Tài liệu Bài giảng bài diện tích xung quanh - diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật toán 5 (4)

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 69 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Môn: Toán Bài: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật GV dạy : Ngô Cao Huy Lớp: 5A Thứ sáu ngày 1 tháng 2 năm 2013 Môn : Toán KIỂM TRA BÀI CŨ Cho hình hộp chữ nhật có các kích thước như hình vẽ bên. Tính chu vi và diện tích mặt đáy MNPQ? Bài giải Chu vi mặt đáy MNPQ là: (8 + 5) x 2 = 26 (cm) Diện tích mặt đáy MNPQ là: 8 x 5 = 40 (cm2) Đáp số : 26 cm 40 cm2 D 4 cm A Q M C 8 cm B N P 5cm Thứ sáu ngày 1 tháng 2 năm 2013 Môn : Toán Bài: DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT Ví dụ: Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 8cm , chiều rộng 5cm và chiều cao 4cm . Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó . 4cm 8cm 5cm Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật trên? Thứ sáu ngày 1 tháng 2 năm 2013 Môn : Toán Bài: DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT Ví dụ: Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 5cm và chiều cao 4cm. Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó. 4cm A 8cm 5cm B 5cm D Hãy tìm chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật ABCD? 8cm 5cm 4cm 8cm C Thứ sáu ngày 1 tháng 2 năm 2013 Môn : Toán Bài: DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT 4cm A 8cm B 5cm 5cm 8cm 5cm 4cm 8cm D Chu Chiều vi mặt dài đáy hìnhcủa chữhình nhậthộp ABCD chữ là: nhật là: 2 =(cm) 26 (cm) 5 + 8 +(85 ++ 5) 8 =x 26 Diện tíchtích xung quanh hộplàchữ Diện hình chữcủa nhậthình ABCD : nhật: 2)2) 104(cm (cm 2626x x4 4= =104 2 Đáp số : 104cm C Thứ sáu ngày 1 tháng 2 năm 2013 Môn : Toán Bài: DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT Vậy muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo). h a Sxq = …? b Sxq = (a + b) x 2 x h Thứ sáu ngày 1 tháng 2 năm 2013 Môn : Toán Bài: DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT 4cm 8cm 5cm Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng của diện tích xung quanh và diện tích hai đáy. Stp = Sxq + 2 x Sđáy Bài giải: Diện tích một mặt đáy là: 8 X 5 = 40 (cm2) Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là: 104 + 40 X 2 = 184 (cm2) Đáp số: 184 cm2 Thứ sáu ngày 1 tháng 2 năm 2013 Môn : Toán Bài: DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT LUYỆN TẬP: Bài 1: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 5dm, chiều rộng 4dm, và chiều cao 3dm. 3dm 4dm 5dm Sxq = … dm2 ? Stp = … dm2 ? Bài giải: Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật đó là: (5 + 4) X 2 = 18 (dm) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó là: 18 X 3 = 54 (dm2) Diện tích một mặt đáy của hình hộp chữ nhật đó là: 5 X 4 = 20 (dm2) Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó là: 54 + 20 X 2 = 94 (dm2) Đáp số: Sxq: 54 dm2 Stp: 94 dm2 Thứ sáu ngày 1 tháng 2 năm 2013 Môn : Toán Bài: DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT LUYỆN TẬP: Bài 2: Một người thợ gò một cái thùng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6dm, chiều rộng 4dm và chiều cao 9dm. Tính diện tích tôn dùng để làm thùng (không tính mép hàn). Bài giải: Chu vi mặt đáy của thùng tôn là: 9dm (6 + 4) x 2 = 20 (dm) Diện tích xung quanh của chiếc thùng tôn là: 20 x 9 = 180 (dm2) Diện tích đáy thùng tôn là: 6 x 4 = 24 (dm2) 4dm 6dm Diện tích tôn dùng để làm thùng là: 180 + 24 = 204 (dm2) Stôn = …dm2 ? Đáp số: 204 dm2 Thứ sáu ngày 1 tháng 2 năm 2013 Môn : Toán Bài: DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT CỦNG CỐ, DẶN DÒ h b Sxq = (a + b) x 2 x h Stp = Sxq + 2 x Sđáy a Chuẩn bị bài “Luyện tập” : HSKKVH soạn BT1 HSKG xem tất cả các BT
- Xem thêm -