Tài liệu Bài giảng bài công cơ học vật lý 8 (10)

  • Số trang: 33 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

TiÕt 15: c«ng c¬ häc 12/26/2013 Gv: Nguyễn Thị Luyến Trường THCS Trần Công Ái 1 12/26/2013 Gv: Nguyễn Thị Luyến Trường THCS Trần Công Ái 2 TiÕt 15: C«ng c¬ häc I. Khi nµo cã c«ng c¬ häc? 1. NhËn xÐt * Con ngùa ®ang kÐo mét chiÕc xe ®i trªn ®êng. Trong trêng hîp nµy, ngêi ta nãi lùc kÐo cña con ngùa ®· thùc hiÖn mét c«ng c¬ häc (H.13.1) 12/26/2013 Gv: Nguyễn Thị Luyến Trường THCS Trần Công Ái 3 TiÕt 15: C«ng c¬ häc I. Khi nµo cã c«ng c¬ häc? 1. NhËn xÐt * Con bß ®ang kÐo mét chiÕc xe ®i trªn ®êng. Trong trêng hîp nµy, ngêi ta nãi lùc kÐo cña con bß ®· thùc hiÖn mét c«ng c¬ häc (H.13.1) 12/26/2013 Gv: Nguyễn Thị Luyến Trường THCS Trần Công Ái 4 TiÕt 15: C«ng c¬ häc I. Khi nµo cã c«ng c¬ häc? 1. NhËn xÐt * Ngêi lùc sÜ cö t¹ ®ì qu¶ t¹ ë t thÕ ®øng th¼ng. MÆc dï rÊt mÖt nhäc, tèn nhiÒu søc, nhng trong trêng hîp nµy ngêi ta nãi ngêi lùc sÜ kh«ng thùc hiÖn c«ng c¬ häc nµo (H.13.1) 12/26/2013 Gv: Nguyễn Thị Luyến Trường THCS Trần Công Ái 5 TiÕt 15: C«ng c¬ häc I. Khi nµo cã c«ng c¬ häc? 1. NhËn xÐt * Lùc kÐo cña con bß, con ngùa t¸c dông lªn chiÕc xe lµm xe dÞch chuyÓn.  Cã c«ng c¬ häc. * Lùc n©ng cña ngêi rÊt lín nhng qu·ng ®êng dÞch chuyÓn = 0  C«ng c¬ häc = 0. 12/26/2013 Gv: Nguyễn Thị Luyến Trường THCS Trần Công Ái 6 TiÕt 15: C«ng c¬ häc * C¸c em h·y quan s¸t mét ®o¹n phim 12/26/2013 Gv: Nguyễn Thị Luyến Trường THCS Trần Công Ái 7 TiÕt 15: C«ng c¬ häc I. Khi nµo cã c«ng c¬ häc? 1. NhËn xÐt * MÆc dï rÊt mÖt nhäc, ngêi lùc sÜ cã thùc hiÖn mét c«ng c¬ häc nµo kh«ng, khi bª qu¶ t¹ mµ kh«ng dÞch chuyÓn ®îc? C«ng c¬ häc = 0 12/26/2013 Gv: Nguyễn Thị Luyến Trường THCS Trần Công Ái 8 TiÕt 15: C«ng c¬ häc I. Khi nµo cã c«ng c¬ häc? 1. NhËn xÐt * Ngêi lùc sÜ ®ang n©ng qu¶ t¹ tõ thÊp lªn cao. VËy ngêi lùc sÜ cã thùc hiÖn c«ng c¬ häc kh«ng? Cã c«ng c¬ häc 12/26/2013 Gv: Nguyễn Thị Luyến Trường THCS Trần Công Ái 9 TiÕt 15: C«ng c¬ häc I. Khi nµo cã c«ng c¬ häc? 1. NhËn xÐt * Xe bÞ sa lÇy, bß cè g¾ng hÕt søc nhng xe cha dÞch chuyÓn ®îc, lùc kÐo cña bß cã thùc hiÖn ®îc c«ng c¬ häc kh«ng? C«ng c¬ häc = 0 12/26/2013 Gv: Nguyễn Thị Luyến Trường THCS Trần Công Ái 10 TiÕt 15: C«ng c¬ häc I. Khi nµo cã c«ng c¬ häc? 1. NhËn xÐt C1 Tõ c¸c trêng hîp quan s¸t ë trªn, em cã thÓ cho biÕt khi nµo cã c«ng c¬ häc? 12/26/2013 Gv: Nguyễn Thị Luyến Trường THCS Trần Công Ái 11 TiÕt 15: C«ng c¬ häc I. Khi nµo cã c«ng c¬ häc? 1. NhËn xÐt C1 Tõ c¸c trêng hîp quan s¸t ë trªn, em cã thÓ cho biÕt khi nµo cã c«ng c¬ häc?  