Tài liệu Bài giảng bài công cơ học vật lý 8 (11)

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Tiết 15 Bài 13: 1. Nhận xét F Lực kéo của con bò đã thực hiện một công cơ học. Hình 13.1 F Lực sĩ không thực hiện một công cơ học nào. Hình 13.2 - Con bò kéo xe đang đi trên đường - Người lực sĩ đỡ quả tạ ở tư thế đứng thẳng Con bò tác dụng lực vào xe Xe chuyển dời Lực kéo của con bò đã thực hiện một công cơ học Lực sĩ tác dụng lực vào quả tạ Lực sĩ không thực hiện Quả tạ không chuyển dời công cơ học C1:lời Từ các trường hợp quan Trả C1: Khi cĩ lực tác dụng vàosát, vật em và làm chovật biết khi nào cócĩcông học? cho chuyển dời thì cơngcơ cơ học. Thứ ba, ngày 11 tháng 12 năm 2012 Tiết 15 Bài 13: 2. Kết luận: lực C2: * Chỉ có công cơ học khi có…………tác chuyển dời dụng vào vật làm cho vật……………………… * Công cơ học gọi tắt là công. * Công cơ học là công của lực (khi một vật tác dụng lực và lực này sinh công thì ta có thể nói công đó là công của vật). C3: Trong những trường hợp dưới đây, trường hợp nào có công cơ học? a.Người thợ mở đang đẩy cho xe goòng chở than chuyển động. c.Máy xúc đất đang làm việc b.Một học sinh đang ngồi học d.Lực sĩ đang nâng quả tạ từ thấp lên cao. C4: Lực nào thực hiện công cơ học? a. Đầu tàu hoả đang kéo các toa tàu chuyển động. c. Người công nhân kéo vật nặng lên cao. b. Quả bưởi rơi từ trên cây xuống. Thứ ba, ngày 11 tháng 12 năm 2012 Tiết 15 Bài 13: I. Khi naøo coù coâng cô hoïc? 3. Vận dụng: HOẠT ĐỘNG NHÓM - Thảo luận để trả lời C4 vào phiếu học tập. - Thời gian thảo luận là 3 phút. C4: Lực nào thực hiện công cơ học? Lực kéo của người công nhân Lực kéo của đầu tàu Lực hút của trái đất (trọng lực) Tiết 15 Bài 13: 2. Kết luận: Công Lực tác dụng vào vật Quãng đường vật dịch chuyển Thứ ba, ngày 11 tháng 12 năm 2012 Tiết 15 Bài 13: I. Khi naøo coù coâng cô hoïc? II. Coâng thöùc tính coâng: 1. Công thức tính công cơ học: Nếu có một lực F tác dụng vào vật, làm vật dịch chuyển một quãng đường s theo phương của lực thì công của lực F được tính theo công thức: F A A=F.s s B A : công của lực F. F : lực tác dụng vào vật. s : quãng đường vật dịch chuyển. Thứ ba, ngày 11 tháng 12 năm 2012 Tiết 15 Bài 13: I. Khi naøo coù coâng cô hoïc? II. Coâng thöùc tính coâng: 1. Công thức tính công cơ học: A : công của lực F. A=F.s F : lực tác dụng vào vật. s : quãng đường vật dịch chuyển. Khi F = 1N và s = 1m Đơn vị công là Jun. 1KJ = 1000J thì A = 1N.1m = 1Nm. Kí hiệu là J ( 1J = 1Nm ). Tiết 15 Bài 13: F P Ap = 0 AF # 0  Neáu vaät chuyeån dôøi theo phöông vuoâng goùc vôùi phöông cuûa löïc thì coâng cuûa löïc ñoù baèng 0. Tiết 15 Bài 13: 1. Công thức tính công cơ học: 2. Vận dụng: C5: Tóm tắt: Cho biết F = 5000N, s =1000m Tính AF = ? Công của lực kéo của đầu tàu là: Ta có : AF = F. s = 5000 . 1000 = 5.106 (J) F Tiết 15 Bài 13: I. Khi naøo coù coâng cô hoïc? II. Coâng thöùc tính coâng: 2. Vận dụng: C6: Tóm tắt: F=P Cho biết m = 2kg => P = 10m = 20N h = s = 6m Tính AP = ? Công của trọng lực làø: Ta có: AP = F.s = P.h = 20x6 = 120 (J) h=s Tiết 15 Bài 13: I. Khi naøo coù coâng cô hoïc? II. Coâng thöùc tính coâng: 2. Vận dụng: C7: Tại sao không có công cơ học của trọng lực trong trường hợp hòn bi chuyển động trên mặt sàn nằm ngang? Trả lời: Vì phương của trọng lực vuông góc với phương chuyển động của hòn bi. F P Mời em chọn câu hỏi 2 1 3 CÂU 1 Khi nào có công cơ học? Rất tiếc, bạn sai rồi. A Khi có lực tác dụng vào vật B Khi lực sĩ đỡ quả tạ ở tư thế thẳng đứng C Làm cho vật chuyển dời D A,C đúng Rất tiếc, bạn sai rồi. Rất tiếc, bạn sai rồi. Hoan hô, bạn đúng rồi. CÂU 2 Công thức nào sau đây tính công cơ học? A A = F.s Hoan hô, bạn đúng rồi. B v = s/t Rất tiếc, bạn sai rồi. C p = d.h Rất tiếc, bạn sai rồi. D A,B,C đều sai Rất tiếc, bạn sai rồi. CÂU 3 Công cơ học phụ thuộc vào yếu tố nào? Rất tiếc, bạn sai rồi. A Quảng đường vật dịch chuyển B Lực tác dụng vào vật Rất tiếc, bạn sai rồi. C A,B,đều đúng Hoan hô, bạn đúng rồi. D A,B,đều sai Rất tiếc, bạn sai rồi. •Thuật ngữ công cơ học chỉ dùng trong trường hợp có lực tác dụng vào vật làm vật chuyển dời. •Công cơ học phụ thuộc vào hai yếu tố: Lực tác dụng vào vật và quãng đường vật dịch chuyển. •Công thức tính công cơ học khi lực F làm vật dịch chuyển một quãng đường s theo phương của lực: A = F.s. •Đơn vị công là jun, kí hiệu là J. •1J = 1N.1m = 1Nm.
- Xem thêm -