Tài liệu Bài giảng bài hình hộp chữ nhật - hình lập phương toán 5 (5)

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Hãy kể tªn c¸c lo¹i h×nh em ®· ®îc häc? Hình chữ nhật Hình bình hành Hình vuông Hình tam giác Hình thang Hình thoi Hình tròn 1 6 3 2 4 5 6 1 4 5 3 6 2 1 4 3 6 2 5 1 5 3 4 6 2 1 5 4 3 6 2 1 3 5 4 2 6 1 3 4 2 5 6 1 3 4 2 5 6 1 3 4 2 5 6 1 3 4 1 6 5 3 2 Hình hộp chữ nhật gồm mấy mặt ? Các mặt của hình hộp chữ nhật có đặc điểm gì? 4 5 2 Hình hộp chữ nhật gồm 6 mặt . Các mặt đều là hình chữ nhật. 6 1 3 4 1 6 5 3 2 4 2 Các mặt bằng nhau của hình hộp chữ nhật là. + mặt 1 = mặt 2 (mặt đáy) + mặt 3 = mặt 5 (mặt bên) + mặt 4 = mặt 6 (mặt bên) 5 6 A D B C M Q N P Hình hộp chữ nhật có mấy đỉnh? Hình hộp chữ nhật có 8 đỉnh: A, B, C, D, M, N, P, Q A C D M Q Chiều cao B N Lấy ví dụ thực tế các vật có dạng hình hộp chữ nhật mà em biết? P Chiều dài Hình hộp chữ nhật có 12 cạnh: Hình hộp chữ nhật có 3 kích thước: Chiều dài, chiều rộng, chiều cao Hình hộp chữ nhật có mấy kích thước? AB BC DC AD MN NP QP MQ AM BN CP Hình hộp chữ nhật có mấy cạnh? DQ Hình hộp chữ nhật gồm Hình bao hộp chữ nhật gồm: 6 mặt đềuđỉnh, là nhiêu mặt, bao nhiêu hình nhật, 8 đỉnh, 12nhiêu cạnh,kích 3 kích baochữ nhiêu cạnh, bao thước? thước: chiều dài, chiều cao, chiều rộng. 1 -Hình lập phương có mấy mặt? - Những mặt của hình lập phương có đặc điểm gì? 3 4 2 5 6 -Hình lập phương có mấy mặt? - Những mặt của hình lập phương có đặc điểm gì? 1 3 4 2 5 6
- Xem thêm -