Tài liệu Bài giảng bài dẫn nhiệt vật lý 8 (17)

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 98 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ 8 Tiết 29 BÀI 22: DẪN NHIỆT Quan sát hình 22.1 cho biết: Để I. SỰ DẪN NHIỆT tiến hành thí nghiệm ta cần những 1. Thí nghiệm:H22.1/SGK dụng cụ gì? - Dụng cụ: + 1 giá thí nghiệm. + 1 thanh đồng AB. + 1 đèn cồn. + 5 đinh ghim. + 1 hộp sáp. +1 bật lửa. Tiết 29 I. SỰ DẪN NHIỆT 1. Thí nghiệm BÀI 22: DẪN NHIỆT Phương án tiến hành thí nghiệm như thế nào? - Các bước tiến hành: + Bước 1: Dùng sáp gắn các đinh ghim vào thanh đồng + Bước 2: Dùng đèn cồn đun nóng đầu A của thanh đồng. + Bước 3: Quan sát và mô tả hiện tượng xảy ra, trả lời cỏc cõu C1, C2,C3( Hoạt động nhúm 5 phỳt). a A b c d e B Tiết 29 BÀI 22: DẪN NHIỆT I. SỰ DẪN NHIỆT 1. Thí nghiệm 2. Trả lời câu hỏi C1: Các đinh rơi xuống chứng tỏ điều gì? Các đinh rơi xuống chứng tỏ nhiệt đã truyền đến sáp làm cho sáp nóng lên và chảy ra. Tiết 29 BÀI 22: DẪN NHIỆT I. SỰ DẪN NHIỆT 1. Thí nghiệm 2. Trả lời câu hỏi C2. Các đinh rơi xuống trước, sau theo thứ tự nào? Các đinh rơi xuống theo thứ tự a đến b, c, d rồi đến e. Tiết 29 BÀI 22: DẪN NHIỆT I. SỰ DẪN NHIỆT 1. Thí nghiệm 2. Trả lời câu hỏi * Sự dẫn nhiệt là sự truyền nhiệt năng từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác. C3. Hãy dựa vào thứ tự rơi xuống của các đinh để mô tả sự truyền nhiệt năng trong thanh đồng AB. Nhiệt năng được truyền dần từ đầu A đến đầu B của thanh đồng. Hãy nêu một số vílà dụ sự dẫn Sự sự truyền nhiệt năng trong thí nhiệt Vậy dẫn nhiệt gì?về trong thựctrên tế ? gọi là sự dẫn nhiệt. nghiệm Tiết 29 I. SỰ DẪN NHIỆT 1. Thí nghiệm 2. Trả lời câu hỏi II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT BÀI 22: DẪN NHIỆT Quan sát hình 22.2 cho biết: Để tiến hành thí nghiệm ta cần những dụng cụ gì? 1. Tính dẫn nhiệt của chất rắn a. Thí nghiệm 1: (H.22.2) + 1 Đèn cồn; các thanh Cu, Al, thuỷ tinh có đinh gắn bằng sáp ở đầu; 1 giá thí nghiệm. Tiết 29 BÀI 22: DẪN NHIỆT I. SỰ DẪN NHIỆT 1. Thí nghiệm 2. Trả lời câu hỏi II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT 1. Tính dẫn nhiệt của chất rắn a. Thí nghiệm 1: (H.22.2) Nêu phương án tiến hành thí nghiệm? Dùng đèn cồn đun nóng đồng thời các thanh Cu, Al, thuỷ tinh. Nhôm Đồng Thuỷ tinh BÀI 22: DẪN NHIỆT I. SỰ DẪN NHIỆT 1. Thí nghiệm 2. Trả lời câu hỏi II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT C4. Các đinh gắn ở đầu các thanh có rơi xuống đồng thời không? Hiện tượng này chứng tỏ điều gì? C5. Hãy dựa vào thí nghiệm trên để so sánh tính dẫn nhiệt của đồng, nhôm, thủy tinh. Chất nào dẫn nhiệt 1. Tính dẫn nhiệt của chất tốt nhất, chất nào dẫn nhiệt kém rắn nhất? Từ đó có thể rút ra kết luận a. Thí nghiệm 1: (H.22.2) gì? b. Kết luận: - Cỏc chất rắn khỏc nhau cú tớnh dẫn nhiệt khỏc nhau. - Chất rắn dẫn nhiệt tốt(trừ len và gỗ). Trong chất rắn kim loại dẫn nhiệt tốt nhất. Tiết 29 BÀI 22: DẪN NHIỆT I. SỰ DẪN NHIỆT 1. Thí nghiệm 2. Trả lời câu hỏi II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT 1. Tính dẫn nhiệt của chất rắn 2. Tính dẫn nhiệt