Tài liệu Bài giảng bài công cơ học vật lý 8 (9)

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 95 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

GD NHỮNG CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY … 1 3 2 4 TIẾT 19 - BÀI 13 - CÔNG CƠ HỌC I. Khi nào có công cơ học ? 1. Nhận xét: VD1: Con bò đang kéo một chiếc xe đi trên đường => lùc kÐo cña con bò ®· thực hiện một công cơ học. TIẾT 19 - BÀI 13 - CÔNG CƠ HỌC I. Khi nào có công cơ học ? 1. Nhận xét: + VD1: Con bò đang kéo một chiếc xe đi trên đường => lùc kÐo cña con bò ®· thực hiện một công cơ học. + VD2: Người lực sĩ đỡ quả tạ ở tư thế đứng thẳng => lực sĩ không thực hiện công cơ học. H 13.2 TIẾT 19 - BÀI 13 - CÔNG CƠ HỌC I. Khi nào có công cơ học ? 1. Nhận xét: C Có công khi kéo có lực +1:VD1: Concơbòhọc đang mộttácchiếc xe C1 Từ những trường hợp dụng vào vật và=> làm chuyển dời.bò ®· quan sát ở trên, em hãy cho đi trên đường lùcvật kÐo cña con thực hiện một công cơ học. biết khi nào có công cơ học ? + VD2: Người lực sĩ đỡ quả tạ ở tư thế đứng thắng => lực sĩ không thực hiện công cơ học. TIẾT 19 - BÀI 13 - CÔNG CƠ HỌC I. Khi nào có công cơ học ? 1. Nhận xét: C1: Có công cơ học khi có lực tác dụng vào vật và làm vật chuyển dời. 2. Kết luận: C2 : lực - Chỉ có công cơ học khi có(1)………tác dụng vào vật và làm cho vật chuyển dời (2)……………… - Công cơ học là công của lực (khi một vật tác dụng lực và lực này sinh công thì ta có thể nói công đó là công của vật) - Công cơ học được gọi tắt là công. TIẾT 19 - BÀI 13 - CÔNG CƠ HỌC I. Khi nào có công cơ học ? 1. Nhận xét: 2. Kết luận: - Chỉ có công cơ học khi có lực a. Người thợ mỏ đang đẩy xe goòng chuyển động tác dụng vào vật và làm cho vật chuyển dời - Công cơ học là công của lực - Công cơ học được gọi tắt là công. b. Học sinh đang học bài 3. Vận dụng: C3: Trong những trường hợp dưới đây, trường hợp nào có công cơ học? c. Máy xúc đất đang làm việc d.Người lực sĩ đang nâng quả tạ từ thấp lên cao TIẾT 19 - BÀI 13 - CÔNG CƠ HỌC I. Khi nào có công cơ học ? 1. Nhận xét: 2. Kết luận: a. Người thợ mỏ đang đẩy xe goòng chuyển - Chỉ có công cơ học khi có lực động tác dụng vào vật và làm cho vật chuyển dời - Công cơ học là công của lực b. Học sinh đang học bài - Công cơ học được gọi tắt là công. 3. Vận dụng: C3: Trong những trường hợp dưới đây, trường hợp nào có c. Máy xúc đất đang làm việc công cơ học? d. Người lực sĩ đang nâng quả tạ từ thấp lên cao TIẾT 19 - BÀI 13 - CÔNG CƠ HỌC I. Khi nào có công cơ học ? 1. Nhận xét: 2. Kết luận: 3. Vận dụng: C4: Trong những trường hợp dưới đây, lực nào thực hiện công cơ học? a. Lực kéo của đầu tàu hoả Löïc keùo ñaàu taøu sinh coâng A TIẾT 19 - BÀI 13 - CÔNG CƠ HỌC I. Khi nào có công cơ học ? 1. Nhận xét: 2. Kết luận: 3. Vận dụng: C4: Trong những trường hợp dưới đây, lực nào thực hiện công cơ học? a. Lực kéo của đầu tàu hoả TIẾT 19 - BÀI 13 - CÔNG CƠ HỌC I. Khi nào có công cơ học ? 1. Nhận xét: 2. Kết luận: 3. Vận dụng: C4: Trong những trường hợp dưới đây, lực nào thực hiện công cơ học? a. Lực kéo của đầu tàu hoả b. Lực hút của trái đất làm quả bưởi rơi xuống Löïc huùt traùi ñaát P TIẾT 19 - BÀI 13 - CÔNG CƠ HỌC I. Khi nào có công cơ học ? 1. Nhận xét: 2. Kết luận: 3. Vận dụng: C4: Trong những trường hợp dưới đây, lực nào thực hiện công cơ học? a. Lực kéo của đầu tàu hoả b. Lực hút của trái đất làm quả bưởi rơi xuống c. Lực kéo của người công nhân Löïc keùo cuûa ngöôøi coâng nhaân TIẾT 19 - BÀI 13 - CÔNG CƠ HỌC I. Khi nào có công cơ học ? 