Tài liệu Bài giảng bài cơ năng vật lý 8 (9)

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 71 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG VẬT LÝ BÀI 16 CƠ NĂNG Giáo viên: Trương Thị Mỹ Hạnh Trường THPT Long Thành 1.Nêu định nghĩa và công thức của động năng? Cho ví dụ một vật có động năng? 2.Nêu định nghĩa và công thức của thế năng trọng trường, thế năng đàn hồi? Cho ví dụ một vật có thế năng? I. Cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường 1) Định nghĩa: Khi vật chuyển động trong trọng trường thì tổng động năng và thế năng của vật được gọi là cơ năng của vật. Kí hiệu: W W = Wđ + W𝒕 W= 𝟏 m𝒗𝟐 𝟐 + mgz W = Wđ + W𝒕 I. Cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường 2) Định luật bảo toàn cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường: Khi vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì cơ năng của vật là đại lượng bảo toàn. W = Wđ + W𝒕 = hằng số Hay W = 𝟏 m𝒗𝟐 𝟐 + mgz= hằng số I. Cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường 3) Hệ quả Trong quá trình chuyển động của vật trong trọng trường thì: tăng  Nếu động năng giảm thì thế năng ……… (động năng chuyển hóa thành thế năng) và ngược lại  Tại vị trí nào động năng cực đại thì thế năng cực tiểu và ngược lại …………….. Định luật bảo toàn cơ năng có được thỏa mãn??? a) Chứng minh rằng A và B đối xứng nhau qua CO? Hết giờ b) Vị trí nào động năng cực đại? Cực tiểu? c) Trong quá trình nào động năng chuyển hóa thành thế năng và ngược lại. Thời gian: 3 phút a) Cơ năng ở A bằng cơ năng ở B. Suy ra ha= hb b) Động năng cực đại tại O (vì thế năng nhỏ nhất), cực tiểu tại A và B (vì thế năng lớn nhất) c) + Quá trình vật chuyển động đi lên (O đến A, O đến B): động năng chuyển hóa thành thế năng. + Quá trình vật chuyển động đi xuống (A đến O, B đến O): thế năng chuyển hóa thành động năng. II. Cơ năng của vật chỉ chịu tác dụng của lực đàn hồi W= 𝟏 m𝒗𝟐 𝟐 + 𝟏 𝐤(∆𝒍)𝟐 𝟐 = hằng số Khi một vật chuyển động chỉ chịu tác dụng của lực đàn hồi, gây bởi sự biến dạng của một lò xo đàn hồi thì cơ năng của vật là đại lượng bảo toàn. Vật có khối lượng 1kg trượt không vận tốc đầu từ đỉnh một dốc cao h=5 m; khi xuống tới chân dốc B, vận tốc của vật là 6 m/s. Lấy g=10 m/𝒔𝟐 Hết giờ A h B Tìm cơ năng của vật tại A và B? Cơ năng của vật có bảo toàn ko? Thời gian: 2 phút Nếu vật chuyển động chịu tác dụng của trong lực, lực đàn hồi và các lực khác:  Nếu các lực khác không được bảo toàn. năng………… sinh công: cơ không bảo  Nếu các lực khác sinh công: cơ năng………… toàn. Độ biến thiên cơ năng bằng tổng của các công của các lực khác đó. Củng cố bài 1 2 Củng cố bài 15 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Chọn câu đúng: Một vật nhỏ được ném lên trên từ một điểm M phía trên mặt đất; vật lên tới điểm N thì dừng và rơi xuống. Bỏ qua sức cản của không khí . Trong quá trình MN A. Động năng tăng B. Cơ năng không đổi C. Cơ năng cực đại tại N D. Thế năng giảm Củng cố bài 15 10 90 8 7 6 5 4 3 2 1 Chọn câu đúng: Hai hòn đá giống hệt nhau ở cùng một độ cao. Hòn 1 được ném lên, hòn 2 được ném xuống với cùng một vận tốc. Bỏ qua lực cản của không khí. So sánh vận tốc chạm đất của hai vật ? A. 𝒗𝟏 > 𝒗𝟐 A. 𝒗𝟏 <𝒗𝟐 C. 𝒗𝟏 = 𝒗𝟐 D. Chưa kết luận được Thanks for your attention ! Giáo viên: Trương Thị Mỹ Hạnh
- Xem thêm -