Tài liệu Bài giảng bài diện tích hình thang toán 5 (6)

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Thứ tư, ngày 4 tháng 1 năm 2012 DIỆN TÍCH HÌNH THANG Kieåm tra baøi cuõ. Thứ tư, ngày 4 tháng 1 năm 2012 • Em hãy nêu đặc điểm của hình thang? *Hình thang có một cặp cạnh đối diện song song. Thứ tư, ngày 4 tháng 1 năm 2012 TÊN BÀI: DIỆN TÍCH HÌNH THANG Thứ tư, ngày 4 tháng 1 năm 2012 Cho hình thang ABCD vaø ñieåm M laø trung ñieåm cuûa caïnh BC. Caét hình tam giaùc ABM roài gheùp vôùi hình töù giaùc AMCD (nhö hình veõ) ta ñöôïc tam giaùc ADK. A B M D H C Thứ tư, ngày 4 tháng 1 năm 2012 Cho hình thang ABCD vaø ñieåm M laø trung ñieåm cuûa caïnh BC. Caét hình tam giaùc ABM roài gheùp vôùi hình töù giaùc AMCD (nhö hình veõ) ta ñöôïc tam giaùc ADK. A A B M D H C ( ) K ( ) Ñaùy beù B A Chieàu cao D H A M M Ñaùy lôùn Thứ tư, ngày 4 tháng 1 năm 2012 C D H C (B) K (A) Dieän tích hình thang ABCD baèng dieän tích hình tam giaùc ADK. Dieän tích hình tam giaùc ADK laø DK  AH 2 DK  AH ( DC  CK )  AH ( DC  AB)  AH = = Maø 2 2 2 ( DC  AB)  AH Vaäy dieän tích hình thang ABCD laø 2 Thứ tư, ngày 4 tháng 1 năm 2012 Qui taéc: TOÁN: DIỆN TÍCH HÌNH THANG Dieän tích hình thang bằng toång ñoä daøi hai ñaùy nhaân vôùi chieàu cao (cuøng moät ñôn vò ño) roài chia cho 2.b * Ñoä daøi caùc caïnh ñaùy laø : a,b * Chieàu cao laø : h h a * Dieän tích laø : S ( a  b)  h S 2 Thứ tư, ngày 4 tháng 1 năm 2012 THỰC HÀNH Thứ 4 ngày 4 tháng 1 năm 2012 TOÁN: DIỆN TÍCH HÌNH THANG Baøi1: Tính diện tích hình thang biết: Độ dài hai đáy lần lượt là 12cm và 8cm; chiều cao là 5cm. (12  8)  5 2 S  50(cm ) 2 Thứ 4 ngày 4 tháng 1 năm 2012 Baøi 2 Tính diện tích mỗi hình thang sau: a) 4 cm (4  9)  5 2 S  32,5(cm ) 2 5 cm 9 cm Thứ 4 ngày 4 tháng 1 năm 2012 Bài 3: Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 110 m và 90,2 m. Chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy. Tính diện tích thửa ruộng. Giải 110m 90,2m ? Chiều cao thửa ruộng hình thang: ( a  b )  h (110  90, 2) : 2  100,1(m) S  Diện tích thửa ruộng hình 2 thang: (110  90, 2) 100,1  10020, 01( m ) h2 = ( a + b ) : 2 2 2 Đáp số : 10020,01m DẶN DÒ: • Về nhà học thuộc quy tắc, công thức tính diện tích hình thang. • Làm bài tập còn lại. • Chuẩn bị bài sau.
- Xem thêm -