1. Nhận xét: 2. Kết luận: 3. Vận dụng: II. Công thức tính công ? 1. Công thức tính công cơ học Nếu có một lực F tác dụng vào vật, làm vật dịch chuyển một quãng đường s theo phương của lực thì công của lực F được tính theo công thức sau : C  F D TIẾT 19 - BÀI 13 - CÔNG CƠ HỌC I. Khi nào có công cơ học ? 1. Nhận xét: 2. Kết luận: 3. Vận dụng: II. Công thức tính công ? 1. Công thức tính công cơ học Nếu có một lực F tác dụng vào vật, làm vật dịch chuyển một quãng đường s theo phương của lực thì công của lực F được tính theo công thức sau : A =F .s A: công của lực F. F: lực tác dụng vào vật. s: quãng đường vật dịch chuyển TIẾT 19 - BÀI 13 - CÔNG CƠ HỌC I. Khi nào có công cơ học ? 1. Nhận xét: 2. Kết luận: 3. Vận dụng: II. Công thức tính công ? 1. Công thức tính công cơ học A: công của lực F. F: lực tác dụng vào vật. A =F .s s: quãng đường vật dịch chuyển Khi F = 1N và s = 1m thì A = 1N.1m = 1Nm Đơn vị công là Jun , kí hiệu: J(1J = 1Nm) 1KJ = 1000J TIẾT 19 - BÀI 13 - CÔNG CƠ HỌC I. Khi nào có công cơ học ? II. Công thức tính công ? 1. Công thức tính công cơ học A =F . s A: công của lực F(J hoÆc Nm) . F: lực tác dụng vào vật( N). S:quãng đường vật dịch chuyển(m). α Neáu vaät chuyeån dôøi khoâng theo phöông cuûa löïc thì coâng ñöôïc tính baèng moät c«ng thøc khaùc sẽ học ở lớp trên. Chuù yù Neáu vaät chuyeån dôøi theo phöông vuoâng goùc vôùi phöông cuûa löïc thì coâng cuûa löïc ñoù baèng 0 s P F TIẾT 19 - BÀI 13 - CÔNG CƠ HỌC I. Khi nào có công cơ học ? II. Công thức tính công ? 1. Công thức tính công cơ học A =F . s A: công của lực F(J hoÆc Nm) F: lực tác dụng vào vật( N). S:quãng đường vật dịch chuyển(m). F 2. Vận dụng C5: Tóm tắt: F = 5000N s = 1000m AF = ? J Công của lực kéo của đầu tàu lµ: AF = F. s = 5000. 1000 = 5000000(J)= 5000(KJ) Đáp số : A = 5000 KJ C5 Đầu tàu hỏa kéo toa xe với lực kéo F = 5000N làm toa xe đi được 1000m. Tính công của lực kéo của đầu tàu. TIẾT 19 - BÀI 13 - CÔNG CƠ HỌC I. Khi nào có công cơ học ? II. Công thức tính công ? 1. Công thức tính công cơ học A =F . s 2. Vận dụng C6 Toùm taét: A: công của lực F(J hoÆc Nm) F: lực tác dụng vào vật( N). S:quãng đường vật dịch chuyển(m). m = 2 (kg) s = 6 (m) C6 Một quả dừa có khối lượng 2kg rơi từ trên cây cách mặt đất 6m. Tính công của trọng lực. F =P AP = ? Coâng cuûa troïng löïc laø: Tõ CT: AP = F. s = .P =s10. m. s = 10 . 2 . 6 = 120(J) Đáp số : Ap = 120 J h=s TIẾT 19 - BÀI 13 - CÔNG CƠ HỌC I. Khi nào có công cơ học ? II. Công thức tính công ? 1. Công thức tính công cơ học A =F . s A: công của lực F(J hoÆc Nm) F: lực tác dụng vào vật( N). S: quãng đường vật dịch chuyển(m). 2. Vận dụng C7: Vì trọng lực có phương thẳng đứng, vuông góc với phương chuyển động của hòn bi, nên không có công cơ học của trọng lực : Ap = 0 C7 Tại sao không có công cơ học của trọng lực trong trường hợp hòn bi chuyển động trên mặt sàn nằm ngang. P TIẾT 19 - BÀI 13 - CÔNG CƠ HỌC Củng cố: ?  Công cơ học xuất hiện khi nào?  Công cơ học phụ thuộc vào những yếu tố nào?  Độ lớn của công cơ học được xác định bằng công thức nào? Ghi nhí:  ThuËt ngữ c«ng c¬ häc chØ dïng trong trêng hîp cã lùc t¸c dông vµo vËt lµm vËt chuyÓn dêi.  C«ng c¬ häc phô thuéc hai yÕu tè: Lùc t¸c dông vµo vËt vµ qu·ng ®êng vËt dÞch chuyÓn.  C«ng thøc tÝnh c«ng c¬ häc khi lùc F lµm vËt dÞch chuyÓn mét qu·ng ®êng s theo ph¬ng cña lùc: A = F . s ®¬n vÞ c«ng lµ Jun, ( ký hiÖu lµ J): 1J = 1N . 1m = 1Nm
- Xem thêm -