Tài liệu Bài giảng bài hình hộp chữ nhật - hình lập phương toán 5 (4)

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ THANHA GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐỨC THUẬN 1 MÔN TOÁN TIẾT:103 BÀI:HÌNH HỘP CHỮ NHẬT-HÌNH LẬP PHƢƠNG CÁC HOẠT ĐỘNG :  KIỂM TRA BÀI CŨ  BÀI MỚI  THỰC HÀNH  CỦNG CỐ  DẶN DÒ Kể tên các loại hình đã được học? 3- bµi míi: ®è c¸c em ®©y lµ h×nh g×? HOẠT ĐỘNG: 1 QUAN SÁT-NHẬN XÉT HÌNH HỘP CHỮ NHẬT CÓ SÁU MẶT, MỖI MẶT ĐỀU LÀ HÌNH CHỮ NHẬT GỒM : - HAI MẶT ĐÁY ( MẶT 1VÀ MẶT 2) - BỐN MẶT BÊN (MẶT 3, MẶT 4, MẶT 5, MẶT 6) -MẶT 1 BẰNG MẶT 2 -MẶT 3 BẰNG MẶT 5 -MẶT 4 BẰNG MẶT 6 B A D C N M  Hình hộp chữ nhật có 8 đỉnh là: đỉnh A , đỉnh B , đỉnh C , đỉnh D, đỉnh M , đỉnh N , đỉnh P, đỉnh Q. P Q DQ  Mƣời hai cạnh là: - Cạnh AB = , cạnh MN= , cạnh QP , cạnh DC = , cạnh NP ,= cạnh MQ - Cạnh AD=, cạnh BC= - Cạnh AM=, cạnh BN,= cạnh CP,= cạnh  Có ba kích thƣớc: chiều dài , chiều rộng,chiều cao. G K H I M Q 6 N P 1 2 3 5 Hình lập phƣơng có sáu mặt là các hình vuông bằng nhau. 4 SO SÁNH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT VÀ HÌNH LẬP PHƢƠNG B A H D M Q N P I L C K R T G U Giống nhau: + Đều có 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh. Khác nhau : + Hình hộp chữ nhật có 6 mặt đều là hình chữ nhật có 3 kích thƣớc : chiều dài, chiều rộng, chiều cao. + Hình lập phƣơng có 6 mặt đều là hình vuông bằng nhau. HOẠT ĐỘNG 2:THỰC HÀNH 1 Viết số thích hợp vào ô trống: Sè mÆt, c¹nh, ®Ønh H×nh Sè mÆt Sè c¹nh Sè ®Ønh H×nh hép ch÷ nhËt 6 12 8 H×nh lËp ph¬ng 6 12 8 2 a) Hãy chỉ ra những cạnh bằng nhau của hình hộp chữ nhật. b) Biết hình hộp chữ nhật có chiều dài 6 cm,chiều rộng 3cm, chiều cao 4cm.Tính diện tích của mặt đáy MNPQ và các mặt bên ABNM, BCPN. B A D C M Q N P 2 a) Hãy chỉ ra những cạnh bằng nhau của hình hộp chữ nhật. B A D C M Q N P a) AB = DC = MN = QP AD = BC = NP = MQ DQ = CP = BN = AM 2 . b) Biết hình hộp chữ nhật có chiều dài 6 cm,chiều rộng 3cm, chiều cao 4cm.Tính diện tích của mặt đáy MNPQ và các mặt bên ABNM, BCPN. Lời giải B A D 4cm C M N Q 6cm P Diện tích mặt đáy MNPQ là: 6 x 3 = 18 (cm 2 ) Diện tích mặt bên ABNM là: 6 x 4 = 24 (cm 2 ) Diện tích mặt bên BCPN là: 4 x 3 = 12 (cm 2 ) 2 Đáp số: 18 cm 2 2 24cm; 12cm 3 Trong các hình dƣới đây hình nào là hình hộp chữ nhật, hình nào là hình lập phƣơng? 11cm 4cm 8cm 5cm 10cm 6cm A HÌNH HỘP CHỮ NHẬT 8cm B C HÌNH LẬP PHƢƠNG HOẠT ĐỘNG : 3 CỦNG CỐ : VẼ HÌNH THỰC HÀNH VẼ DẶN DÒ
- Xem thêm -