Tài liệu Bài giảng bài hàm số mũ - hàm số logarit giải tích 12 (11)

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Kiểm tra bài cũ Tìm x, biết: 2x = 8 2x = 32 2x = 7 HÀM SỐ LOGARIT I/ Định nghĩa: 1/ Định nghĩa: Hàm số ngược của hàm số y = ax được gọi là hàm số logarit cơ số a và được kí hiệu là y = logax. (lôgarit cơ số a của x) y = logax  x = ay Ví dụ: log28 = 3 log232 = 5 vì 23 = 8 vì 25 = 32 Nghiệm của phương trình 2x = 7 được viết theo định nghĩa là x = log27 2/ Cách tìm logarit cơ số a của một số: • Đặt logax = y  ay = x (theo định nghĩa). • Biến đổi về dạng ay = at  y = t. II/ Sự biến thiên và đồ thị: 1/ Bảng biến thiên a >1 x 0 1 01 0 0 và a  1) 1/ Tập xác định là R*+ (Đồ thị luôn nằm bên phải trục tung). 2/ Tập giá trị là R= (; +). 3/ loga1 = 0 và logaa = 1. 4/ Hàm số đồng biến khi a > 1 và nghịch biến khi 0 < a < 1. 5/ Nếu logax1 = logax2 thì x1 = x2, với x1 và x2 dương. 6/ Nếu a > 1 thì logax > 0 khi x > 1; logax < 0 khi 0 < x < 1. Nếu 0 < a < 1 thì logax > 0 khi 0 < x < 1; logax < 0 khi x > 1. 7/ Hàm số y= logax liên tục trên R*+. Dựa vào bảng biến thiên và đồ thị của hàm số logarit, hãy chỉ ra các tính chất của hàm số logarit? BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: HÃY ĐIỀN ĐÚNG (Đ) HOẶC SAI (S) VÀO CÁC MỆNH SAU. S ĐỀ 1 log 25 = 3 11 log 100 = 2 5 10 1 1  1 Đ Đ 12 log 3  1 3 S 2 log 2 3 Hµm sè y = log2(x – 2) cã tËp x¸c ®Þnh lµ (2; +) Đ 13 Hµm sè y = log3(x – 1) Đ log28 = 3 Đ Đ 4 log 2 2 1 4 2 cã tËp x¸c ®Þnh lµ (1; +) S 14 log39 = 2 log 3 1 9 2 S 5 log20062006 = 1 Đ 15 log1,717 = 1 S 6 log0,011 = 0 Đ 16 log0,31 = 0 Đ Đ log50,7 < log50,8 Đ log0,40,9 > log0,42 Đ 7 log 3 4  log 3 1 2 1 log 0, 2 2  log 0, 2 2 8 log3(x - 2) = log33  x = 5, (x > 2) 9 log 1 2 1 x  log 1 log25 > 0 2 1 2 S 17  x  2, ( x  0) Đ 18 log5(x - 1) = log525  x = 26, (x>1) log 0,3 Đ log 3 4  log 4 10 20 log0,20,8 < 0 2 Đ 19 S log 3 4 x 3 5  log 0,3 1 2 4  x  8, ( x  0) Đ Đ 2  log 5 1 Đ 3 4 Đ Củng cố bài: • Định nghĩa logarit và các tìm logarit của một số theo định nghĩa. • Sự biến thiên và đồ thị của hàm số logarit. • Các tính chất của logarit. Hướng dẫn học ở nhà: • Nắm vững lý thuyết. • Xem lại các ví dụ và bài tập minh hoạ. • Làm các bài tập 1, 2, 3, 4, 5 (Tr 168, 169). • Đọc phần 4 và 5 của bài Hàm số logarit.
- Xem thêm -