Tài liệu Bài giảng bài công cơ học vật lý 8 (7)

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 66 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Bài 13 1 Nhận xét: Con bò đang kéo xe một chiếc xe trên đường. Trong trường hợp này, người ta nói lực kéo của con bò thực hiện một công cơ học. Người lực sĩ cử tạ đỡ quả tạ ở tư thế đứng thẳng. Mặc dù rất mệt nhọc, tốn nhiều sức lực, nhưng trong trường hợp này người ta nói lực sĩ không thực hiện một công cơ học nào. 2 C1. Từ những trường hợp quan sát ở trên, em có thể cho biết khi nào có công cơ học? 3 4 I. Khi nào có công cơ học? * Chỉ có công cơ học khi có . . . . .lực . . tác dụng vào vật làm cho vật . . . . . . . chuyển . . . . . . . dời . . (dịch chuyển) * Công cơ học là công của lực, gọi tắt là công. 5 Trong các trường hợp sau đây lực nào thực hiện công cơ học? a) Đầu tàu hỏa đang kéo các toa tàu chuyển động? Lực kéo của đầu tàu hỏa 6 * Ví dụ : Trường hợp có công cơ học? - Trường hợp có lực mà không sinh công? Ta dùng tay đẩy một xe ôtô mà ôtô không dịch chuyển; xe tải mắc lầy dù rú ga hết mức, nhưng xe vẫn không ra khỏi vũng bùn. -Trường hợp có chuyển động mà không sinh công? Ta đang đạp xe, khi ngừng đạp, xe vẫn chạy theo quán tính; một vật chuyển động đều trên mặt nhẵn bóng không ma sát, vật chuyển động theo quán tính. 7 Trong các trường hợp sau đây lực nào thực hiện công cơ học? b) Quả bưởi rơi từ trên cao xuống? Lực hút của Trái đất (Trọng lực) 8 Trong các trường hợp sau đây lực nào thực hiện công cơ học? c) Người công nhân dùng hệ thống ròng rọc kéo vật lên cao? Lực kéo của người công nhân. 9 Công cơ học phụ thuộc vào những yếu tố nào? Công cơ học phụ thuộc vào 2 yếu tố: •Lực tác dụng. •Quãng đường vật chuyển dời (dịch chuyển). 10 II. Công thức tính công: 1. Công thức: A = F.S Trong đó: A: công của lực (J) F: lực tác dụng vào vật (N) S: quãng đường vật dịch chuyển Nếu F = 1N và S = 1m thì A = 1N x 1m = 1Nm Ký hiệu: (m) = 1jun J Công còn có đơn vị bội của công là: kJ 1kJ = 1000J 11 Chú ý Nếu vật chuyển dời không theo phương của lực thì công được tính theo công thức khác sẽ được học ở lớp trên. α F Nếu vật chuyển dời theo phương vuông góc với phương của lực thì công của lực bằng 0. F P 12 2. Áp dụng: C5. Đầu tàu hỏa kéo toa xe với lực F = 5000N làm toa xe đi được 1000m. Tính công của lực kéo đầu tàu. 13 2. Áp dụng: Thảo luận nhóm: C6. Một quả dừa có khối lượng 2kg rơi từ trên cây cách mặt đất 6m. Tính công của trọng lực. 14 C7. Tại sao không có công cơ học của trọng lực trong trường hợp hòn bi chuyển động trên mặt sàn nằm ngang? Phương chuyển động  P 15 1. Khi naøo coù coâng cô hoïc ? Khi coù löïc taùc duïng vaøo vaät vaø laøm cho vaät dòch chuyeån thì löïc ñoù ñaõ thöïc hieän coâng cô hoïc. 2. Neâu coâng thöùc tính coâng ? Ñôn vò cuûa coâng ? A = F.s Ñôn vò cuûa coâng laø Jun A 16 * Về nhà : - Học bài. - Làm bài tập 13.1 ; 13.2 ; 13.3 ; 13.4. - Xem trước bài 14: Định luật về công Tìm thêm một vài ví dụ về trường hợp có công cơ học và không có công cơ học. - 17
- Xem thêm -