Tài liệu Bài giảng bài công cơ học vật lý 8 (14)

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 76 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

TIẾT 16. BÀI 13: CÔNG CƠ HỌC I - KHI NÀO CÓ CÔNG CƠ HỌC: 1. Nhận xét *Con bò đang kéo một chiếc xe đi trên đƣờng. Trong trƣờng hợp này, ngƣời ta nói lực kéo của con bò thực hiện một công cơ học. *Ngƣời lực sĩ đỡ quả tạ ở tƣ thế đứng thẳng. Mặc dù rất mệt nhọc, tốn nhiều sức lực, nhƣng trong trƣờng hợp này ngƣời ta nói lực sĩ không thực hiện một công cơ học nào. TIẾT 16. BÀI 13: CÔNG CƠ HỌC C4. Trong các trường hợp dưới đây, lực nào thực hiện công cơ học? a. Đầu tàu hỏa đang kéo các toa tàu chuyển động.  Lực kéo của đầu tàu b. Quả bưởi rơi từ trên cây xuống.  Lực hút của trái đất c. Người công nhân dùng hệ thống ròng rọc kéo vật nặng lên cao.  Lực kéo của người nông dân A TIẾT 16. BÀI 13: CÔNG CƠ HỌC II - CÔNG THỨC TÍNH CÔNG: 1. Công thức tính công cơ học. Nếu có một lực F tác dụng vào vật, làm vật dịch chuyển một quãng đường s theo phương của lực thì công của lực F được tính theo công thức : F A A=F.s B A : công của lực F. (J) F : lực tác dụng vào vật. (N) s : quãng đƣờng vật dịch chuyển. (m) TIẾT 16. BÀI 13: CÔNG CƠ HỌC Chú ý: • Nếu vật chuyển dời không theo phương của lực thì công được tính bằng mộng công thức khác sẽ học ở lớp trên. • Nếu vật chuyển dời theo phương vuông góc với phương của lực thì công của lực đó bằng 0. TIẾT 16. BÀI 13: CÔNG CƠ HỌC 2. Vận dụng: F = 5000N s =1000m C5 Đầu tàu hỏa kéo toa xe với lực kéo F = 5000N làm toa xe đi được 1000m. Tính công của lực kéo của đầu tàu. A = ? (J) Hƣớng dẫn giải: Công của lực kéo của đầu tàu : Ta có : A = F. s = 5000N . 1000m = 5000000 (J) = 5000 (KJ) F TIẾT 16. BÀI 13: CÔNG CƠ HỌC 2. Vận dụng: C6. Một quả dừa có khối lƣợng 2kg rơi từ trên cây cách mặ đất 6m. Tính công của trọng lực? m = 1kg ; h = s = 6m AP = ? (J) Hƣớng dẫn giải: Trọng lực tác dụng lên quả dừa : P = 10m = 10 . 1 = 10 (N) Công của trọng lực : Ta có : AP = F.s = P. h = 10N . 6m = 60 (J) h = 6m TIẾT 16. BÀI 13: CÔNG CƠ HỌC 2. Vận dụng: C7. Tại sao không có công cơ học của trọng lực trong trường hợp hòn bi chuyển động trên mặt sàn nằm ngang? F P  Vì trọng lực có phƣơng thẳng đứng, vuông góc với phƣơng chuyển động của vật, nên không có công cơ học của trọng lực. PhiÕu häc tËp Một vËt có khối lượng 500g rơi từ ®é cao 20dm xuèng mặt đất. Tính công của trọng lực. TÓM TẮT m = 500g = 0,5kg GIẢI Trọng lực tác dụng lên vật : h = s = 20dm=2m P = 10m = 10.0,5 = 5 (N) AP = ? (J) Công của trọng lực : Ta có : AP = F.s = P. h = 5N . 2m = 10 (J) C«ng cña tr¸i tim Trung b×nh mçi gi©y tr¸i tim ngêi b×nh thêng thùc hiÖn mét c«ng kho¶ng 0,12J ®Ó b¬m kho¶ng 90cm3 m¸u nu«i c¬ thÓ. V× tr¸i tim ph¶i lµm viÖc liªn tôc kh«ng ngõng nªn trong mét ngµy, trung b×nh nã thùc hiÖn mét c«ng lªn tíi 10 368J ®Ó b¬m 7 776 lÝt m¸u nu«i c¬ thÓ . NÕu mét ngêi sèng 70 tuæi th× tr¸i tim ngêi ®ã ®· thùc hiÖn mét c«ng kho¶ng 260 000 000J ®Ó b¬m kho¶ng 200 000 000 lÝt m¸u nu«i c¬ thÓ. Víi c«ng 260 000 000J ngêi ta cã thÓ n©ng mét chiÕc «t« 2,5 tÊn lªn cao 10 000m (10km), th× c¸c em thÊy tr¸i tim cña chóng ta “ vÊt v¶” biÕt chõng nµo. HƢỚNG DẪN VỀ NHÀ + Đọc mục “Có thể em chưa biết” + Học bài và làm bài tập trong sách bài tập trang 18. + Xem trƣớc bài 14 : Định luật về công KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ LUÔN MẠNH KHỎE, CÁC EM HỌC SINH LUÔN CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI. XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN!
- Xem thêm -