Tài liệu Bài giảng bài cơ năng vật lý 8 (2)

  • Số trang: 33 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Câu 1 * Công suất là gì? Công suất là công thực hiện trong một đơn vị thời gian. Câu 2 * Công thức tính công suất? Giải thích các đại lượng và đơn vị có trong công thức? Trong đó: A P= t Câu 3 A: Công cơ học (J) t: Thời gian (s) P : Công suất(J/s, w) Chỉ có công cơ học khi nào? Chỉ có công cơ học khi có lực tác dụng vào vật và làm vật chuyển động Hµng ngµy, ta thêng nãi ®Õn tõ n¨ng lîng. VÝ dô nhµ m¸y thuû ®iÖn ®· biÕn n¨ng lîng cña dßng níc thµnh n¨ng lîng ®iÖn. Con ngêi muèn ho¹t ®éng ph¶i cã n¨ng lîng. VËy n¨ng lîng lµ g×? Nã tån t¹i díi d¹ng nµo? Trong bµi häc nµy, chóng ta sÏ t×m hiÓu d¹ng n¨ng lîng ®¬n gi¶n nhÊt lµ c¬ n¨ng I. C¬ n¨ng B Mét vËt cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn c«ng ta nãi vËt đó cã c¬ n¨ng. §¬n vÞ cña c¬ n¨ng lµ Jun. II.THẾ NĂNG: H×nh 16.1 1. ThÕ n¨ng hÊp dÉn C1. NÕu ®a qu¶ nÆng lªn mét ®é cao nµo ®ã, h·y dù ®o¸n xem qu¶ nÆng ®ã cã c¬ n¨ng kh«ng? A H·y cho biÕt khi vËt A ®øng =>Quả nặng A không có cơ năng. yªn trªn mÆt ®Êt th× cã c¬ n¨ng kh«ng? Tại sao? I. C¬ n¨ng Khi mét vËt cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn c«ng ta nãi vËt cã c¬ n¨ng. §¬n vÞ cña c¬ n¨ng lµ Jun. II.THẾ NĂNG: 1. ThÕ n¨ng hÊp dÉn B A C1: Quả nặng A có cơ năng, vì nó có khả năng thực hiện công làm cho khúc gỗ B chuyển động. Qu¶ nÆng A chuyÓn ®éng => miÕng gç chuyÓn ®éng =>qu¶ nÆng A ®· thùc hiÖn c«ng => cã c¬ n¨ng I. C¬ n¨ng Khi mét vËt cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn c«ng ta nãi vËt cã c¬ n¨ng. §¬n vÞ cña c¬ n¨ng lµ Jun. II.THẾ NĂNG: 1. ThÕ n¨ng hÊp dÉn B A C1: Quả nặng A có cơ năng, vì nó có khả năng thực hiện công làm cho khúc gỗ B chuyển động. Cơ năng của quả nặng A có được là do đâu? I. C¬ n¨ng B II.THẾ NĂNG: 1. ThÕ n¨ng hÊp dÉn C1: Quả nặng A có cơ năng, vì nó có khả năng thực hiện công làm cho khúc gỗ B chuyển động. A Kết luận: - Cơ năng của vật có được do vị trí của vật so với mặt đất hoặc so với một vị trí khác được chọn làm mốc để tính độ cao gọi là thế năng hấp dẫn. - Khi vật nằm trên mặt đất thì thế năng hấp dẫn của vật bằng không Cơ năng của quả nặng A có được là do đâu? I. C¬ n¨ng II.THẾ NĂNG: 1. ThÕ n¨ng hÊp dÉn ? Khi vËt ë vÞ trÝ cµng cao so víi mÆt ®Êt th× thÕ n¨ng cña vËt sÏ nh thÕ nµo? V× sao? B A I. C¬ n¨ng II.THẾ NĂNG: B 1. ThÕ n¨ng hÊp dÉn VËt ë vÞ trÝ cµng cao so víi mÆt ®Êt th× c«ng mµ vËt cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn ®îc cµng lín, nghÜa lµ thÕ n¨ng hấp dẫn cña vËt sÏ cµng lín. A I. C¬ n¨ng II.THẾ NĂNG: B 1. ThÕ n¨ng hÊp dÉn Nếu thay quả nặng A bằng một vật khác có khối lượng lớn hơn thì thế năng hấp dẫn của nó có thay đổi không? Thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào mấy yếu tố? A I. C¬ n¨ng B II.THẾ NĂNG: 1. ThÕ n¨ng hÊp dÉn Kết luận: - Cơ năng của vật có đƣợc do vị trí của vật so với mặt đất hoặc so với một vị trí khác đƣợc chọn làm mốc để tính độ cao gọi là thế năng hấp dẫn. - Khi vật nằm trên mặt đất thì thế năng hấp dẫn của vật bằng không - Vật có khối lƣợng càng lớn và ở càng cao thì thế năng hấp dẫn càng lớn. A I. C¬ n¨ng II.THẾ NĂNG: 1. ThÕ n¨ng hÊp dÉn 2. ThÕ n¨ng ®µn håi. Có một lò xo làm bằng thép uốn thành một vòng tròn (hình 16.2a). Lò xo bị nén lại nhờ buộc sợi dây, phía trên đặt một miếng gỗ (hình 16.2b) Hình 16.2 a Hình 16.2 b Hình 16.2 a c2 Hình 16.2 b Lúc này lò xo có cơ năng. Bằng cách nào để biết lò xo có cơ năng? Hình 16.2 b Hình 16.2 a Cơ năng có được do đâu? I. C¬ n¨ng II.THẾ NĂNG: 1. ThÕ n¨ng hÊp dÉn 2. ThÕ n¨ng ®µn håi. Cơ năng cã ®îc do vËt biÕn d¹ng sinh ra gäi lµ thÕ n¨ng ®µn håi. Hình 16.2 b I. C¬ n¨ng II.THẾ NĂNG: 1. ThÕ n¨ng hÊp dÉn: 2. ThÕ n¨ng ®µn håi: III. §éng n¨ng 1. Khi nµo vËt cã ®éng n¨ng? H·y dù ®o¸n xem khi th¶ hßn bi l¨n theo m¸ng sÏ cã hiÖn tîng g× ®èi víi miÕng gç? Hình 16.3 I. C¬ n¨ng II.THẾ NĂNG: 1. ThÕ n¨ng hÊp dÉn: 2. ThÕ n¨ng ®µn håi: III. §éng n¨ng 1. Khi nµo vËt cã ®éng n¨ng? C3: A lănxảy xuống đậpthế vào miếng C3:Quả Hiệncầu tƣợng ra nhƣ nào? gỗ B, làm miếng gỗ B chuyển động. Hình 16.3 I. C¬ n¨ng II.THẾ NĂNG: 1. ThÕ n¨ng hÊp dÉn: 2. ThÕ n¨ng ®µn håi: III. §éng n¨ng 1. Khi nµo vËt cã ®éng n¨ng? C4: Chøng minh r»ng qu¶ cÇu A ®ang chuyÓn ®éng cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn c«ng? C4: Qu¶ cÇu A t/d lùc vµo miÕng gç => miÕng gç chuyÓn ®ộng => qu¶ cÇu ®· thùc hiÖn c«ng. I. C¬ n¨ng II.THẾ NĂNG: 1. ThÕ n¨ng hÊp dÉn: 2. ThÕ n¨ng ®µn håi: III. §éng n¨ng 1. Khi nµo vËt cã ®éng n¨ng? C4: Qu¶ cÇu A t/d lùc vµo miÕng gç => miÕng gç chuyÓn ®ộng => qu¶ cÇu ®· thùc hiÖn c«ng. C5. Tõ kÕt qu¶ TN h·y tr¶ lêi C5. sinh công Một vật chuyển động có khả năng …………………tức là có cơ năng I. C¬ n¨ng II.THẾ NĂNG: 1. ThÕ n¨ng hÊp dÉn: 2. ThÕ n¨ng ®µn håi: III. §éng n¨ng 1. Khi nµo vËt cã ®éng n¨ng? C5. Một vật chuyển động có khả năng …………………tức là sinh công có cơ năng Kết luận: C¬ n¨ng cña vËt do vËt chuyÓn ®éng mµ cã gäi lµ ®éng n¨ng.
- Xem thêm -