Tài liệu Bài giảng bài dẫn nhiệt vật lý 8 (16)

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 107 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

VẬT LÍ 8 TIẾT 28-BÀI 22: DẪN NHIỆT I. SỰ DẪN NHIỆT 1. Thí nghiệm: Mục tiêu thí nghiệm: Tìm hiểu về sự dẫn nhiệt. Dụng cụ : - Giá thí nghiệm - Thanh đồng AB - Các đinh ghim được gắn bằng sáp tại các vị trí a, b, c - Đèn cồn Chú ý: Quan sát hiện tượng xãy ra với sáp và các đinh ghim. TIẾT 28-BÀI 22: DẪN NHIỆT I. SỰ DẪN NHIỆT 1. Thí nghiệm: 2. Trả lời câu hỏi: C1:Nhiệt đã truyền đến sáp làm cho sáp nóng lên và chảy ra. C1: Các đinh rơi xuống chứng tỏ điều gì? C2:Các đinh rơi xuống theo thứ tự a đến b, rồi đến c. C2: Các đinh rơi xuống trước, sau theo thứ tự nào? C3: Nhiệt được truyền từ đầu A đến đầu B của thanh đồng. C3: Hãy dựa vào thứ tự rơi xuống của các đinh để mô tả sự truyền nhiệt năng trong thanh đồng AB. TIẾT 28-BÀI 22: DẪN NHIỆT I. SỰ DẪN NHIỆT Dẫn nhiệt là sự truyền nhiệt năng từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác. II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT: 1. Thí nghiệm 1: Mục tiêu: Tìm hiểu về sự dẫn nhiệt của các chất rắn khác nhau. TIẾT 28-BÀI 22: DẪN NHIỆT I. SỰ DẪN NHIỆT Dẫn nhiệt là sự truyền nhiệt năng từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác. II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT: 1. Thí nghiệm 1: C4: Không. Kim loại dẫn nhiệt tốt hơn thủy tinh. C5: Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt nhất. C4: Các đinh gắn ở đầu các thanh có rơi xuống đồng thời không? Hiện tượng này chứng tỏ điều gì? C5: Hãy dựa vào thí nghiệm trên để so sánh tính dẫn nhiệt của đồng nhôm thủy tinh. Chất nào dẫn nhiệt tốt nhất, chất nào dẫn nhiệt kém nhất? Từ đó có thể rút ra kết luận gì? TIẾT 28-BÀI 22: DẪN NHIỆT I. SỰ DẪN NHIỆT Dẫn nhiệt là sự truyền nhiệt năng từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác. II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT: 1. Thí nghiệm 1: C4: Không. Kim loại dẫn nhiệt tốt hơn thủy tinh. Mục tiêu: Tìm hiểu về sự dẫn C5: Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt của chất lỏng nhiệt tốt nhất. 2. Thí nghiệm 2: TIẾT 28-BÀI 22: DẪN NHIỆT I. SỰ DẪN NHIỆT Dẫn nhiệt là sự truyền nhiệt năng từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác. II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT: 1. Thí nghiệm 1: C4: Không. Kim loại dẫn nhiệt tốt hơn thủy tinh. C5: Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt nhất. 2. Thí nghiệm 2: C6: Không, chất lỏng dẫn nhiệt kém C6: Khi nước ở phần trên ống nghiệm bắt đầu sôi thì cục sáp ở đáy ống nghiệm có bị nóng chảy không? Từ thí nghiệm này có thể rút ra nhận xét gì về tính dẫn nhiệt của chất lỏng? TIẾT 28-BÀI 22: DẪN NHIỆT I. SỰ DẪN NHIỆT 3. Thí nghiệm 3: Dẫn nhiệt là sự truyền nhiệt năng từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác. II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT: 1. Thí nghiệm 1: C4: Không. Kim loại dẫn nhiệt tốt hơn thủy tinh. C5: Trong chất rắn, kim loại dẫn Mục tiêu: Tìm hiểu về sự dẫn nhiệt tốt nhất. nhiệt của chất khí. 2. Thí nghiệm 2: C6: Không, chất lỏng dẫn nhiệt kém TIẾT 28-BÀI 22: DẪN NHIỆT I. SỰ DẪN NHIỆT Dẫn nhiệt là sự truyền nhiệt năng từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác. II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT: 1. Thí nghiệm 1: C4: Không. Kim