Tài liệu Bài giảng bài diện tích hình thang toán 5 (10)

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Kiểm tra bài cũ : Đánh dấu ( x) vào ô tròn đặt dưới hình thang trong các hình sau: x x x 2. Bài mới Cho hình thang ABCD có M là trung điểm của BC. Hãy cắt hình tam giác ABM rồi ghép với hình tứ giác AMCD ( hình vẽ ) để được hình tam giác ADK A A B M M C D A K D H H (A) A B M M D C (B) H C D H C (B) K (A) Dựa vào hình vẽ ta có diện tích hình thang ABCD bằng diện tích hình tam giấc ADK DK x AH vì S tam giác ADK = 2 ( DC + AB ) x AH Vậy S ht ABCD = 2 Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao ( cùng một đơn vị đo ) rồi chia cho 2 (a+b)xh S = 2 ( S là diện tích ; a,b là độ dài các cạnh đáy ; h là chiều cao ) 3.Luyện tập: Bài tập 1: Tính diện tích hình thang biết: a, Độ dài hai đáy lần lượt là 12cm và 8 cm; chiều cao là 5 cm b, Độ dài hai đáy lần lươt là 9,4 cm và 6,6 cm và chiều cao là 10cm Bài giải a, Diện tích hình thang là: ( 12 + 8 ) x 5 : 2 = 50 (cm2) Đáp số: 50cm2 b, Diện tích hình thang là: (( 9,4 + 6,6 ) x 10 : 2 = 80(cm2) Đáp số: 80cm2 Bài 2: Tính diện tich mỗi hình sau: a, 4cm b, 5cm 3cm 4cm 7cm 9cm Bài giải: a, Diện tích hình thang là: ( 4 + 9 ) x 5 : 2 = 32,5 ( cm2) Đáp số: 32,5cm2 b, Diện tích hình thang là: ( 3 + 7 ) x 4 : 2 = 20(cm2) Đáp số: 20cm2 Bài 3: Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 110m và 90,2m. Chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy. Tính diện tích thửa ruộng đó Bài giải: Chiều cao thửa của thửa ruộng là: ( 110 + 90,2 ) : 2 = 100,1( cm ) Diện tích hình thang là: ( 110 + 90,2 ) x 100,1 : 2 = 1002,01(cm2) Đáp số: 1002,01cm2
- Xem thêm -