Tài liệu Bài giảng bài diện tích hình thang toán 5 (4)

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 61 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NAM ĐỊNH Kiểm tra bài cũ 1, Nêu công thức tính diện tích hình chữ nhật và diện tích tam giác ? S = a.b b a Kiểm tra bài cũ 1, Nêu công thức tính diện tích hình chữ nhật và diện tích tam giác ? S = a.b b a 1 S = a.h 2 h a B A H C D ?1 Hãy chia hình thang ABCD thành hai tam giác rồi tính diện tích hình thang theo hai đáy và đường cao (h.136) A D H B Hình 136 C Diện tích hình thang bằng nửa tích của tổng hai đáy với chiều cao: 1 S = (a + b).h 2 b h a Diện tích hình thang bằng nửa tích của tổng hai đáy với chiều cao: 1 S = (a + b).h 2 A h a B ∙ D b E C F ?2 Hãy dựa vào công thức tính diện tích hình thang để tính diện tích hình bình hành. Diện tích hình bình hành bằng tích của một cạnh với chiều cao ứng với cạnh đó: S = a.h h a h a BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Ví dụ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Cho hình chữ nhật với hai kích thước a, b. (h.137) a) Hãy vẽ một tam giác có một cạnh bằng cạnh của hình chữ nhật và có diện tích bằng diện tích của hình chữ nhật. b · a Hình 137 · Ví dụ Cho hình chữ nhật với hai kích thước a, b (h. 137). b a) Hãy vẽ một tam giác có một cạnh bằng cạnh của hình chữ nhật a và có diện tích bằng diện tích của Hình 137 hình chữ nhật b) Hãy vẽ một hình bình hành có một cạnh bằng một cạnh của hình chữ nhật và có diện tích bằng nửa diện tích của hình chữ nhật đó. ∙ ∙ b a b a 23m Bài 26 Trang 125 (SGK) A B D C Tính diện tích mảnh đất hình thang ABED theo các độ dài đã cho trên hình 140 và biết diện tích hình chữ nhật ABCD là 828m2. 31m Hình 140 E Bài 28 Trang 126 (SGK) Xem hình142 (IG // FU). Hãy đọc tên một số hình có cùng diện tích với hình bình hành FIGE. I F G E R U HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Học thuộc công thức tính diện tích hình thang và công thức tính diện tích hình bình hành. Tìm các cách chứng minh khác của hai công thức đó. - Hoàn thiện hình vẽ ở phần ví dụ. - Làm bài tập 27, 28, 29, 30, 31 SGK. PHÒNG GD - ĐT HUYỆN XUÂN TRƯỜNG TRƯỜNG THCS XUÂN TÂN
- Xem thêm -