Tài liệu Bài giảng bài khúc xạ ánh sáng vật lý 11 (11)

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 63 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

PHẦN HAI: QUANG HÌNH HỌC CHƯƠNG V: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG I - SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng: a. Thí nghiệm I - SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG: 1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng: a. Thí nghiệm Mặt phân cách b. Kết luận b. Kết luận Khúc xạ ánh sáng là hiện tượng lệch phương(gãy) của các tia sáng khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác nhau. KHÚC XẠ ÁNH SÁNG I - SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng: a. Thí nghiệm b. Kết luận 2. Định luật khúc xạ ánh sáng a. Thí nghiệm 2. Định luật khúc xạ ánh sáng: a. Thí nghiệm: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG I - SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng: a. Thí nghiệm b. Kết luận 2. Định luật khúc xạ ánh sáng a. Thí nghiệm 2. Định luật khúc xạ ánh sáng: a. Thí nghiệm: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG I - SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng: a. Thí nghiệm b. Kết luận 2. Định luật khúc xạ ánh sáng a. Thí nghiệm 2. Định luật khúc xạ ánh sáng: a. Thí nghiệm: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng: a. Thí nghiệm b. Kết luận 2. Định luật khúc xạ ánh sáng a. Thí nghiệm Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc sinr theo sini i r sini sinr 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 6,5 13 19,5 25,5 31 35 39 41,5 0 0,174 0,342 0,500 0,643 0,766 0,866 0,940 0,985 0 0,113 0,225 0,334 0,431 0,515 0,574 0,629 0,663 Sin r I - SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0 0.5 1 1.5 Sin i KHÚC XẠ ÁNH SÁNG I - SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng: a. Thí nghiệm b. Kết luận 2. Định luật khúc xạ ánh sáng a. Thí nghiệm b. Định luật 2. Định luật khúc xạ ánh sáng: S a. Thí nghiệm: N i SI: Tia tới i’ 1 I: Điểm tới I NIN’: Pháp tuyến IR: Tia khúc xạ i: góc tới S’ 2 r r: góc khúc xạ  Định luật: R N’ - Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới (tạo bởi tia tới và pháp tuyến) và ở bên kia pháp tuyến so với tia tới. - Với hai môi trường trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin góc tới ( sin i) và sin góc khúc xạ ( sin r) luôn không đổi: sin i  hằng số sin r KHÚC XẠ ÁNH SÁNG I - SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng: a. Thí nghiệm b. Kết luận 2. Định luật khúc xạ ánh sáng a. Thí nghiệm b. Định luật II- CHIẾT SUẤT CỦA MÔI TRƯỜNG 1. Chiết suất tỉ đối II- CHIẾT SUẤT CỦA MÔI TRUỜNG: 1. Chiết suất tỉ đối: sin i  n21  hằng số sin r n21 : () Chiết suất tỉ đối của môi trường (2), (chứa tia khúc xạ) đối với môi trường (1) (chứa tia tới) KHÚC XẠ ÁNH SÁNG I - SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng: a. Thí nghiệm b. Kết luận 2. Định luật khúc xạ ánh sáng a. Thí nghiệm b. Định luật II- CHIẾT SUẤT CỦA MÔI TRƯỜNG 1. Chiết suất tỉ đối Biện luân công thức () KHÚC XẠ ÁNH SÁNG I - SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng: a. Thí nghiệm b. Kết luận 2. Định luật khúc xạ ánh sáng a. Thí nghiệm b. Định luật II- CHIẾT SUẤT CỦA MÔI TRƯỜNG 1. Chiết suất tỉ đối 2. Chiết suất tuyệt đối 2. Chiết suất tuyệt đối: - Chiết suất tuyệt đối (gọi tắt là chiết suất) của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó đối với chân không. - Chiết suất của chân không là 1. n21 n2  n1 sin i n2  sin r n1 n1 sin i  n2 sin r KHÚC XẠ ÁNH SÁNG I - SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng: a. Thí nghiệm b. Kết luận 2. Định luật khúc xạ ánh sáng a. Thí nghiệm b. Định luật II- CHIẾT SUẤT CỦA MÔI TRƯỜNG 1. Chiết suất tỉ đối 2. Chiết suất tuyệt đối III- TÍNH THUẬN NGHỊCH CỦA SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG III- TÍNH THUẬN NGHỊCH CỦA SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG - Ánh sáng đi theo đường nào thì cũng truyền ngược lại theo đuờng đó. n12 n1 1   n2 n21 S i Không khí I r Nước K KHÚC XẠ ÁNH SÁNG I - SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng: a. Thí nghiệm b. Kết luận 2. Định luật khúc xạ ánh sáng sin i  i sin r  r C2 a. Thí nghiệm III- TÍNH THUẬN NGHỊCH CỦA SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG i = 00 n1.i  n2 .r r = 00 Ánh sáng chiếu vuông góc với mặt phân cách thì truyền thẳng b. Định luật II- CHIẾT SUẤT CỦA MÔI TRƯỜNG 1. Chiết suất tỉ đối 2. Chiết suất tuyệt đối Khi các góc nhỏ (i; r < 100) thì: C1 C3 1 i1 sjdkjs r1 i2 2 3 r2 KHÚC XẠ ÁNH SÁNG I - SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng: a. Thí nghiệm b. Kết luận 2. Định luật khúc xạ ánh sáng a. Thí nghiệm b. Định luật II- CHIẾT SUẤT CỦA MÔI TRƯỜNG 1. Chiết suất tỉ đối 2. Chiết suất tuyệt đối III- TÍNH THUẬN NGHỊCH CỦA SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG IV- VẬN DỤNG IV- VẬN DỤNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG I - SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng: a. Thí nghiệm
- Xem thêm -