loại dẫn nhiệt tốt hơn thủy tinh. C5: Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt nhất. 2. Thí nghiệm 2: C6: Không, chất lỏng dẫn nhiệt kém 3. Thí nghiệm 3: C7: Khi đáy ống nghiệm đã nóng thì miếng sáp gắn ở nút ống nghiệm có bị nóng chảy không? Từ thí nghiệm này có thể rút ra nhận xét gì về tính dẫn nhiệt của chất khí? C7: Không, chất khí dẫn nhiệt kém TIẾT 28-BÀI 22: DẪN NHIỆT I. SỰ DẪN NHIỆT Dẫn nhiệt là sự truyền nhiệt năng từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác. II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT: Chất rắn dẫn nhiệt tốt. Trong chất rắn kim loại dẫn nhiệt tốt hơn thủy tinh. Chất lỏng và chất khí dẫn nhiệt kém. TIẾT 28-BÀI 22: DẪN NHIỆT - Nếu coi khả năng dẫn nhiệt của không khí là 1 thì khả năng dẫn nhiệt của một số chất có giá trị như sau: Chất Khả năng dẫn nhiệt Chất Khả năng dẫn nhiệt Len 2 Nước đá Gỗ 7 Thép 2 860 Nước Thuỷ tinh Đất 25 44 65 Nhôm Đồng Bạc 8 770 17 370 17 720 88 - Kết luận: Nói chung khả năng dẫn nhiệt của chất rắn tốt hơn của chất lỏng, của chất lỏng tốt hơn của chất khí. TIẾT 28-BÀI 22: DẪN NHIỆT I. SỰ DẪN NHIỆT C8: Tìm 3 thí dụ về hiện tượng Dẫn nhiệt là sự truyền nhiệt dẫn nhiệt? năng từ phần này sang phần khác * Trả lời: của một vật, từ vật này sang vật khác. - Đun nóng đầu thanh kim loại, lát II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA sau đầu kia cũng nóng lên. CÁC CHẤT: - Rót nước sôi vào ly, lát sau ly Chất rắn dẫn nhiệt tốt. Trong cũng nóng lên. chất rắn kim loại dẫn nhiệt tốt - Đun nóng phía dưới ấm chứa hơn thủy tinh. nước, lát sau nước trong ấm cũng Chất lỏng và chất khí dẫn nhiệt nóng lên. kém. III. Vận dụng: C9 T¹i sao nåi, xoong thêng lµm b»ng kim lo¹i, cßn b¸t ®Üa thêng lµm b»ng sø? A. §Ó dÔ röa s¹ch B. V× kim lo¹i vµ sø ®Òu dÉn nhiÖt tèt. C. V× kim lo¹i dÉn nhiÖt tèt cßn sø dÉn nhiÖt kÐm. C D. C¶ A, B, C ®Òu sai. ĐÁP ÁN C10. T¹i sao vÒ mïa ®«ng mÆc nhiÒu ¸o máng Êm h¬n mÆc mét ¸o dµy? A. Vì hơi lạnh khó xuyên qua các lớp áo mỏng. B. Vì gió bay áo này ta còn áo khác. C. Vì nhiều áo mỏng sẽ dày hơn một áo dày. D Vì không khí giữa các lớp áo mỏng, dẫn nhiệt kém. D. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ĐÁP ÁN C11 Về mùa nào chim thường hay đứng xù lông? Tại sao? A. Mïa xu©n. V× trêi cã ma xu©n Mùa đông. Để tạo ra lớp không khí dẫn nhiệt kém giữa các lông chim. B B. C. Mùa hè. Vì chim đang nóng. D. Mùa sinh sản. Vì chim xù lông để thu hút bạn tình. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ĐÁP ÁN C12 Tại sao trong những ngày rét sờ vào kim loại ta thấy lạnh, còn trong những ngày nắng nóng sờ vào kim loại ta lại thấy nóng? A. Vì kim loại dẫn nhiệt kém. B. V× kim lo¹i cã nhiÖt n¨ng lín C Vì kim loại dẫn nhiệt tốt nên khi tay ta sờ vào kim C. loại sẽ có hiện tượng dẫn nhiệt xảy ra rất nhanh. D. Vì kim loại là chất rắn . 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ĐÁP ÁN BT.Trong caùc caùch saép xeáp vaät lieäu daãn nhieät töø toát hôn ñeán ñeán keùm hôn sau ñaây caùch naøo ñuùng ? A. Nhôm, đồng, không khí, nước. B. Đồng, không khí, nhôm, nước. C. Nước, không khí, đồng, nhôm. D Đồng, nhôm, nước, không khí. D. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ĐÁP ÁN  Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt.  Chất rắn dẫn nhiệt tốt. Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt nhất.  Chất lỏng và chất khí dẫn nhiệt kém.
- Xem thêm -