Tài liệu Bài giảng bài công cơ học vật lý 8 (13)

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Bài 13 – Tiết 15 I - Khi nào có công cơ học ? 1. Nhận xét: (Quan sát và nhận xét 2 trường hợp sau) 1- Con ngựa đang kéo một chiếc xe đi trên đường. Trong trường hợp này, người ta nói lực kéo của con ngựa thực hiện một công cơ học. 2- Người lực sĩ đỡ quả tạ ở tư thế đứng Hai trường thẳng. Mặc dù rất hợp mệt này nhọc, tốn nhiều sức có gì lực, nhưng trong trường hợp này người ta giống và khác nói lực sĩ không thựcnhau? hiện một công cơ học nào. I - Khi nào có công cơ học ? 1. Nhận xét: (Quan sát và nhận xét 2 trường hợp sau) C1: Từ các trường hợp quan sát ở trên, em có thể cho biết khi nào thì có công cơ học? Khi có lực tác dụng vào vật làm cho vật chuyển dời thì có công cơ học. I - Khi nào có công cơ học ? 1. Nhận xét: 2. Kết luận: Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của kết luận sau: - Chỉ có công cơ học khi có (1)…………….tác dụng vào vật lực chuyển dời . và làm cho vật (2)……………… - Công cơ học là công của lực - Công cơ học gọi tắt là công. I - Khi nào có công cơ học ? 1. Nhận xét: 2. Kết luận: 3. Vận dụng: C3: Trong những trường hợp dưới đây, trường hợp nào có công cơ học? a. Người CN đang đẩy xe goòng c. Học sinh đang học bài b. Máy xúc đất đang làm việc d. Lực sĩ đang nâng tạ lên I - Khi nào có công cơ học ? 1. Nhận xét: 2. Kết luận: 3. Vận dụng: C4: Trong các trường hợp dưới đây, lực nào thực hiện công cơ học? a. Đầu tàu hỏa kéo các toa tàu chuyển động. A I - Khi nào có công cơ học ? 1. Nhận xét: 2. Kết luận: 3. Vận dụng: C4: Trong các trường hợp dưới đây, lực nào thực hiện công cơ học? a. Đầu tàu hỏa kéo các toa tàu chuyển động.  Lực kéo của đầu tàu hỏa. b. Quả bưởi rơi từ trên cây xuống.  Lực hút của trái đất làm quả bưởi rơi. I - Khi nào có công cơ học ? 1. Nhận xét: 2. Kết luận: 3. Vận dụng: C4: Trong các trường hợp dưới đây, lực nào thực hiện công cơ học? a. Đầu tàu hỏa kéo các toa tàu chuyển động.  Lực kéo của đầu tàu hỏa. b. Quả bưởi rơi từ trên cây xuống.  Lực hút của trái đất làm quả bưởi rơi. c. Người công nhân dùng hệ thống ròng rọc kéo vật nặng lên cao.  Lực kéo của người công nhân. Công của lực trong hai trường hợp dưới đây có bằng nhau không ? A Làm sao để biết công trong trường hợp nào lớn hơn ? II - Công thức tính công cơ học ? 1. Công thức tính công cơ học: Nếu có một lực F tác dụng vào vật, làm vật dịch chuyển một quãng đường s theo phương của lực thì công của lực F được tính theo công thức : F A A=F.s B A : công của lực F. (J) F : lực tác dụng vào vật. (N) s : quãng đường vật dịch chuyển. (m) Khi F = 1N và s = 1m thì A = 1N.1m = 1Nm. Đơn vị công là Jun. Kí hiệu là J ( 1J = 1Nm ). II - Công thức tính công cơ học ? 1. Công thức tính công cơ học A=F.s A : công của lực F. (J) F : lực tác dụng vào vật. (N) s : quãng đường vật dịch chuyển. (m) Đơn vị công là Jun. Kí hiệu là J ( 1J = 1Nm ). Chú ý: - Nếu vật chuyển dời theo phương vuông góc với phương của lực thì công của lực đó bằng 0. F  AP = 0 P - Nếu vật chuyển dời không theo phương của lực thì công của lực được tính bằng một công thức khác sẽ học ở lớp trên. F α II - Công thức tính công cơ học ? 1. Công thức tính công cơ học: 2. Vận dụng: C5 Đầu tàu hỏa kéo toa xe với lực kéo F = 5000N làm toa xe đi được 1000m. Tính công của lực kéo của đầu tàu. Tóm tắt F = 5000 N s =1000 m A = ? (J) Các nhóm hoạt động hoànGiải thành Công lực kéo của đầu tàu là C5 Ta có A = F. s = 5000 . 1000 = 5000000 (J) = 5000 (KJ) ĐS: 5000(KJ) F II - Công thức tính công cơ học ? 1. Công thức tính công cơ học: 2. Vận dụng: C6 Một quả bưởi có khối lượng 1kg rơi từ trên cây cách mặt đất 6m. Tính công của trọng lực. Tóm tắt m = 1 kg h=s=6m AP = ? (J) Các nhóm hoạt động Giải: hoàn thành Trọng lực tác dụng lên quả bưởi C6  P P = 10m = 10 . 1 = 10 (N) Công của trọng lực Ta có : AP = F.s = P. h = 10N . 6m = 60 (J) ĐS: 10 (N) 60(N) h = 6m II - Công thức tính công cơ học ? 1. Công thức tính công cơ học: 2. Vận dụng: C7 Tại sao không có công cơ học của trọng lực trong trường hợp hòn bi chuyển động trên mặt sàn nằm ngang. P  Vì trọng lực có phương thẳng đứng, vuông góc với phương chuyển động ngang của hòn bi, nên không có công cơ học của trọng lực : AP = 0 CỦNG CỐ BÀI HỌC KIẾN THỨC BÀI HỌC CẦN NHỚ * Đối với bài học tiết này: - Hoàn thành C1  C7. Học ghi nhớ - Làm bài tập trong sách bài tập:13.113.7/ SBT •Đối với bài học tiết sau: Chuẩn bị bài học mới: “ĐỊNH LUẬT VỀ CÔNG”
- Xem thêm -