Tài liệu Bài giảng bài diện tích hình tròn toán 5 (4)

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Thứ sáu ngày 06 tháng 1 năm 2012 Toán Kiểm tra bài cũ 1. Tính chu vi hình tròn có bán kính r: a/ r = 9m Bài giải: b/ r = 5,6 dm Bài giải: Chu vi hình tròn là: Chu vi hình tròn là: 9 X 2 X 3,14 = 56,52 (m) 5,6 X 2 X 3,14 = 35,168 (dm) Đáp số: 56,52 m Đáp số: 35,168 dm Thứ sáu ngày 06 tháng 01 năm 2012 Toán : Cắt mảnh bìa hình tròn thành 16 mảnh nhỏ, lấy 1 mảnh cắt làm đôi rồi ghép lại ta được một hình gần với hình chữ nhật. Thứ sáu ngày 06 tháng 01 năm 2012 Toán : DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN 1. Cắt hình tròn thành 16 mảnh bằng nhau. 2. Lấy một mảnh cắt thành hai mảnh nhỏ bằng nhau. 3. Ghép lại ta được một hình gần với hình chữ nhật. Thứ sáu ngày 06 tháng 01 năm 2012 Toán : DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN Nếu tiếp tục cắt và ghép như vậy ta sẽ được 1 hình gần giống hình chữ nhật hơn. ( Nếu tiếp tục cắt và ghép như thế mãi ta sẽ được 1 hình chữ nhật.) Hình chữ nhật này có chiều dài, chiều rộng tương ứng với cái gì của hình tròn ? ?r r x? 3,14 ( nửa chu vi ) Thứ sáu ngày 06 tháng 01 năm 2012 Toán : DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN Diện tích hình chữ nhật là: S = r x r x 3,14 Diện tích hình chữ nhật bằng diện tích hình tròn. Vậy diện tích hình tròn là: S = r x r x 3,14 r r x 3,14 Thứ sáu ngày 06 tháng 01 năm 2012 Toán : DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN Quy tắc : Hãy nêu cách tính hình tròn Muốn tính diện tích hìnhdiện tròntích ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14. Công thức : S = r x r x 3,14 (S là diện tích hình tròn, r là bán kính hình tròn) Thứ sáu ngày 06 tháng 01 năm 2012 Toán : DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN Ví dụ : Tính diện tích hình tròn có bán kính bằng 2 dm. Bài giải: Diện tích hình tròn là: 2 x 2 x 3,14 = 12,56 (dm2) Đáp số : 12,56 dm2 Thứ sáu ngày 06 tháng 01 năm 2012 Toán : DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN LUYỆN TẬP: Bài 1: Tính diện tích hình tròn có bán kính r : a) r = 5cm Bài giải: Diện tích hình tròn là: 5 X 5 X 3,14 = 78,5 (cm2) Đáp số: 78,5 cm2 b) r = 0,4dm Bài giải: Diện tích hình tròn là: 0,4 X 0,4 X 3,14 = 0,5024(dm2) Đáp số: 0,5024 dm2 Thứ ba ngày 19 tháng 01 năm 2010 Toán : DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN Bài 2: Tính diện tích hình tròn có đường kính : a/ d = 12cm b/ d = 7,2dm Đề toán biết đường kính hình Nêu lại cho quy tắc tính diện tích hình tròn? Đề toán cho biết gì? Yêu cầu tìmtròn gì ? ; Yêu cầu tính diện tích . Vậy để tìm diện tích trước tiên ta làm gì? ( Tìm r ) Bằng cách nào? ( Lấy đường kính chia cho 2 ) Cả lớp làm vở trắng, 2 em lên bảng lớp làm. Thứ sáu ngày 06 tháng 01 năm 2012 Toán : DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN Bài 2: Tính diện tích hình tròn có đường kính : a/ d = 12cm b/ d = 7,2dm Bài giải: Bán kính hình tròn là: 12 : 2 = 6 (cm) Diện tích hình tròn là: 6 x 6 x 3,14 = 113,04 ( cm2 ) Đáp số: 113,04 cm2 Bài giải: Bán kính hình tròn là: 7,2 : 2 =3,6 (dm) Diện tích hình tròn là: 3,6 x 3,6 x3,14 = 40,6944 ( dm 2 ) Đáp số: 40,6944 dm2 Thứ sáu ngày 06 tháng 01 năm 2012 Toán : DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN Bài 3 : Tính diện tích mặt bàn hình tròn có bán kính 45 cm . - Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? Bài giải : Tóm tắt - Muốn tính diện tích mặt bàn hình trònbàn tahình làmtròn: thế nào? Diện tích mặt r : 45 cm 2) ( Lớp làm phiếu BT nhóm 2, đại diện 2 nhóm dán phiếu 2 45 x 45 x 3,14 = 6358,5 ( cm s : … cm ? lên bảng ) Đáp số: 6358,5 cm2 Thứ sáu ngày 06 tháng 01 năm 2012 Toán : DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN Trò chơi : * Nhẩm tính rồi ghi kết quả vào bảng con. 1/ Diện tích hình tròn có r = 1 cm . S = 3,14 cm2 S = 12,56 cm2 2/ Diện tích hình tròn có r = 2 cm . 3/ Khi bán kính hình tròn tăng lên 2 lần thì diện tích hình tròn tăng lên bao nhiêu lần ? S tăng 4 lần Thứ sáu ngày 06 tháng 01 năm 2012 Toán : DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN Ta có thể tính như sau : Cách 1 : Lấy 12,56 : 3,14 = 4 ( lần ) Cách 2 : Coi bán kính lúc đầu là r, thì bán kính mới là r x 2 Diện tích hình tròn ban đầu là : r x r x 3,14 Diện tích hình tròn mới là : (r x 2) x (r x 2) x 3,14 = (r x r x 3,14) x 4 = S (ban đầu) x 4 ( Dễ thấy diện tích tăng 4 lần ) Thứ sáu ngày 06 tháng 1 năm 2012 Toán : DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN Muốn tính diện tích hình tròn biết r ta làm thế nào ? Muốn tính diện tích hình tròn biết d ta làm thế nào ? * Các em cần nắm vững quy tắc và công thức tính diện tích hình tròn . * Chuẩn bị bài sau: Luyện tập . * Nhận xét giờ học .
- Xem thêm -