Tài liệu Bài giảng bài diện tích xung quanh - diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật toán 5 (3)

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 60 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN TOÁN LỚP 5 DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT TẬP THỂ LỚP DH7GT1 KIỂM TRA BÀI CŨ Đúng ghi Đ,sai ghi S 11cm 8cm 5cm 6cm 10cm A 6cm B 8cm C a/ Hình A là hình hộp chữ nhật Đ b/Hình B và hình C là hình lập phương S c/Hình C là hình lập phương. Đ Cho học sinh quan sát hình hộp chữ nhật và trả lời các câu hỏi sau: Hình kíchkích thước:chiều -Hìnhhộp hộpchữ chữnhật nhậtcó có3mấy thước? dài,chiều rộng và chiều cao. -Hình 4 mặt hộp bên chữ của hình nhật hộp có 4chữ mặt nhật bên và đều 2 là mặt hình đáy.Vậy, các em chữ nhật cóhay nhận còn xét gọi gìlà vềcác 4 mặt mặtbên xung của quanh hình hộp của chữ nhật? hình hộp chữ nhật. Vậy:nếu tính tổng diện tích 4 mặt xung quanh của hình hộp chữ nhật chính là tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật DẠY BÀI MỚI Thế nào là diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật? Cách tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật Cách tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật Diện tích xung quanh của hình hộp chữ là tổng diện Học sinh thảo luận nhóm đôi để tìm cách tính diện tích xung quanh của tích 4 mặt bêntrong củavòng hình hộp chữ nhật hình hộp chữ nhật 2 phút. 4cm 10 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 8cm Ví dụ:Cho Học sinh nêu hình cách hộptính:tính chữ nhậttừng có chiều mặt xung dài 8cm, quanh chiều hình rộng hộp chữ nhật 5cm và chiều rồi cộng cao 4cm.Tính lại ta được diện tổng tích diện xung tíchquanh 4 mặt.của hình hộp chữ nhật đó. -Yêu cầu học sinh chỉ độ dài 3 kích thước của hình hộp chữ nhật trực tiếp trong hình trên -Yêu cầu học sinh đọc kết quả tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật với cách tính học sinh đã nêu: 104 cm2 Giáo viên giới thiệu cách tính của mình Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 5cm và chiều cao 4cm.Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó. A D B 4cm 4cm 4cm 8cm 5cm 8cm 5cm 8cm C Nêu hình Gọi nhậnchữ xét nhật về diện vừatích triển xung khai quanh là hình của chữ hình nhật hộpABCD chữ nhật Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật bằng diện tích hình chữ nhật ABCD 4cm A 8cm Ta có: B D 5cm SABCD = chiều dài = (5+8+5+8) = (5+8) x 2 8cm x x x 5cm 8cm chiều rộng 4 4 chiều cao hình hộp chữ nhật Vậy:để tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhât ta lấy chu vi của mặt đáy nhân với chiều cao(cùng một đơn vị đo) Áp dụng:diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:104(cm2) Chu vi mặt đáy C Quan sát giáo viên triển khai tiếp tục 2 mặt đáy Hình hộp chữ nhật có 6 mặt diện tích toàn phần của hình hộp chữ là tổng diện tích 6 mặt của hình hộp chữ nhật Stp= S6mặt=S4mặt+S2mặt=Sxq+S2mặt 5cm 8cm 5cm 8cm Mà:các mặt của hình hộp chữ nhật đều là hình chữ nhật nên diện tích một mặt đáy là:chiều dài x chiều rộng. 8 x 5=40(cm2) Do đó diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó là: 104+40 x2 =184(cm2) Vậy diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích xung quanh và diện tích 2 đáy(cùng đơn vị đo) Bài tập 1:Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có: a/Chiều dài 5dm, chiều rộng 4dm, chiều cao 3dm. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là: (5 + 4) x 2 x 3=54(dm2) Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là: 54 + (5 x 4 x2)= 94 (dm2) b/Chiều dài 25dm, chiều rộng 1,5m, chiều cao 18dm. Đổi:1,5m=15dm Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là: (25 + 15) x 2 x 18 =1440(dm2)=14,4(m2) Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là: 1440 +(25 x15 x2) = 2190(dm2)=2,19(m2)
- Xem thêm -