Muèn cã c«ng c¬ häc th× ph¶i cã 2 yÕu tè lµ:  cã lùc t¸c dông lªn vËt (F≠0)  lµm cho vËt chuyÓn dêi (s≠0) 12/26/2013 Gv: Nguyễn Thị Luyến Trường THCS Trần Công Ái 12 TiÕt 15: C«ng c¬ häc I. Khi nµo cã c«ng c¬ häc? 1. NhËn xÐt 2. KÕt luËn C2 T×m tõ thÝch hîp cho c¸c chç trèng cña kÕt luËn sau - ChØ cã c«ng c¬ häc khi cã ........ lùc t¸c dông vµo vËt vµ chuyÓn dêi lµm cho vËt ..................... - C«ng c¬ häc lµ c«ng cña lùc (F) - C«ng c¬ häc thêng gäi t¾t lµ c«ng. 12/26/2013 Gv: Nguyễn Thị Luyến Trường THCS Trần Công Ái 13 TiÕt 15: C«ng c¬ häc I. Khi nµo cã c«ng c¬ häc? * ThuËt ng÷ c«ng c¬ häc chØ dïng trong trêng hîp cã lùc t¸c dông vµo vËt lµm vËt dÞch chuyÓn 3. VËn dông C3 Trong nh÷ng trêng hîp díi ®©y, trêng hîp nµo cã c«ng c¬ häc? 12/26/2013 Gv: Nguyễn Thị Luyến Trường THCS Trần Công Ái 14 TiÕt 15: C«ng c¬ häc C3 Trong nh÷ng trêng hîp díi ®©y, trêng hîp nµo cã c«ng c¬ häc? a.Người công nhân đang đẩy xe goòng c.Máy xúc đất đang làm việc 12/26/2013 b. Học sinh đang học bài d.Lực sĩ đang nâng tạ lên cao Gv: Nguyễn Thị Luyến Trường THCS Trần Công Ái 15 TiÕt 15: C«ng c¬ häc 3. VËn dông C3 Trong nh÷ng trêng hîp díi ®©y, trêng hîp nµo cã c«ng c¬ häc? a) Ngêi thî má ®ang ®Èy cho xe goßng chë than chuyÓn ®éng. F > 0, s > 0 cã c«ng c¬ häc b) Mét häc sinh ®ang ngåi häc bµi. s = 0  c«ng c¬ häc = 0 c) M¸y xóc ®Êt ®ang lµm viÖc. cã c«ng c¬ häc d) Ngêi lùc sÜ ®ang n©ng qu¶ t¹ tõ thÊp lªn cao. F > 0 , h > 0  cã c«ng c¬ häc 12/26/2013 Gv: Nguyễn Thị Luyến Trường THCS Trần Công Ái 16 TiÕt 15: C«ng c¬ häc 3. VËn dông C4 Trong c¸c trêng hîp díi ®©y, lùc nµo thùc hiÖn c«ng c¬ häc? A 12/26/2013 Gv: Nguyễn Thị Luyến Trường THCS Trần Công Ái 17 TiÕt 15: C«ng c¬ häc 3. VËn dông C4 Trong c¸c trêng hîp díi ®©y, lùc nµo thùc hiÖn c«ng c¬ häc? a) §Çu tµu háa ®ang kÐo c¸c toa tµu chuyÓn ®éng  Lùc kÐo Fk t¸c dông lµm s > 0 b) Qu¶ bëi r¬i tõ trªn c©y xuèng  träng lùc Pqb qu¶ bëi lµm h > 0 c) Ngêi c«ng nh©n dïng hÖ thèng rßng räc kÐo vËt nËng lªn cao (H.13.3)  lùc kÐo Fk cña ngêi lµm h > 0 12/26/2013 Gv: Nguyễn Thị Luyến Trường THCS Trần Công Ái 18 TiÕt 15: C«ng c¬ häc I. Khi nµo cã c«ng c¬ häc? II. C«ng thøc tÝnh c«ng 1. C«ng thøc tÝnh c«ng c¬ häc  *F>0 *s>0 A = F.s - F lµ lùc t¸c dông vµo vËt (N) - s lµ qu¶ng ®êng vËt dÞch chuyÓn (m)  A lµ c«ng cña lùc F * F = 1N, s = 1m  A = 1N.1m = 1N.m = 1(J) 12/26/2013 Gv: Nguyễn Thị Luyến Trường THCS Trần Công Ái 19 TiÕt 15: C«ng c¬ häc 2. Chó ý:  * A = F.s chØ ¸p dông cho trêng hîp ph¬ng cña lùc F trïng víi ph¬ng cña chuyÓn ®éng. * NÕu vËt chuyÓn dêi theo ph¬ng vu«ng gãc víi ph¬ng cña lùc th× c«ng cña lùc b»ng kh«ng (A = 0) * NÕu vËt chuyÓn dêi kh«ng theo ph¬ng cña lùc th× c«ng ®îc tÝnh b»ng mét c«ng thøc kh¸c sÏ häc ë líp trªn. 12/26/2013 Gv: Nguyễn Thị Luyến Trường THCS Trần Công Ái 20
- Xem thêm -