Tài liệu Bài giảng bài cơ năng vật lý 10 (8)

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 90 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG VẬT LÝ 10 CƠ NĂNG KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Phát biểu định nghĩa và viết biểu thức của động năng? Đáp án: Động năng của một vật là năng lƣợng do vật chuyển động mà có. Động năng có giá trị bằng một nửa tích của khối lƣợng và bình phƣơng vận tốc của vật. Biểu thức: Câu 2: Phát biểu định nghĩa và viết biểu thức của thế năng? Đáp án: Thế năng là năng lƣợng mà một hệ vật (vật) có đƣợc do tƣơng tác giữa các các vật trong hệ và phụ thuộc vào vị trí tƣơng đối của các vật ấy. Biểu thức:  Thế năng trọng trƣờng:  Thế năng đàn hồi: CƠ NĂNG Quan sát chuyển động của con lắc đơn và nhận xét sự thay đổi động năng và thế năng của vật trong trọng trƣờng. Hình 1. Con lắc đơn Nhận xét: Trong quá trình dao động, động năng và thế năng của vật trong trọng trƣờng liên tiếp thay đổi. Quan sát thí nghiệm minh hoạ sau, chúng ta sẽ thấy sự biến thiên của hai đại lƣợng này: 1. THIẾT LẬP ĐỊNH LUẬT a) Trường hợp trọng lực Xét một vật khối lƣợng m rơi tự do, lần lƣợt qua hai vị trí A và B tƣơng ứng với các độ cao z1 và z2, tại đó vật có vận tốc tƣơng ứng  là v1 và v 2 (Nhƣ hình vẽ). Hình 2. Vật đang rơi trong trọng trƣờng ÁP DỤNG ĐỊNH LÝ ĐỘNG NĂNG, TA CÓ CÔNG DO TRONG LỰC THỰC HIỆN BẰNG ĐỘ TĂNG ĐỘNG NĂNG CỦA VẬT: mv 22 mv 12 A12 = W®2 - W®1 = 2 2 (1) Mặt khác, công này lại bằng độ giảm thế năng của vật trong trọng trƣờng: (2) A 12 = Wt1 - Wt 2 = mgz1 - mgz2 So sánh (1) và (2) ta đƣợc: W®1 + Wt1 = W®2 + Wt 2 Hay: mv12 mv 22 + mgz1 = + mgz2 2 2 (4) Các giá trị v và z ở các vị trí đầu và cuối trong chuyển động là bất kỳ, do đó tổng của động năng và thế năng của vật trong trọng trƣờng của vật là không đổi. Tổng của động năng và thế năng đƣợc gọi là cơ năng của vật. Phát biểu định luật bảo toàn cơ năng: Trong quá trình chuyển động, nếu vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực, động năng có thể chuyển thành thế năng và ngược lại, và tổng của chúng, tức là cơ năng được bảo toàn. Hình 3. Đồ thị biểu diễn định luật bảo toàn cơ năng trong trƣờng hợp trọng lực b) Trường hợp lực đàn hồi Quan sát chuyển động của con lắc lò xo trong thí nghiệm sau và cho nhận xét về sự biến thiên của động năng và thế năng:
- Xem thêm -