Tài liệu Bài giảng bài hàm số lũy thừa giải tích 12 (5)

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

§2 HÀM SỐ LŨY THỪA ( Tiết theo PPCT: 23 ) I. Khái niệm 1. Định nghĩa: Hàm số y = x với R được gọi là hàm số lũy thừa 2. Tập xác định: Tập xác định Ví dụ Điều kiện để tồn tại lũy thừa a Nếu  ,  >0, thì a ?R Nếu   ,   0 thì a ?0 Nếu   , thì a >?0 Ví dụ 1: Tìm txđ của các hàm số sau: 2 3 a/ y=(x -3x+2) c/ 1 y=(x2-3x+2)4 2 -2 b/ y=(x -3x+2) 4 d/ y= x2-3x+2 II. Đạo hàm của hàm lũy thừa Ví dụ 2: Tính đạo hàm của các hàm số sau: a/ y=x 1 b/ y= 2 x 7 1 3 c/ y= x (x>0) d/ y= 8 x (x>0) Ví dụ 3: Tính đạo hàm của các hàm số sau: 2 a/ y=(x -3x+2) 3 4 2 b/ y= x +1
- Xem thêm -