Tài liệu Bài giảng bài diện tích hình thang toán 5 (2)

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Toán Kiểm tra bài cũ Hãy nêu đặc điểm hình thang ABCD . A D B C Toán Diện tích hình thang A D B C Tính diện tích hình thang ABCD. Toán Diện tích hình thang A B M D H C A B A M D H B M C D H C (B) K (A) Diện tích hình thang ABCD bằng diện tích hình tam giác ADK Tính diện tích hình tam giác ADK Thảo luận nhóm đôi A B A M D H M C D H Diện tích hình tam giác ADK là: DK x AH = 2 C (B) K (A) DK x AH 2 (DC + CK) x AH (DC + AB) x AH Mà: = 2 2 (DC + AB) x AH Vậy diện tích hình thang ABCD là: 2 Quy tắc: Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2 A B A M D M K C (A) (B) Quy tắc: Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với H C D H chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2 S: diện tích hỡnh thang Công thức: a: độ dài đáy lớn (a + b) x h b: độ dài đáy bé S= h: chiều cao 2 S là diện tích hỡnh thang; a,b độ dài các cạnh đáy; h là chiều cao. Bài 1: Đánh dấu x vào ô trống đặt trước hình thang có diện tích bé hơn 50 cm.2 5 cm 13 cm 7 cm 9 cm X 6 cm 18 cm Bài 2: Viết số đo thích hợp vào ô trống H×nh thang (1) (2) (3) §¸y lín 2,8 m 1,5 m §¸y bÐ 1,6 m 0,8 m 1 dm 3 1 dm 5 ChiÒu cao 0,5 m 5 dm 1 dm 2 DiÖn tÝch 1,1 m2 0,575m2 2 dm2 15 Bài 3: Hình H được tạo bởi một hình tam giác và một hình thang (xem hình vẽ). Tính diện tích hình H 9 cm 13 cm 12 cm Bài giải 22 cm Diện tích hình tam giác vuông là: 13 x 9 : 2 = 58,5 (cm2) Diện tích hình thang là: (22 +13) x 12 : 2 = 210 (cm2) Diện tích hình H là: 58,5 + 210 = 268,5 (cm2) Đáp số: 268,5 cm 2 Toán Diện tích hình thang Quy tắc: Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2 Công thức: S= (a + b) x h 2 S là diện tích thang; a,b độ dài các cạnh đáy; h là chiều cao.
- Xem thêm -