Tài liệu Bài giảng bài công thức tính nhiệt lượng vật lý 8

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 61 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1. Nhiệt lượng là gì? Ký hiệu và đơn vị của nhiệt lượng? Trả lời: Phần nhiệt năng mà vật nhận thêm được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt gọi là nhiệt lượng. - Kí hiệu: Q - Đơn vị: Jun (J) KIỂM TRA BÀI CŨ Có hai khối lượng nước m1 và m2, được đun nóng trên 2 nguồn nhiệt như nhau và cung cấp một cách đều đặn. Phát biểu nào sau đây đúng? A. Khối nước nào có khối lượng lớn hơn thì nhận nhiệt lượng nhiều hơn B. Khối nước nào có khối lượng lớn hơn thì tăng nhiệt độ cao hơn C. Khối nước nào được đun lâu hơn thì nhận nhiệt lượng nhiều hơn. D. Khối nước nào được đun lâu hơn thì tăng nhiệt độ cao hơn. Hoàn thành các ô trống trong bảng sau Đại lượng Đo trực tiếp (Dụng cụ) Xác định gián tiếp (công thức) Khối lượng cân Nhiệt độ Nhiệt kế Công (không có) A = F.s Nhiệt lượng (không có) ?? Bài học hôm nay ta sẽ biết: Công thức tính nhiệt lượng. 4 Tiết 28: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG I. NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO ĐỂ NÓNG LÊN PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO ? Quan sát các thí nghiệm sau và nêu nhận xét? T=20oC Tiết 28: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG I. NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO ĐỂ NÓNG LÊN PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO ? Nhận xét: Nhiệt lượng một vật cần thu vào để nóng lên tỉ lệ với Khối lượng của vật T=40oC T=20oC Tiết 28: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG I. NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO ĐỂ NÓNG LÊN PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO ? Nhận xét: - Nhiệt lượng một vật cần thu vào để nóng lên tỉ lệ với Độ tăng nhiệt độ của vật T=20oC Tiết 28: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG I. NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO ĐỂ NÓNG LÊN PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO ? Nhận xét: - Nhiệt lượng một vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc Chất cấu tạo nên vật Tiết 28: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG I. NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO ĐỂ NÓNG LÊN PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO ? Nhiệt lượng một vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc ba yếu tố : - Khối lượng của vật - Độ tăng nhiệt độ của vật - Chất cấu tạo nên vật Tiết 28: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG I. NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO ĐỂ NÓNG LÊN PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO ? 1. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật: Quan sát lại hình ảnh thí nghiệm để trả lời các câu hỏi sau: T=20oC Tiết 28: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG I. NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO ĐỂ NÓNG LÊN PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO ? 1. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật: C1: Trong thí nghiệm này, yếu tố nào ở hai cốc được giữ giống nhau, yếu tố nào được thay đổi ? Tại sao phải làm như thế? Biết nhiệt lượng do ngọn lửa đền cồn truyền cho nước tỉ lệ với thời gian đun. Trả lời: - Giống nhau : Chất ở trong 2 cốc : nước Độ tăng nhiệt độ: 200C - Khác nhau: Khối lượng - Để tìm hiểu quan hệ giữa nhiệt lượng và khối lượng Tiết 28: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG I. NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO ĐỂ NÓNG LÊN PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO ? 1. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật: C1: Hãy hoàn thành bảng số liệu 24.1 Chất Khối lượng Độ tăng nhiệt độ Thời gian đun Cốc 1 Nước 50g ∆to1= 20oC t1= 5 phút Cốc 2 Nước 100g ∆to2= 20oC t2= 10 phút So sánh khối lượng So sánh nhiệt lượng 1 1 m1= m2 Q1= Q2 2 2 Tiết 28: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG I. NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO ĐỂ NÓNG LÊN PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO ? 1. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật: C2: Kết luận gì về mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật? Trả lời:  Khối lượng càng lớn thì nhiệt lượng vật thu vào càng lớn 2. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ: Quan sát lại hình ảnh thí nghiệm để trả lời các câu hỏi sau: T=40oC T=20oC Tiết 28: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG I. NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO ĐỂ NÓNG LÊN PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO ? 1. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật: 2. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ: C3: Trong thí nghiệm này phải giữ không đổi những yếu tố nào? Muốn vậy phải làm thế nào? Trả lời: Phải giữ khối lượng và chất làm vật giống nhau. Muốn vậy 2 cốc phải đựng cùng một lượng nước . Tiết 28: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG I. NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO ĐỂ NÓNG LÊN PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO ? 1. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật: 2. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ: C4: Trong thí nghiệm này phải thay đổi yếu tố nào? Muốn vậy phải làm thế nào? Trả lời: Phải cho độ tăng nhiệt độ khác nhau. Muốn vậy phải để cho nhiệt độ cuối của 2 cốc khác nhau bằng cách cho thời gian đun khác nhau.
- Xem thêm -