Tài liệu Bài giảng bài hàm số lũy thừa giải tích 12 (4)

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG HÀM SỐ LŨY THỪA Khái niệm lũy thừa 1) an = a.a....a ( n thừa số) với n N*,a  R 2) a-n = 1/an với n N*,a  0 với a  0 3) a0 = 1 4) a m/n =  5) a m a n  lim a với a > 0 rn khi   limrn Với a > 0 ;  là số vô tỉ, rn là dãy số hữu tỉ an n nguyên âm hoặc bằng 0 : a0 n nguyên dương: a R n không nguyên : a>0 Để tính 3 8 có hai bạn học sinh đã tính như sau: Học sinh 1: 3 8   8 1 3 1 3 3 1     2    2   2   Học sinh 2: 3 1 3 2 6 8   8   8  6  8 2  6 64  6 26  2 Ai đúng? Ai sai? 3 8  3 (2)  2 3 HÀM SỐ LŨY THỪA DẠNG: y = x  với R Đạo hàm: y’ = x-1  nguyên âm hoặc bằng 0 :  nguyên dương : D=R D = R\{0}  không nguyên : D = (0; +) PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1: TẬP XÁC ĐỊNH VÀ ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LŨY THỪA Tìm tập xác định và đạo hàm của các hàm số sau: TT Hàm số Tập xác định 1 y = x2 D= 2 y = x 1/2 D= 3 y = x –1 D= 4 y = x D= 5 y  ( x 2  1)3 D= Đạo hàm HOẠT ĐỘNG NHÓM Khảo sát - vẽ đồ thị các hàm số sau trên cùng một hệ trục tọa độ: Nhóm 1: y = x2 Nhóm 2: y = x -1 PHIẾU HỌC TẬP số 2 Khảo sát hàm số y = x ... 1)Đạo hàm y ‘ = 2)Giới hạn: Tiệm cận: 3)Bảng biến thiên: 4) Đồ thị: trên khoảng (0;+ ) ; Nghiệm y’: TÍNH CHẤT CỦA HÀM SỐ LŨY THỪA TRÊN KHOẢNG (0; +) HÀM SỐ Y = X  SỰ BIẾN THIÊN  >0  < 0 ĐỒNG BIẾN NGHỊCH BIẾN Tcn: Ox Tcđ: Oy TIỆM CẬN KHÔNG CÓ ĐIỂM ĐẶC BIỆT Đồ thị luôn đi qua M(1;1) Bài tập 1 :So sánh cặp số: a) (2,5)3,1 và (2,8)3,1 b) (4,3)-1,2 và (3,4)-1,2 Bài tập 2:Tìm x biết: a) 2x > 3x b) x3 > 27 c) (x2 - 1)x < 1 Bài tập 3: Tìm tập các định và tính đạo hàm: a)y = x2 - 2x -3 b) y = (x2 – 2x)x c) y = ( 1  2x ) x BÀI GIẢNG KẾT THÚC
- Xem thêm -