Tài liệu Bài giảng bài hàm số lũy thừa giải tích 12 (7)

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Kieåm tra baøi cuõ  Caâu 1: Phaùt bieåu tính chaát cuûa luõy thöøa vôùi soá muõ thöïc? 2 3 3  Caâu 2: Khoâng söû duïng maùy tính haõy so saùnh  2  vaø  2      3 3 Traû lôøi: Caâu 1: a > 0, b > 0;  ,   R a  .a   a    a     ;   a ;  a   a  . a   a a   (a.b)  a  .b ;     ; b b a  1: a   a      a  1: a   a      2 3 2  18 Caâu 2: Ta coù 2 3  12, Do 12 < 18 neân 2 3  3 2 2 3 3 Vì cô soá 2 nhoû hôn 1 neân 2    2      3   3 3 2 Ta ñaõ bieát tính ñaïo haøm cuûa haøm soá y  x 5  y '  5x 4 y  x  y '  1 2 x Nếu yêu cầu giải quyết bài toán, tính đạo hàm của các hàm số: y  x  ,y  x 3 ,y  x 4 ,y  x  1 4 thì ta giải quyết như thế nào? Bài học hôm nay sẽ giúp các em giải quyết các bài toán này và nhiều vấn đề khác Tieát26. §2 HAØM SOÁ LUÕY THÖØA  Ta ñaõ bieát caùc haøm soá : y  x, y  x2 , y  x3 1 1 y  x vieát laïi y x 1 y  x vieát laïi y  x 2  y  x ,  R Các hàm số trên đều có viết dạng: Hãy dạng tổng quát I- KHAÙI NIEÄM của các hàm số trên? Haøm soá y  x ,   R ñöôïc goïi laø haøm soá luõy thöøa HĐ 1: Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ đồ thị của các hàm số sau và nêu nhận xét về tập xác định của chúng: 1 2 y  x 2 ; y  x ; y  x -1 Ñoà thò cuûa caùc haøm soá treân 2 TXÑ cuûa hs y  x laø R y fx = x2 TXÑ cuûa hs y  x 1 2 1 y  x TXÑ cuûa hs 1 gx = x 2 1 hx = x-1 x O 1 TXÑ cuûa haøm soá luõy thöøa phuï thuoäc vaøo yeáu toá naøo?  0;  R / 0 Tieát26. §2 HAØM SOÁ LUÕY THÖØA I- KHAÙI NIEÄM  Haøm soá y  x ,   R ñöôïc goïi laø haøm soá luõy thöøa Chuù yù:  TXÑ cuûa haøm soá luõy thöøa y  x ,   R tuøy thuoäc vaøo giaù trò cuûa   nguyeân döông, taäp xaùc ñònh laø R  nguyeân aâm hoaëc baèng 0,taäp xaùc ñònh laø  0 ;   khoâng nguyeân, taäp xaùc ñònh laø R / 0 II- ÑAÏO HAØM CUÛA HAØM SOÁ LUÕY THÖØA n lũy thừa y n=1 * mọi α (  R) có đạo hàm với Hàm số x ( x )Em ' hãy n . x , (  x  R , n  N )  Em nhắc công 1 nhắc hãy lại lại thức công thức đạo tính 1 tính 1 ( x ) '   x 1 * 1 1 x > 0 và hàm của n 2 2 n  N đạo hàm hàm số của hàm số y = x với ( x)'  hay ( x ) '  ( x ) '  x , ( x  0) 2 x y x 2 Tính đạo hàm các hàm số: 1/ y  x 1 2 2 1 2/ y  x 3 / y  x 3 4/ y  x 0,9 5 / y  x2 2 6 / y  x 3,5 1  12 1 1  23 1  x  x  2 2 2 x3  2 1 x 2  3.x 31    0,9x 0.91  0,9x 1,9  2 2x 2 2 1  3,5x 3,51  3,5x 4,5 Số thứ tự của bài tập tương ứng từ nhóm 1 đến nhóm 6 Tieát26. §2 HAØM SOÁ LUÕY THÖØA  Chuù yù: Coâng thöùc tính ñaïo haøm cuûa haøm hôïp ñoái vôùi haøm soá luõy thöøa coù daïng u  '  u   1 .u ' VD: Tính ñaïo haøm cuûa haøm soá sau: a) y  (2 x 2  1) b) y  (5  x) BG: a) y '    2 x  1n 2 3 2 x n 11 '  4 x  2 x  u  '  n.u .u '  1 b) y '  3  5  x  3 1 2 2  1 5  x  '   3 5  x  Coâng thöùc tính ñaïo haøm cuûa haøm hôïp ñoái vôùi hs luõy thöøa y  u n * y  u (n  N )  1 3 1
- Xem thêm -