Ví dụ 1 -Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở phía bên III/Tính thuận nghịch Ví dụ 2 kia pháp tuyến so với tia tới. - Với hai môi trƣờng trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin góc tới (sini) và sin góc khúc xạ (sinr) luôn không đổi. sini = hằng số sinr Trang chủ BÀI 26: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Vui để học Đặt vấn đề Nội dung C2 Vận dụng Sự khúc xạ á.sáng Củng cố Sự khúc xạ ánh sáng có phụ thuộcI/ vào tính chất của vật liệu II/ Chiết suất của m.t Ví dụ 1 III/Tính thuận nghịch Ví dụ 2 Trang chủ BÀI 26: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Vui để học Đặt vấn đề Nội dung I/ Sự khúc xạ á.sáng II – CHIẾT SUẤT CỦA MÔI TRƢỜNG II/ Chiết suất của m.t 1. Chiết suất tỉ đối. III/Tính thuận nghịch sini Ta có = hằng số sinr C2 Vận dụng Củng cố Ví dụ 1 Ví dụ 2 sini Vậy = nsini 21 sinr Tỷ số không đổi sinr đƣợc gọi là chiết suất tỉ đối n21 n21: chiết suất tỉxạ) đốiđối của của môi trƣờng 2 (chứa tia khúc vớimôi môitrƣờng trƣờng 1 (chứa tia tới). thứ 2 đối với môi trƣờng thứ 1 Trang chủ BÀI 26: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Vui để học Đặt vấn đề sini Vậy 1 thì r < i> 1 Nếu n21n21 > 1> tức sinr Nội dung sini Vậy n < 1 thì Nếu n2121< 1 tức r > i < 1 sinr S S n21>1 i n21<1 i 1 1 2 C2 Vận dụng I I 2 r R Ta bảo: Môi trƣờng 2 chiết quang hơn môi trƣờng 1 r R Ta bảo: Môi trƣờng 2 chiết quang kém môi trƣờng 1 BÀI 26: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Vui để học Đặt vấn đề Nội dung C2 Vận dụng Chiết suất của một số môi trƣờng là Chiết Chiết Chất Chất lỏng suất suất khí Chất rắn Kim cƣơng 2.419 Nƣớc Thủy tinh crao Muối ăn Chiết suất 1.333 Không 1.000293 1.464 Rƣợu Êtilic 1.361 khí = 1 1.544 Benzen 1.501 Biết chiết suất của chân không là 1 Hãy cho biết chiết suất của Vậy chiết suất đối cácvới môichân trƣờng trên là không gọi là chiếtchiết suấtsuất gì ?so với môi trƣờng nào Trang chủ BÀI 26: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Vui để học Đặt vấn đề Nội dung C2 Vận dụng 2. Chiết suất tuyệt đối. Chiếttasuất Vậy có công tuyệtthức đối (thƣờng liên hệ giữa gọi tắt chiết là suất chiếttỉsuất) đối và của một môi chiết suấttrƣờng tuyệt đối là chiết suất tỉ đối của môi trƣờng đó n2 n2 là chiết suất (tuyệt đối) của môi trƣờng 2 đối với chân không. n21  n1 n1 là chiết suất (tuyệt đối) của môi trƣờng 1 Và công thức của định luật khúc xạ có thể viết lại sin i n2   n1 sin i  n2 sin r sin r n1 Lƣu ý:- Chiết suất của chân không là 1 – của không khí xấp xỉ 1. -Còn lại mọi môi trƣờng trong suốt đều có chiết suất lớn hơn 1. Trang chủ BÀI 26: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Vui để học Đặt vấn đề Nội dung Tia sáng truyền vuông góc với 0 Khi i = 0 thì r =? Mặt phân cách sẽ truyền thẳng N Khi các góc <100 thì S C2 Vận dụng C2: Áp dụng định luật khúc xạ cho trƣờng hợp i = 00. kết luận Trang chủ
- Xem thêm -