Tài liệu Bài giảng bài diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu hình học 9 (3)

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 61 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Hình cầu – diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 9 Điền vào chỗ trống trong bảng sau Hình trụ Công thức tính diện tích xung quanh Công thức tính thể tích Hình nón Hình nón cụt 2πrh Sxq  ....... πrl Sxq  ....... Sxq  ....... π(r1 + r2 )l r h V=..... 1 2 2 πh(r + r 1 2 + r1r2 ) V=..... 3 2 1 2 V=.....πr h 3 Tiết 65 Hình cầu – diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu 1) Hình cầu - Khi quay nửa hình tròn tâm O bán kính R một vòng quanh trục là đường kính AB ta thu được hình cầu - Tâm O là tâm hình cầu. AB là đường kính hình cầu, R là bán kính hình cầu. Hãy lấy ví dụ về hình cầu trong thực tế ? Tiết 65 Hình cầu – diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu 1) Hình cầu 2.Cắt hình cầu bởi một mặt phẳng R r O K B Thực hiện ?1 SGK T 121 Khi cắt hình cầu bởi một mặt phẳng thì ta thu được mặt cắt là hình gì ? Tiết 65 Hình cầu – diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu 1. Hình cầu 2. Cắt hình cầu bởi một mặt phẳng ?1 Cắt hình trụ hoặc một hình cầu bởi mặt phẳng vuông góc với trục ta được hình gì? Hãy điền vào bảng (Chỉ với các từ có “hoặc” “không”) Qua bài toán trên rút ra nhận xét gì về mặt cắt của mặt cầu A Mặt cắt R Hình Hình trụ Hình cầu O Hình chữ nhật r B Hình tròn bán kính R Hình tròn bán kính nhỏ hơn R Không Có Không Không Có Có Tiết 65 Hình cầu – diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu 1) Hình cầu 2) Cắt hình cầu bởi một mặt phẳng Nhận xét: R . Or -Mặt cắt đi qua tâm của mặt cầu là 1 đường tròn bán kính R -Mặt cắt không đi qua tâm của mặt cầu là 1 đường tròn bán kính r bé hơn R 3) Diện tích mặt cầu 2 S = 4pR = pd Ví dụ 1: Tính diện Giải : 2 (R là bán kính, d là đường kính của mặt cầu) tích mặt cầu có đường kính 42cm. S= d 2 = .422 =1764 (cm2 ) Ví dụ 2: Diện tích một mặt cầu là 36. Tính đường kính của một mặt cầu thứ hai có diện tích gấp ba lần diện tích mặt cầu này. 42cm Tiết 65 Hình cầu – diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu 1) Hình cầu 2) Cắt hình cầu bởi một mặt phẳng 3) Diện tích mặt cầu * Ví dụ 1 : Tính diện tích mặt cầu có đường kính 42cm. 2 = .422 =1764 (cm2 ) S=  d Giải : Ví dụ2: Diện tích một mặt cầu là 36 . Tính đường kính của một mặt cầu thứ hai có diện tích gấp ba lần diện tích mặt cầu này. A Giải : Diện tích mặt cầu thứ hai là 36.3=108(cm2) S   d 2  108  d2  108  34, 39   d  5, 86(cm) R O r B Tiết 65 Hình cầu – diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu 1) Hình cầu 2) Cắt hình cầu bởi một mặt phẳng 3) Diện tích mặt cầu Bài tập: 31 - SGK Bán kính hình cầu Diện tích mặt cầu Hãy điền vào chỗ trống 0,3 mm 1.13mm 2 6,21dm 0,283 m 100 km 484.37dm 2 1.01m 2 125600km 2 Tiết 65 Hình cầu – diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu 1) Hình cầu 2) Cắt hình cầu bởi một mặt phẳng 3) Diện tích mặt cầu 4) Thể tích hình cầu V  4  R3 3 Hay 1 V  d 3 6 R là bán kính hình cầu 2R d là đường kính của hình cầu Bài tập: 31 - SGK Hãy điền vào chỗ trống 2R Bán kính hình cầu 0,3 mm 6,21dm 0,283 m 100 km Qua thực nghiệm độ cao nước còn lại chỉ bằng 1/3 chiều cao của hình trụ Diện tích 2 2 2 2 1.13mm 125600km 484.37dm 1.01m Hình cầu có bán kính R và một cốc thuỷ tinh dạng hình trụ có đường kính mặt cầu đáy = 2R và chiều cao = 2R 3 đầy nước 3 3 Đặt hình khít trong cốc hình trụ đổ Thể tích cầu nằm 1002.64dm 0.11mm 0.09m Nhấc hìnhnhẹ cầuhình cầu ra khỏi cốc. 4186667km3 BÀI 33 SGK. Các loại bóng cho trong bảng đều có dạng hình cầu. Hãy điền vào các ô trống ở bảng sau (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai): Lo¹i bãng Đêng kÝnh Quả bãng Quả ten-nit g«n 42,7mm Quả bãng bµn Quả bi-a 6 ,5cm 40mm 61mm 20,41cm 125,60mm 191,54mm Đé dµi ®êng trßn lín 134,08mm DiÖn tÝch 57,25 cm2 132,665 cm2 50,24 cm2 116,84 cm2 40,74cm3 143,72cm3 39,49cm3 118,79cm3 ThÓ tÝch CHÂN THÀNH CẢM ƠN
- Xem thêm -