Tài liệu Bài giảng bài hàm số liên tục giải tích 11 (4)

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

KIẾN THỨC CƠ BẢN ĐỊNH NGHĨA HÀM SỐ LIÊN TỤC TẠI MỘT ĐIỂM. CHO HÀM SỐ F(X) XÁC ĐỊNH TRÊN (A,B). HÀM SỐ F(X) ĐƯỢC GỌI LÀ LIÊN TỤC TẠI ĐIỂM X0 (A,B) NẾU: LIM F(X) = F(X0) X X Định nghĩa hàm số liên tục trên một khoảng Hàm số f(x) xác định trên khoảng (a,b) được gọi là liên tục trên khoảng đó nếu nó liên tục tại mọi điểm của khoảng ấy. Định nghĩa hàm số liên tục trên một đoạn Hàm số f(x) xác định trên đoạn [a,b] được gọi là liên tục trên đoạn đó nếu nó liên tục trên khoảng (a,b) và lim f(x) = f(a) ; lim f(x) = f(b) x a+ x b- Một số hàm số thường gặp liên tục trên tập xác định của nó + Hàm đa thức + Hàm số hữu tỉ + Hàm số lượng giác BÀI TẬP 2x2-3x+1 với x > 0 f(x) = 1-x2 với x  0 xét sự liên tục của hàm số trên R Giải: với x  0  f(x) là các hàm đa thức nên nó liên tục với x= 0 lim f(x) = lim (2x2-3x+1) = 1 x 0 x 0 f(0) = 1 Vậy lim f(x) = f(0) hàm số liên tục x 0 tại x = 0. Do đó f(x) liên tục trên toàn trục số Giải: với x  0 f(x) là các hàm đa thức nên nó liên tục với x= 0 lim f(x) = lim (2x2-3x+1) = 1 x 0 + x 0 + lim f(x) = lim (1-x2) = 1 x 0 - x 0 - f(0) = 1 Vậy lim f(x) = lim f(x)= f(0) x 0 + x->0 - hàm số liên tục tại x = 0. Do đó f(x) liên tục trên toàn trục số 3/4 Đáp án : 1. a = 0 2. a = 1 3. a = -2 4. không có giá trị nào của a thoả mãn đề bài. Hệ quả: Nếu hàm số f(x) là liên tục trên đoạn [a;b] và f(a).f(b) < 0 thì tồn tại ít nhất một điểm c  (a;b) sao cho f(c) = 0. Nói cách khác: Nếu hàm số f(x) là liên tục trên đoạn [a;b] và f(a).f(b) < 0 thì phương trình f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm trên khoảng (a;b). Hãy xét sự liên tục của hàm số tại x = 0
- Xem thêm -