Tài liệu Bài giảng bài diện tích hình thang toán 5 (8)

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Môn: Toán Lớp: Năm Tiết 91 – Tuần 19 Tên bài dạy: GV: Đặng Anh Dũng Cho hình thang ABCD và điểm M là trung điểm của cạnh BC. Cắt hình tam giác ABM rồi ghép với hình tứ giác AMCD ta được hình tam giác ADK. A B M D H C Cho hình thang ABCD và điểm M là trung điểm của cạnh BC. Cắt hình tam giác ABM rồi ghép với hình tứ giác AMCD ta được hình tam giác ADK. A B M D H C Cho hình thang ABCD và điểm M là trung điểm của cạnh BC. Cắt hình tam giác ABM rồi ghép với hình tứ giác AMCD ta được hình tam giác ADK. A B M D H C Cho hình thang ABCD và điểm M là trung điểm của cạnh BC. Cắt hình tam giác ABM rồi ghép với hình tứ giác AMCD ta được hình tam giác ADK. A B M D H C Cho hình thang ABCD và điểm M là trung điểm của cạnh BC. Cắt hình tam giác ABM rồi ghép với hình tứ giác AMCD ta được hình tam giác ADK. A B M D H C Cho hình thang ABCD và điểm M là trung điểm của cạnh BC. Cắt hình tam giác ABM rồi ghép với hình tứ giác AMCD ta được hình tam giác ADK. A B M D H C Cho hình thang ABCD và điểm M là trung điểm của cạnh BC. Cắt hình tam giác ABM rồi ghép với hình tứ giác AMCD ta được hình tam giác ADK. A B M D H C Cho hình thang ABCD và điểm M là trung điểm của cạnh BC. Cắt hình tam giác ABM rồi ghép với hình tứ giác AMCD ta được hình tam giác ADK. A B M D H C Cho hình thang ABCD và điểm M là trung điểm của cạnh BC. Cắt hình tam giác ABM rồi ghép với hình tứ giác AMCD ta được hình tam giác ADK. A B M D H C Cho hình thang ABCD và điểm M là trung điểm của cạnh BC. Cắt hình tam giác ABM rồi ghép với hình tứ giác AMCD ta được hình tam giác ADK. A B M D H C Cho hình thang ABCD và điểm M là trung điểm của cạnh BC. Cắt hình tam giác ABM rồi ghép với hình tứ giác AMCD ta được hình tam giác ADK. A B M D H C K Cho hình thang ABCD và điểm M là trung điểm của cạnh BC. Cắt hình tam giác ABM rồi ghép với hình tứ giác AMCD ta được hình tam giác ADK. A B M D H C K Cho hình thang ABCD và điểm M là trung điểm của cạnh BC. Cắt hình tam giác ABM rồi ghép với hình tứ giác AMCD ta được hình tam giác ADK. A B M D H C K Cho hình thang ABCD và điểm M là trung điểm của cạnh BC. Cắt hình tam giác ABM rồi ghép với hình tứ giác AMCD ta được hình tam giác ADK. A A B B M M D H C D H C K Cho hình thang ABCD và điểm M là trung điểm của cạnh BC. Cắt hình tam giác ABM rồi ghép với hình tứ giác AMCD ta được hình tam giác ADK. A A B M M D H C D H C (B) K (A) A A B M M D H C D H C (B) K (A) A A B M M D H D C Diện tích hình thang ABCD ? bằng Diện tích hình tam giác ADK là Mà DK X AH = 2 H C (B) K (A) Diện tích hình tam giác ADK DK X AH (DK = DC + CK) 2 (DC + CK) X AH = (DC + AB) X AH 2 2 Vậy diện tích hình thang là (DC + AB) X AH 2 A A B M M D H D C Diện tích hình thang ABCD ? bằng Diện tích hình tam giác ADK là Mà DK X AH = 2 H C (B) K (A) Diện tích hình tam giác ADK DK X AH (DK = DC + CK) 2 (DC + CK) X AH = (DC + AB) X AH 2 2 Vậy diện tích hình thang là (DC + AB) X AH 2 b A B M h D H a C Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2. (a + b) x h S= 2
- Xem thêm -