Tài liệu Bài giảng bài diện tích hình tròn toán 5 (5)

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 66 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

TRÖÔØNG THCS NGUYEÃN ÑÌNH CHIEÅU MOÂN TOAÙN KiỂM TRA BÀI CŨ 1. Viết công thức tính độ dài đường tròn có bán kính R? R . O C= 2  R= d.  2. Viết công thức tính độ dài cung tròn n0 của đường tròn có bán kính R? l  Rn 180 TIẾT 53: BÀI 10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN 1. Công thức tính diện tích hình tròn R . O Bài tập 1: Hình tròn bán kính R có Điền vào ô trống trong bảng sau (S là diện tích diện tích: hình tròn bán kính R) S = R2 R 1 2 3 4 S  4 9 16 Khi baùn kính taêng leân gaáp ñoâi thì dieän tích hình troøn taêng leân bao nhieâu? TIẾT 53: BÀI 10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN 1. Công thức tính diện tích hình tròn R . O Bài tập 2: Hình tròn bán kính R có a) Tính diện tích hình tròn nội tiếp một hình vuông cạnh 4cm. diện tích: 4 cm S = R2 Trong hình troøn naøy coù baùn kính bằng bao nhieâu ? Ñeå tính baùn kính cuûa hình troøn trong baøi naøy thì ta tính nhö theá naøo ? 2cm R b) Tính bán kính hình tròn có diện tích 78,5 cm2 ? Giải a)Diện tích hình tròn là S=R2 = .22 = 4.  4.3,14=12,56(cm2) b)Bán kính hình tròn có diện tích 78,5 cm 2 78,5 =  R2  R2  78,5  R=5 (cm)  78,5  25 3,14 TIẾT 53: BÀI 10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN 1. Công thức tính diện tích hình tròn R . O Hình tròn bán kính R có diện tích: S = R2 A R .O B TIẾT 53: BÀI 10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN 1. Công thức tính diện tích hình tròn R . O Hình tròn bán kính R có diện tích: S = R2 2. Cách tính diện tích hình quạt tròn 2 bán kính Hình quạt tròn OAB O A . cung tròn B - Hình quạt tròn: là một phần hình tròn giới hạn bởi một cung tròn và hai bán kính đi qua hai mút của cung đó. TIẾT 53: BÀI 10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN 1. Công thức tính diện tích hình tròn. R O . Bài tập 3:Trong các hình dưới đây phần tô màu nào là hình quạt tròn? Hình tròn bán kính R có diện tích: S = R2 H. 1 .O 2. Cách tính diện tích hình quạt tròn 2 bán kính A . cung tròn R H. 2 Hình quạt tròn Hình quạt tròn OAB O .O H. 3 O H. 4 B Hình quạt tròn - Hình quạt tròn: là một phần hình tròn giới hạn bởi một cung tròn và hai bán kính đi qua hai mút của cung đó. H. 5 O .O Hình quạt tròn H. 6 TiẾT 53: BÀI 10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN 1. Công thức tính diện tích hình tròn. R n 360 2 R O. Hình tròn bán kính R có diện tích: R A R B - Hình quạt tròn: là một phần hình tròn giới hạn bởi một cung tròn và hai bán kính đi qua hai mút của cung đó. S 360 ? Hãy điền biểu thức thích hợp vào các chỗ trống (…) trong dãy lập luận sau: Hình tròn bán kính R (ứng với cung 3600)có n0  R2n R 360 2 Hình quạt tròn OAB - Hình quạt tròn bán kính R, cung diện tích: 1o O S = R2 2. Cách tính diện tích hình quạt tròn O. no n0 diện tích là … R2 Vậy hình quạt tròn bán kính R, cung 10 có diện tích là … có Hình quạt tròn bán kính R, cung n0 có diện tích S = … TIẾT 53: BÀI 10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN 1. Công thức tính diện tích hình tròn. Hình tròn bán kính R có diện tích: R O. S = R2 ? Hãy điền biểu thức thích hợp vào các chỗ trống (…) trong dãy lập luận sau: 2. Cách tính diện tích hình quạt tròn .O A R n0 Hình quạt tròn OAB diện tích là … R22 R Vậy hình quạt tròn bán kính R, cung 1 0 có R… diện tích là 360 Hình quạt tròn bán kính R, cung n0 có diện R n tích S = … 360 2 B -Hình quạt tròn: là một phần hình tròn giới hạn bởi một cung tròn và hai bán kính đi qua hai mút của cung đó. - Hình quạt tròn bán kính R, cung n0 có diện tích: S Hình tròn bán kính R (ứng với cung 3600)có R n 2 360 l.R hay S  2 (l là độ dài cung n0 của hình quạt tròn) 2 S  R2n 360   Rn 180 . ... R R  l. ... 2 2 TIẾT 53: BÀI 10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN 1. Công thức tính diện tích hình tròn. O Bài tập 4:Diện tích hình quạt tròn có tô màu là kết quả nào sau đây ? Hình tròn bán kính R có diện tích: R . S = R2 2. Cách tính diện tích hình quạt tròn O . A R n0 O Hình quạt tròn OAB A. S= 2 cm2 B -Hình quạt tròn: là một phần hình tròn giới hạn bởi một cung tròn và hai bán kính đi qua hai mút của cung đó. - Hình quạt tròn bán kính R, cung diện tích:  R 2 n hay S  l.R S 2 360 n0 B. S= 4 cm2 C. S= 6 cm2 D. S=8 cm2 có (l là độ dài cung n0 của hình quạt tròn) S l.R 4.3   6(cm2 ) 2 2 Chọn câu nào đây nhỉ ? KT TIẾT 53: BÀI 10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN 1. Công thức tính diện tích hình tròn. Hình tròn bán kính R có diện tích: R O. S = R2 2. Cách tính diện tích hình quạt tròn A O. Hình quạt tròn OAB n0 R B -Hình quạt tròn: là một phần hình tròn giới hạn bởi một cung tròn và hai bán kính đi qua hai mút của cung đó. - Hình quạt tròn bán kính R, cung n0 có diện tích:  R2n l.R 2 360 (l là độ dài cung n0 của hình quạt tròn) S hay S  Baøi taäp 79/sgk Tính dieän tích moät hình quaït troøn coù baùn kính 6 cm, soá ño cung laø 360 Giaûi Dieän tích moät hình quaït troøn coù baùn kính 6 cm, soá ño cung laø 360 2 .n  .62.36  .36.36  .R = = S= 360 360 360 =3,6.  11,3(cm2 ) TIẾT 53: BÀI 10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN 1. Công thức tính diện tích hình tròn. Hình tròn bán kính R có diện tích: R O. S = R2 2. Cách tính diện tích hình quạt tròn A O. Hình quạt tròn OAB n0 R B -Hình quạt tròn: là một phần hình tròn giới hạn bởi một cung tròn và hai bán kính đi qua hai mút của cung đó. - Hình quạt tròn bán kính R, cung n0 có diện tích:  R2n l.R S hay S  2 360 (l là độ dài cung n0 của hình quạt tròn) Hướng dẫn về nhà - Xem lại bài học, nắm và vận dụng được công thức tính diện tích hình tròn, hình quạt tròn. -Làm bài tập 78,81,82/ sgk -Tiết sau chúng ta luyện tập CHÚC THẦY,CÔ MẠNH KHỎE CHÚC CÁC EM HỌC GiỎI
- Xem thêm -