Tài liệu Bài giảng bài công thức tính nhiệt lượng vật lý 8 (6)

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 60 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

GIÁO VIÊN: Phạm Thị Thanh ĐƠN VỊ: HUYỆN SÔNG CẦU Hà CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG 1 Tiết 28: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG I. NHIEÄT LÖÔÏNG MOÄT VAÄT THU VAØO ÑEÅ NOÙNG LEÂN PHUÏ THUOÄC NHÖÕNG YEÁU TOÁ NAØO? * Nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc 3 yếu tố sau: + Khối lượng của vật + Độ tăng nhiệt độ của vật + Chất làm vật 2 Dụng cụ để tiến hành thí nghiệm Nhiệt kế và kẹp Cốc thủy tinh Giá đỡ Lưới amiăng Đèn cồn 3 Tiết 28: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG 1. Quan heä giöõa nhieät löôïng vaät caàn thu vaøo ñeå noùng leân vaø khoái löôïng cuûa vaät: 4 Tiết 28: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG 1. Quan heä giöõa nhieät löôïng vaät caàn thu vaøo ñeå noùng leân vaø khoái löôïng cuûa vaät: Bảng 24.1 Khoái Ñoä taêng Thôøi gian ñun Chaát löôïng nhieät ñoä Coác Nöôùc 50g 1 t1= 5 t01=200C phuùt Coác Nöôùc 100g 2 t2=10phuù t02=200C t So saùnh khoái löôïng m1= So saùnh nhieät löôïng m2 Q1 = Q2 5 Tiết 28: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG 1. Quan heä giöõa nhieät löôïng vaät caàn thu vaøo ñeå noùng leân vaø khoái löôïng cuûa vaät: C1: Trong thí nghiệm trên, yếu tố nào ở 2 cốc được giữ giống nhau, yếu tố nào được thay đổi? Tại sao phải làm như thế? Hãy tìm số thích hợp cho các ô trống ở 2 cột cuối bảng 24.1.Biết nhiệt lượng ngọn lửa đèn cồn truyền cho nước tỉ lệ với thời gian đun 6 Tiết 28: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG Trả Lời C1 - Ñoä taêng nhieät ñoä vaø chaát laøm vaät ñöôïc giöõ gioáng nhau; khoái löôïng khaùc nhau - Để tìm hiểu mối quan hệ giữa nhiệt lượng và khối lượng Khoá Ñoä taêng nhieät ñoä Chaát i löôïn g Coác Nöôùc 50g 0 0 Thôøi gian ñun t1=5phu So saùnh So saùnh khoái nhieät löôïng löôïng 1 1 2 2 7 Tiết 28: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG Chaá Khoá Ñoä taêng Thôøi So saùnh So saùnh t i nhieät ñoä gian ñun khoái nhieät löôïn löôïng löôïng 1 g 1 t1= 5 Coác Nöôù 50g 2 2 1 c t01=200C phuùt m1 = Q1 = Q2 Coác Nöôù 100 t =10ph m2 2 c g t02=200C Coác Nöôù 150 3 c g t03=200C 1 3 1 3 t3=15ph m1=1 m3 4 uùt Q1 =1 Q3 4 2 uùt 8 Tiết 28:CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG 1. Quan heä giöõa nhieät löôïng vaät caàn thu vaøo ñeå noùng leân vaø khoái löôïng cuûa vaät: C2: Từ thí nghiệm trên có thể kết luận gì về mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật? Trả lời C2: Q ~ m 9 Tiết 28:CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG 2. