Tài liệu Bài giảng bài khúc xạ ánh sáng vật lý 11 (15)

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

VẬT LÝ 11 BÀI 26 PHẦN HAI Nhắc lại kiến thức đã học  Định luật truyền thẳng ánh sáng Trong m«i trêng trong suèt vµ ®ång tÝnh, ¸nh s¸ng truyÒn theo ®êng th¼ng  Định luật phản xạ ánh sáng -Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở bên kia pháp tuyến so với tia tới - Góc phản xạ i’ bằng góc tới i i i BÀI 26: Hiện tượng gì xảy ra trong các hình ảnh? I. SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng: Khúc xạ ánh sáng là hiện tượng lệch phương (gãy) của tia sáng khi truyền xuyên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác nhau S I r R I. SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 2. Định luật khúc xạ ánh sáng: Pháp tuyến Thí nghiệm: Xét tia sáng truyền từ không khí vào khối nhự trong suốt N Tia tới S Xem TN Khối nhựa trong suốt S i i Không khí  Tia phản xạ Điểm tới: Mặt phân cách I Góc khúc xạ N r R Tia khúc xạ Kết quả thí nghiệm Bảng 26.1 SGK S i (độ) r(độ) sini sinr 30 50 60 19,5 31 35 0,500 0,766 0,866 0,334 0,515 0,574 i  I  r R I. SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng: 2. Định luật khúc xạ ánh sáng: Nội dung:  Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới (tạo bởi tia tới và pháp tuyến) và ở bên kia pháp tuyến so với tia tới.  Với hai môi trường trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin góc tới (sini) và góc khúc xạ (sinr) luôn không đổi: sin i  Hằng số (1) sin r S i  I  r R II. CHIẾT SUẤT CỦA MÔI TRƯỜNG 1. Chiết suất tỉ đối: 2. Chiết suất tuyệt đối III. TÍNH THUẬN NGHỊCH CỦA CHIỀU TRUYỀN ÁNH SÁNG S N i 1 I 2 r’ r R’ N’ R III. TÍNH THUẬN NGHỊCH CỦA SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG Kết luận: Ánh sáng truyền đi theo đường nào thì cũng truyền ngược lại theo đường đó. Vậy theo tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng 1 n21 = n12 (5) CỦNG CỐ Bài tập 1: Chiếu một tia sáng SI đi từ không khí vào một chất lỏng có chiết suất n. Biết góc tới I = 600 và góc khúc xạ r = 300 . Tính n=? Bài tập Tia 2:sáng truyền từ một chất trong suốt có chiết suất n tới mặt phân cách với môi trường không khí. Góc khúc xạ trong không khí là 600. Tia phản xạ ở mặt phân cách có phương vuông góc với tia khúc xạ. Tính chiết suất n. R nkk = 1 r = 600 I i + r = 900 nên i = 300 ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT KHÚC XẠ ÁNH SÁNG n 1 Sini  n21  2  Sinr n1 n  sin r sin 600 n   3 0 sin i sin 30 n S i r
- Xem thêm -