Tài liệu Bài giảng bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5 (8)

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của lập phương. Thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 2012 Toán I.Kiểm tra bài cũ 1. Nêu quy tắc tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. 2. Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 3cm, chiều rộng 2cm, chiều cao 3cm. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó. Thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 2012 Toán Bài: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của lập phương. 1- Quan sát: (1) (3) (4) (5) (6) (2) 1) Hình lập phương có điểm gì giống với hình hộp chữ nhật ? 2) Hình lập phương có điểm gì khác với hình hộp chữ nhật ? 3) Em có nhận xét gì về 3 kích thước của hình lập phương ? 4) Hình lập phương có đủ đặc điểm của hình hộp chữ nhật không ? Thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 2012 Toán Bài: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của lập phương. 1- Quan sát: (1) Hình lập phương có: (3) (4) - 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh. - 6 mặt hình lập phương là hình vuông. (2) - 12 cạnh của hình lập phương đều bằng nhau. - Chiều dài = chiều rộng = chiều cao. (5) (6) Thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 2012 Toán Bài: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của lập phương. 1- Quan sát: Có bạn nói: “Hình lập phương là hình hộp chữ nhật đặc biệt”.Theo em bạn đó nói đúng hay sai, vì sao ? A D Q M A B C P N D Q M B C P N Thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 2012 Toán Bài: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của lập phương. Hình lập phương là hình hộp chữ nhật đặc biệt. Vì khi chiều dài, chiều rộng và chiều cao của hình hộp chữ nhật bằng nhau thì nó chính là hình lập phương. -Hình lập phương là hình hộp chữ nhật đặc biệt có chiều dài = chiều rộng = chiều cao. A D Q M B C P N D Q A M B C P N Thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 2012 Toán Bài: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của lập phương. a. Diện tích xung quanh của hình lập phương: Diện tích xung quanh của hình hộp Diện tích xung quanh của chữ nhật: hình lập phương: (1) (1) (3) (4) (2) (5) (6) (3) (4) (5) (6) (2) - Diện tích xung quanh của hình - Diện tích xung quanh của hộp chữ nhật là tổng diện tích bốn hình lập phương là tổng diện tích bốn mặt bên của mặt bên của hình hộp chữ nhật. hình lập phương. Thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 2012 Toán Bài: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của lập phương. a. Diện tích xung quanh của hình lập phương: Ví dụ: Một hình lập phương có cạnh là 5cm. Tính diện tích xung quanh của hình lập phương đó. 5 cm Diện tích xung quanh của hình lập phương là: Cách 1: Tính diện tích từng mặt rồi cộng lại: 5 x 5+ + + = 100 (cm2) Cách 2: Lấy diện tích một mặt rồi nhân với 4. ( ) x 4 = 100 (cm2) 5 cm (1) (3) (4) (5) (6) 5x5 5x5 5x5 5x5 (2) Diện tích 1 Diện tích xung mặtquanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4. Thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 2012 Toán Bài: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của lập phương. b. Diện tích toàn phần của hình lập phương: (1) (3) (4) (5) (6) (2) - Diện tích toàn phần của hình lập phương là tổng diện tích 6 mặt của hình lập phương. Thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 2012 Toán Bài: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của lập phương. b. Diện tích toàn phần của hình lập phương: Ví dụ: Một hình lập phương có cạnh dài 5cm. Hãy tính diện tích toàn phần của hình lập phương đó. 5 cm Diện tích toàn phần của hình lập phương là: ( 5 cm ) x 6 = 150 (cm2) Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 6. (1) (3) 5x5 (4) (2) (5) (6) Thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 2012 Toán Bài: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của lập phương. 2. Thực hành: Bài 1: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 1,5m. 1,5 m Bài giải Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là: 1,5 m (1,5 x 1,5) x 4 = 9 (m2) Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là: (1,5 x 1,5) x 6 = 13,5 (m2) Đáp số: DTXQ: 9 m2; DTTP: 13,5 m2 Thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 2012 Toán Bài: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của lập phương. Bài 2: Người ta làm một cái hộp không có nắp bằng bìa cứng dạng hình lập phương có cạnh 2,5dm . Tính diện tích bìa cần dùng để làm hộp (không tính mép dán). 2,5 dm Bài giải Diện tích bìa để làm hộp là: (2,5 x 2,5) x 5 = 31,25 (dm2) Đáp số: 31,25 dm2. 2,5 dm Thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 2012 Toán Bài: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của lập phương.  Hãy nêu cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương ? *Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4 ( cạnh nhân với cạnh rồi nhân với 4). *Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 6 ( cạnh nhân với cạnh rồi nhân với 6). Kí hiệu - Diện tích xung quanh là Sxq . -Diện tích toàn phần là Stp. -Cạnh là a. Ta có : Sxq = (a x a) x4 Stp = (a x a) x 6 a a RUNG CHUÔNG VÀNG Thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 2012 Toán Bài: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương 1 2 3 4 Câu 1: Hỡnh lập phương cú? a. 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh ,12 cạnh của hình lập phương đều bằng nhau b. 6 mặt hình lập phương là hình vuông, chiều dài = chiều rộng = chiều cao c. Cả hai ý trên 5 8 3 7 4 2 6 9 0 10 1 Câu 2: Diện tích xung quanh,diện tích toàn phần của hình lập phương là: a. Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích của một mặt nhân với 4. Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích của một mặt nhân với 6 b. Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng chu vi của một mặt nhân với 4. Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng chu vi của một mặt nhân với 6 c. Cả a và b 5 8 3 7 4 2 6 9 0 10 1 Cõu 3: Diện tớch xung quanh của hỡnh lập phương cú cạnh là 1,2m là: a. 5,76m b. 5,67m2 1,2m c. 56,7m2 1,2m 5 8 3 7 4 2 6 9 0 10 1 Cõu 4: Diện tớch bỡa cần làm một cỏi hụp cú dạng hỡnh lập phương cú cạnh 2,5 dm (khụng tớnh một dỏng) là: 2,5dm a. 31,25 dm2 b. 37,5dm2. c. 37,05dm2 2,5dm 5 8 3 7 4 2 6 9 0 10 1
- Xem thêm -