Tài liệu Bài giảng bài diện tích xung quanh - diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật toán 5 (8)

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 61 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT Kiểm tra bài cũ 2. Nêu các đặc hình điểmdưới của hình hộp chữ ? ? hộp chữ nhật, hình nào là 1.3. Trong đây, lập hìnhphương nàonhật là hình hình lập phương ? 8cm 8cm 8cm 10cm 5cm 10cm a Hình lập phương 6cm b c Hình hộp chữ nhật 4cm Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT a) Diện tích xung quanh Ví dụ: Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 cm, chiều rộng 5cm và chiều cao 4cm.Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó. 8cm 8cm 5cm 8cm 5cm 8cm Toán 4cm DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT a) Diện tích xung quanh 8cm 5cm 8cm 5cm 8cm Thứ sáu ngày 15 tháng 01 năm 2010 Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT a) Diện tích xung quanh Ví dụ: Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 cm, chiều rộng 5cm và chiều cao 4cm.Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó. 4cm 8cm 5cm 8cm 5cm 8cm 4cm Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT a)a)Diện Diệntích tíchxung xungquanh quanh 4cm 8cm 5cm 5cm 8cm 5cm Chiều dài là: 5 + 8 + 5 + 8 = 26(cm) (Chu vi mặt đáy) Chiều rộng là: 4cm (Chiều cao của hình hộp ) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật lă 26 x 4 = 104(cm2) 8cm Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT a) Diện tích xung quanh Qui tắc: Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) Cho: a : chiều dài b : chiều rộng h : chiều cao Cd: chu vi mặt đáy Sxq: diện tích xung quanh Công thức: Sxq = Cđ  h Hay Sxq = (a + b)  2  h Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT b/ Diện tích toàn phần Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng của diện tích xung quanh và diện tích hai đáy. Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT a) Diện tích xung quanh 4cm 8cm 5cm 8cm 5cm 5cm Thảo luận nhóm 4 8cm 5cm 8cm Tính diện tích toàn phần của hình chữ nhật trên. Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT a) Diện tích xung quanh 4cm 8cm 5cm 5cm 8cm Diện tích một mặt đáy là (8 x 5) = 40 (cm2) Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là 104 + 40 x 2 = 184(cm2) 5cm 8cm Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT a) Diện tích xung quanh Cho: Sxq: Diện tích xung quanh hình hộp S2đ: Diện tích hai mặt đáy hình hộp Stp: Diện tích toàn phần hình hộp Công thức: Stp = Sxq + S2đ Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT a) Diện tích xung quanh Thứ sáu ngày 15 tháng 01 năm 2010 Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT a) Diện tích xung quanh 4cm 8cm Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT a) Diện tích xung quanh Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích 4 mặt bên của hình hộp chữ nhật. Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT a) Diện tích xung quanh Ví dụ: Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 cm, chiều rộng 5cm và chiều cao 4cm.Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó. Hãy thực hiện các thao tác khai triển trên đồ 4cm 8cm dùng học tập. 5cm 5cm 8cm 5cm 8cm 4cm Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT a) Diện tích xung quanh 4cm 8cm 5cm 5cm 8cm 5cm Chiều dài là: 5 + 8 + 5 + 8 = 26(cm) (Chu vi mặt đáy) Chiều rộng là: 4cm (Chiều cao của hình hộp ) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật lă 26 x 4 = 104(cm2) 8cm Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT a) Diện tích xung quanh Qui tắc: Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) Cho: a : chiều dài b : chiều rộng h : chiều cao Cd: chu vi mặt đáy Sxq: diện tích xung quanh Công thức: Sxq = Cđ  h Hay Sxq = (a + b)  2  h Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT b/ Diện tích toàn phần Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng của diện tích xung quanh và diện tích hai đáy. Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT b/ Diện tích toàn phần 4cm 8cm 5cm 8cm 5cm 4c 5cm Thảo luận nhóm 4 8cm 5cm 8cm Tính diện tích toàn phần của hình chữ nhật trên.
- Xem thêm -