Tài liệu Bài giảng bài hiện tượng khúc xạ ánh sáng vật lý 9 (6)

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

www.themegallery.com Kiểm tra bài cũ: Hãy nêu định luật truyền thẳng ánh sáng và định luật phản xạ ánh sáng? Trả lời: Định luật truyền thẳng ánh sáng: Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền theo đường thẳng Định luật phản xạ ánh sáng: Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến tại điểm tới. Góc phản xạ luôn luôn bằng góc tới. www.themegallery.com Tiết 43: I- HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG: 1. Quan sát: Quan ánh sát hình bên và nhận xét Hiện tượng sángvẽ truyền từnêu không khí sang tuân theo luật về nước đườngcótruyền của định tia sáng: truyền thẳng của ánh sáng không? a) Từ S đến I ( trong không khí) Không. Vậy hiện tượng thẳng đó ta gọi là gì? - Truyền Hiện tượng đó gọi là hiện tượng khúc xạ Từ I đến K ( trong nước) ánh b) sáng. - Truyền thẳng c) Từ S đến mặt phân cách rồi đến K. - Bị gãy khúc tại mặt phân cách www.themegallery.com Tiết 43: I- HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG: 1. Quan sát: 2. Kết luận:   Tia sáng truyền từ không khí sang nước (tức là truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác ) thì bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường. Hiện tượng đó gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. 3. Một vài khái niệm:  I: Điểm tới  SI : Tia tơí  IK: Tia khúc xạ  NN/ : Pháp tuyến  SIN: Gĩc tới (i)  KIN/: Gĩc khúc xạ (r)  Mặt phẳng chứa tia tới SI và pháp tuyến NN/ là mặt phẳng tới. www.themegallery.com Tiết 43: I- HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG: 1. Quan sát: 2. Kết luận:  Tia sáng truyền từ không khí sang nước (tức là truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác ) thì bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường. Hiện tượng đó gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. 3. Một vài khái niệm: 4. Thí nghiệm: Quan sát đường truyền của một tia sáng từ không khí sáng nước và trả lời câu hỏi: C2: Hãy đề xuất phương án thí nghiệm để kiểm tra xem những nhận xét trên có C1: Hãy cho biết tia khúc xạ có nằm trong mặt phẳng tới không? còn đúng khi thay đổi góc tới hay không? Góc tới và góc khúc xạ, góc nào lớn hơn?  Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới.  Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. www.themegallery.com Tiết 43: I- HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG: 1. Quan sát: 2. Kết luận:  Tia sáng truyền từ không khí sang nước (tức là truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác ) thì bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường. Hiện tượng đó gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. 3. Một vài khái niệm: 4. Thí nghiệm: S N 5. Kết luận: i  Khi tia sáng truyền từ không khí sang nước thì: Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới. I P KK Nước Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. Q r C3: Hãy thể hiện kết luận trên bằng hình vẽ: N’ S’ www.themegallery.com Tiết 43: I- HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG: 1. Quan sát: 2. Kết luận: 3. Một vài khái niệm: 4. Thí nghiệm: S 5. Kết luận:  Khi tia sáng truyền từ không khí sang nước thì:  Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới.  Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. II- SỰ KHÚC XẠ CỦA TIA SÁNG KHI TRUYỀN N i P KK Nước I Q r N’ S’ TỪ NƯỚC SANG KHÔNG KHÍ. Dự đoán: C4: Kết luận trên có còn đúng trong trường hợp tia sáng truyền từ nước sang không khí hay không? Đề xuất một phương án thí nghiệm để kiểm tra dự đoán đó. www.themegallery.com Tiết 43: I- HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG: II- SỰ KHÚC XẠ CỦA TIA SÁNG KHI TRUYỀN TỪ NƯỚC SANG KHÔNG KHÍ. 1. Dự đoán: 2. Thí nghiệm kiểm tra: C5: Nhận C6: Chứng xétminh đường rằng truyền đường của nối tia sáng, các vịchỉ tríracủa điểm 3 3. Kết kuận: tới,đinh tia tới, gim tiaABC khúc là xạ,đường pháp tuyến. truyềnSocủa sánh tiađộ sáng lớntừ góc đinh khúctia gim xạsáng và A góc tớitruyền nắp. tới. được từ nước sang không  Khi -khí B che thì:khuất A chứng tỏ AB là đường truyền của tia Tia sáng sáng đến mắt gãy . khúc mặtphẳng phân cách.  Tia khúc xạbị nằm trongtại mặt tới. - C lại che khuất B chứng tỏ CB là đường  Góc khúc xạxạ lớn Góc khúc lớnhơn hơngóc góctới. tới. truyền của tia sáng đến mắt . - Vậy ABC là đường truyền của tia sáng tới mắt. Tia khúc xạ Pháp tuyến Điểm tới Tia tới www.themegallery.com Tiết 43: I- HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG: II- SỰ KHÚC XẠ CỦA TIA SÁNG KHI TRUYỀN TỪ NƯỚC SANG KHÔNG KHÍ. III- VẬN DỤNG: C7 Phân biệt các hiện tượng khúc xạ và phản xạ ánh sáng. Trả lời: Hiện tượng phản xạ ánh sáng Hiện tượng khúc xạ ánh sáng -Tia tới gặp mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt bị hắt trở lại môi trường cũ. -Tia tới gặp mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt bị gãy khúc tại mặt phân cách và tiếp tục đi vào môi trường trong suốt thứ hai -Góc khúc xạ không bằng góc tới -Góc phản xạ bằng góc tới www.themegallery.com Tiết 43: Hướng dẫn về nhà: Bài tập: 40-41.1 SBT. Hình 40-41.1 cho biết PQ là mặt phân cách giữa không khí và nước, I là điểm tới, SI là tia tới, IN là pháp tuyến. Cách vẽ nào biễu diễn đúng hiện tượng khúc xạ của tia sáng khi đi từ không khí vào nước? Giải thích lựa chọn. N N S S I Hình P 40-41.1 D biễu diễn Q đúng hiện P B Atượng khúc xạ của tia sáng khi đi từ không khí vào N’ nước vì khi đó góc khúc xạ nhỏ hơn góc S’ tới. S I S P C Q S’ N’ N I Q N I P Q D S’ N’ N’ S’ www.themegallery.com Tia năo sau đđy lă tia khúc xạ? Vì sao? B A N C a) Tia IA? b) Tia IB? Mặt phân cách c) Tia IC? d) Tia ID? P Không khí Q I Nước Tia chọn là tia IC vì khi ánh sáng truyền từ nước sang không khí thì góc khúc xạ lớn hơn góc tới D N’ S www.themegallery.com Tia năo sau đđy lă tia khúc xạ? Vì sao? N S D a) Tia IA? b) Tia IB? Mặt phân cách c) Tia IC? d) Tia ID? Tia chọn là tia IB vì khi ánh sáng truyền từ không khí sang nước thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới P Không khí Q I Nước C N’ B A www.themegallery.com Tiết 43: Hướng dẫn về nhà: Học thuộc phần ghi nhớ. Xem lại các câu hỏi vận dụng đã làm trên lớp. Làm bài tập: 40-41.1 SBT. Đọc trước bài 41 “ QUAN HỆ GIỮA GÓC TỚI VÀ GÓC KHÚC XẠ” www.themegallery.com Trong bài học này cần chú ý những vấn đề sau: Tia sáng truyền từ không khí sang nước (tức là truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác ) thì bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường. Hiện tượng đó gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Khi tia sáng truyền từ không khí sang nước thì:  Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới.  Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. Khi tia sáng truyền được từ nước sang không khí thì:  Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới.  Góc khúc xạ lớn hơn góc tới. www.themegallery.com Câu 1.Nêu đặc điểm của thể thơ năm chữ ? Mỗi dòng có năm chữ (ngũ ngôn) Vần không thay đổi, không nhất thiết vần liên tiếp. Số câu không hạn định. Bài thơ chia khổ, mỗi khổ bốn câu, nhưng cũng có khi không chia khổ. Ngắt nhịp 3/2 hoặc 2/3 www.themegallery.com www.themegallery.com
- Xem thêm -