Tài liệu Bài giảng bài cộng trừ và nhân số phức giải tích 12 (2)

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

KIỂM TRA BÀI CŨ Nêu định nghĩa số phức ? Lấy ví dụ minh họa. Một biểu thức có dạng a+bi, trong đó a, b là các số thực, i2=-1 được gọi là một số phức. Đối với số phức z=a+bi, ta nói a là phần thực, b là phần ảo của z. Tập hợp các số phức kí hiệu là C. TIẾT 58 Đ2. CỘNG, TRỪ VÀ NHÂN SỐ PHỨC  Theo quy tắc cộng, trừ đa thức ( coi i là biến ), hãy tính: (3+2i)+(5+8i) và (7+5i)-(4+3i) (3  2i)  (5  8i)  (3  5)  (2  8)i  8  10i (7  5i)  (4  3i)  (7  4)  (5  3)i  3  2i TIẾT 58 Đ2. CỘNG, TRỪ VÀ NHÂN SỐ PHỨC Phép cộng và phép trừ hai số phức được thực hiện theo quy tắc cộng , trừ đa thức (coi i là biến) Tổng quát : (a  bi)  (c  di)  (a  c)  (b  d )i (a  bi)  (c  di)  (a  c)  (b  d )i Ví dụ áp dụng : a) α = 3 ; Tính α + β và α - β , biết : β = 2i:  α + β = 3 + 2i ; b) α = 1 – 2i ; β = 6i:  α + β = 1 + 4i ; c) α = 5i ; α – β = 3 – 2i α – β = 1 – 8i β = - 7i:  α + β = - 2i ; α – β = 12i d) α = 15 ; β = 4 – 2i  α + β = 19 - 2i ; α – β = 11 + 2i TIẾT 58 Đ2. CỘNG, TRỪ VÀ NHÂN SỐ PHỨC Theo quy tắc nhân đa thức ( coi i là biến và thay i2 = -1 ) , hãy tính (5+2i)(4+3i) • Ta có: (5+2i)(4+3i)=20+15i+8i+6i2=20+23i+6(-1)=14+23i Phép nhân hai số phức được thực hiện theo quy tắc nhân đa thức(coi i là biến và thay i2 = - 1) Tổng quát : (a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad+ bc)i (a + bi)(c +di) = (ac - bd) + (ad + bc)i Ví dụ : Thực hiện phép tính :  2  3i  6  4i   12  8i  18i  12i  24  10i 2 Ví dụ áp dụng : 1. Thực hiện các phép tính (3 – 2i) (2 – 3i) = (3.2 – 2.3) + (3.(-3) – (-2).2)i = - 13i 2. Tính: (2 + 3i)2 (2 + 3i)2 = (2 + 3i)(2 + 3i ) = 2.2 + 2.3i + 3i.2 + 3i.3i = 4 + 12i + 9(-1) = -5 + 12i Tổng kết z  a  bi z '  c  di z  z '  (a  c)  (b  d)i z  z '  (a  c)  (b  d)i zz'=(ac-bd)+(ad+bc)i * Phép cộng và phép nhân hai số phức ta thực hiện theo quy tắc cộng và nhân đa thức(coi i là biến và thay i2= -1). * Phép cộng và phép nhân các số phức có tất cả các tính chất của phép cộng và phép nhân các số thực.
- Xem thêm -