của chất lỏng a. Thí nghiệm 2 (H.22.3) Hóy nờu dụng cụ và phương ỏn tiến hành thớ nghiệm về sự dẫn nhiệt của chất lỏng? Tiết 29 I. SỰ DẪN NHIỆT 1. Thí nghiệm 2. Trả lời câu hỏi II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT 1. Tính dẫn nhiệt của chất rắn 2. Tính dẫn nhiệt của chất lỏng a. Thí nghiệm 2: (H.22.3) b. Kết luận: Chất lỏng dẫn nhiệt kém. BÀI 22: DẪN NHIỆT C6. Khi nước ở phần trên của ống nghiệm bắt đầu sôi thì cục sáp ở đáy ống nghiệm có bị nóng chảy không? Từ thí nghiệm này có thể rút ra kết luận gì về tính dẫn nhiệt của chất lỏng? Tiết 29 BÀI 22: DẪN NHIỆT Hóy nờu dụng cụ và phương ỏn tiến I. SỰ DẪN NHIỆT hành thớ nghiệm về sự dẫn nhiệt của 1. Thí nghiệm chất khớ? 2. Trả lời câu hỏi II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT 1. Tính dẫn nhiệt của chất rắn 2. Tính dẫn nhiệt của chất lỏng 3. Tính dẫn nhiệt của chất khí a. Thí nghiệm 3: (H.22.4) b. Kết luận: Chất khí dẫn nhiệt kém C7. Khi đáy ống nghiệm đã nóng thì miếng sáp gắn ở nút ống nghiệm có bị nóng chảy không? Từ thí nghiệm này có thể rút ra kết luận gì về tính dẫn nhiệt của chất khí? Tiết 29 I. SỰ DẪN NHIỆT 1. Thí nghiệm 2. Trả lời câu hỏi II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT 1. Tính dẫn nhiệt của chất rắn 2. Tính dẫn nhiệt của chất lỏng BÀI 22: DẪN NHIỆT  Nếu coi khả năng dẫn nhiệt của không khí là 1 thì khả năng dẫn nhiệt của một số chất có giá trị như bảng 22.1 sau. Kh¶ n¨ng Kh¶ n¨ng ChÊt Len Gç Níc Thuû tinh §Êt dÉn nhiÖt 2 7 25 44 65 ChÊt Níc ®¸ ThÐp Nh«m §ång B¹c dÉn nhiÖt 88 2860 8770 17370 17720 3. Tính dẫn nhiệt của chất khí So sánh tính dẫn nhiệt của các chất rắn, chất lỏng và chất khí ? * Kết luận chung Chất rắn dẫn nhiệt tốt hơn chất lỏng, chất lỏng dẫn nhiệt tốt hơn chất khí. Tiết 29 BÀI 22: DẪN NHIỆT Ghi nhớ * Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt. * Chất rắn dẫn nhiệt tốt. Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt nhất. * Chất lỏng và chất khí dẫn nhiệt kém. Tiết 29 I. SỰ DẪN NHIỆT * Sự dẫn nhiệt là sự truyền nhiệt năng từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác. II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT * Kết luận chung BÀI 22: DẪN NHIỆT C9. Tại sao nồi, xoong thường làm bằng kim loại còn bát đĩa thường làm bằng sứ? Vì kim loại dẫn nhiệt tốt còn sứ dẫn nhiệt kém. C10. Tại sao về mùa đông mặc nhiều áo mỏng ấm hơn một áo Chất rắn dẫn nhiệt tốt hơn dày? chất lỏng, chất lỏng dẫn nhiệt T¹i v× gi÷a c¸c líp ¸o cã kh«ng khÝ, tốt hơn chất khí. mµ kh«ng khÝ dÉn nhiÖt kÐm nªn c¬ III. VẬN DỤNG thÓ kh«ng bÞ mÊt nhiÖt. HƯỚNG DẪN HỌC TẬP * Đối với bài học ở tiết học này: + Học thuộc bài ( ghi nhớ). + Đọc phần: “Cú thể em chưa biết ”. + Làm các bài tập 22.1đến 22.5 sách bài tập. + Tìm thêm các ví dụ thực tế về sự dẫn nhiệt. + Trả lời lại từ C1 đến C10 và làm tiếp C11, C12. * Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: + Đọc trước và soạn bài 23. Chỳ ý: Nờu được tờn dụng cụ và cỏc phương ỏn tiến hành thớ nghiệm H.23.2 đến H23.5/SGK, trả lời cỏc cõu C . Trân trọng cám ơn các Thầy Cô giáo và các em!
- Xem thêm -