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ Các em hãy thảo luận trong nhóm về cách làm thí nghiệm để kiểm tra mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ.Trong khi thảo luận cần lưu ý những vấn đề sau: C3.Trong thí nghiệm này phải giữ không đổi những yếu tố nào?Muốn vậy phải làm thế nào? C4. Trong thí nghiệm này phải thay đổi yếu tố nào? Muốn vậy phải làm thế nào? 10 Tiết 28:CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG 2. Quan heä giöõa nhieät löôïng vaät caàn thu vaøo ñeå noùng leân vaø ñoä taêng nhieät ñoä Trả lời C3 Phải giữ khối lượng và chất làm vật giống nhau. Muốn vậy hai cốc phải đựng cùng một lượng nước C4 Phải cho độ tăng nhiệt độ khác nhau. Muốn vậy phải để cho nhiệt độ cuối của 2 cốc khác nhau 11 Tiết 28: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG 2. Quan heä giöõa nhieät löôïng vaät caàn thu vaøo ñeå noùng leân vaø ñoä taêng nhieät ñoä 12 Tiết 28:CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG 2. Quan heä giöõa nhieät löôïng vaät caàn thu vaøo ñeå noùng leân vaø ñoä taêng nhieät ñoä Bảng 24.2 Chaát Khoái löôïng Ñoä taêng nhieät ñoä Coác Nöôùc 1 50g t01=200C Coác Nöôùc 2 50g Thôøi gian ñun So saùnh ñoä taêng nhieät ñoä t1= 5 phuùt t01 = 1 2 t02 So saùnh nhieät löôïng 1 Q1 = Q2 2 t02=400C t2=10phuùt 13 Tiết 28:CÔNG THỨC TÍNH LƯỢNG NHIỆT Chaá Khoá Ñoä taêng t i nhieät ñoä löôïn g Coác Nöôù 50g 1 c t01=200C Coác Nöôù 50g 2 c t02=400C Thôøi gian ñun So saùnh ñoä taêng nhieät ñoä So saùnh nhieät löôïng 1 2 1 2 t1= 5 phuùt t0 1 = t2=10ph t02 1 uùt 3 t3=15ph t01=1 Coác Nöôù 50g 3 c t0 3 4 t03=600C uùt Q1 = Q2 1 3 Q1 =1 Q3 4 14 Tiết 28:CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG 2. Quan heä giöõa nhieät löôïng vaät caàn thu vaøo ñeå noùng leân vaø ñoä taêng nhieät ñoä C5. Từ thí nghiệm trên có thể rút ra kết luận gì về mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ? Trả lời C5. Q ~ t0 15 Tiết 28:CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG 3.Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên với chất làm vật 16 Tiết 28:CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG 3.Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên với chất làm vật BẢNG 24.3 Chaá Khoá Ñoä t i taêng löôï nhieät ng ñoä Coá Nöôù 50g 0 0 Thôøi gian ñun So saùnh nhieät löôïng > t1= 5 17 Tiết 28:CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG 3.Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên với chất làm vật C6. Trong thí nghiệm này những yếu tố nào thay đổi, không thay đổi? Trả lời C6. Chất làm vật thay đổi; khối lượng và độ tăng nhiệt độ không đổi 18 Tiết 28:CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG 3.Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên với chất làm vật C7. Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên có phụ thuộc chất làm vật không? Trả lời C7. Có 19 Tiết 28:CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG II. CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG Q = m.c. t * Thang nhiệt độ Celsius(0C) : t01 :nhiệt độ ban đầu của vật Trong đó: t02 :nhiệt độ cuối của vật 0 • + Q là nhiệt lượng vật t0 =thu t02 - tvào, tính ra J 1 * Thang nhiệt độ Kenvin (K) : tk1: nhiệt độ ban đầu của vật + m là khối lượng của vật, tính ra kg k t 2 : nhiệt độ cuối của vật Đổi K tăng nhiệt độ, tính ra 0C + nhiệt t =đột2từ– 0tC1 sang là độ k = t0 + 273 ; tk = t0 + 273 t 1 1K 2 2 hoặc tk = tk2 – tk1 =(t02 + 273) – (t01 + 273)= t02 - t01 = t0 +kc là đại lượng đặc trưng cho chất làm vật 0 t = t = t = t2 – t1 gọi là Nhiệt dung riêng, tính ra J/kg.K 20
- Xem thêm -