Tài liệu Bài giảng bài cơ năng vật lý 10 (6)

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 75 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

A h=1m Quả Bóng bàn h =0m B A h=1m Khi quả bóng rơi từ điểm A có độ cao z1 đến điểm B có độ cao z 2 thì độ cao và vận tốc của vật thay đổi như thế nào? Độ cao của vật giảm dần ( z1  z 2 ); A Vận tốc của vật tăng dần (v1  v2 ) Khi đó thế năng và động năng của vật thay đổi nhƣ thế nào? B z1 z2 h=0m wt 2  Thế năng của vật giảm dần Động năng của vật tăng dần Wñ2 > Wñ1 wt1 Thế năng và động năng của vật thay đổi 1 lƣợng là bao nhiêu? B Động năng tăng:WđB – WđA = AP A A ur PThế năng giảm: WtA – WtB = AP Z1  WđB – WđA = WtA – WtB WđA + WtA = WđB + WtB B WA Z2 Cơ năng tại điểm A  = WB Cơ năng tại điểm B Cơ năng bảo toàn h=1m Khi vật đi lên từ điểm A có độ cao z1 đến điểm B có độ cao z2 thì độ cao và vận tốc của vật thay đổi nhƣ thế nào? B Độ cao tăng z2>z1; Vận tốc giảm vA>VB Thế năng và động năng của vật thay đổi như thếnào? z2 A Thế năng tăng, Động năng giảm Động năng giảm: WđB – WđA = AP Thế năng tăng : WtA – WtB = AP z1 h =0m WđA + WtA = WđB + WtB  WA Cơ năng tại điểm A = WB Cơ năng tại điểm B Cơ năng bảo toàn h=1m A A ĐỘNG NĂNG TĂNG THẾ NĂNG GIẢM h=1m ĐỘNG NĂNG GIẢM THẾ NĂNG TĂNG TỔNG ĐỘNG NĂNG VÀ THẾ NĂNG KHÔNG ĐỔI THEO THỜI GIAN h=0m h =0m B PHÁT BIỂU Trong quá trình chuyển động, nếu vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực, động năng có thể chuyển thành thế năng và ngƣợc lại, nhƣng tổng của chúng, tức là cơ năng của vật đƣợc bảo toàn (không đổi theo thời gian) BIỂU THỨC Wđ1 + Wt1 = Wđ2 + Wt2 1 1 2 2 mv1  mgz1  mv2  mgz2 2 2 A ĐỒ THỊ BIỂU DIỄN ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN CƠ NĂNG TRONG TRƢỜNG HỢP CHỈ CHỊU TÁC DỤNG CỦA TRỌNG LỰC Wt=mgz Cơ năng A ur P Z1 W = Wt+Wđ= hằng số Wt cực đại Wđ Wđ B Wt Wt 0 z1 z z2 Z cực đại Trường hợp lực đàn hồi Xét sự thay đổi Wđ và Wt của con lắc lò xo Trường hợp lực đàn hồi Xét sự thay đổi Wđ và Wt của con lắc lò xo 1 2 Wđ = mv 2 1 2  Thế năng đàn hồi: Wt = 2 kx Động năng Trường hợp lực đàn hồi Tại A Từ A đến O VA = 0 WđA = 0 xAMax WtAMax V tăng x giảm Tại O VoMax xo = 0 Wđ tăng Wt giảm WđoMax Wto = 0 Trường hợp lực đàn hồi Từ O đến B V giảm Wđ giảm x tăng Wt tăng VB = 0 xBMax WđB = 0 Tại B WtBMax  Có sự biến đổi qua lại giữa W và W đ t m Bỏ qua ma sát, kéo lò xo đến A rồi buông nhẹ, vật sẽ chuyển động qua lại quanh vị trí cân bằng O Tại A và B: v = 0, Wđ = 0 ; xMax , WtMax; Tại O: vMax , Wđ Max ; x = 0, Wt = 0 WA,B = WtMax Wo = WñMax Wđ2 – Wđ1 = A (cơng của lực đàn hồi) = Wt1 – Wt2 Có sự biến đổi qua lại giữa Wđ và Wt  Tại M bất kì: W = Wđ + Wt = const ĐỐI VỚI VẬT CHỈ CHỊU TÁC DỤNG CỦA LỰC ĐÀN HỒI 2 2 2 2 mv1 kx1 mv2 kx2     h/s 2 2 2 2 ĐỒ THỊ BIỂU DIỄN ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN CƠ NĂNG TRONG TRƢỜNG HỢP VẬT CHỈ CHỊU TÁC DỤNG CỦA LỰC ĐÀN HỒI Wđ2 Wđ1 Wt2 Wt1 x x2 x1 TA CÓ: Trọng lực là lực thế: Cơ năng đƣợc bảo toàn Lực đàn hồi là lực thế: Cơ năng đƣợc bảo toàn Áp dụng cách lập luận tƣơng tự ta có định luật bảo toàn cơ năng tổng quát Cơ năng của một vật chỉ chịu tác dụng của những lực thế luôn được bảo toàn Nếu vật chịu tác dụng của các lực không phải là lực thế thì sao? Xét trƣờng hợp vật chịu tác dụng của các lực không phải là lực thế Wđ2 – Wđ1 = A = A12 +A’12 (1) A’12 : là công của các lực thế A12 là công của các lực không phải là lực thế Wt1 – Wt2 = A12 (1)+(2) ta có (2) Wđ2 – Wđ1 +A12 = WtA – WtB (Wđ1 + Wt1 ) – (Wđ2 + Wt2 )= A12 Cơ năng tại điểm 1 - Cơ năng tại điểm 2 W2 – W1= A12 = công của các lực không phải là lực thế KẾT LUẬN KHI VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA CÁC LỰC KHÔNG PHẢI LÀ LỰC THẾ THÌ CƠ NĂNG CẢU VẬT KHÔNG BẢO TOÀN VÀ ĐỘ BIẾN THIÊN CƠ NĂNG CỦA VẬT BẰNG CÔNG CỦA CÁC LỰC KHÔNG PHẢI LÀ LỰC THẾ ĐÓ W2 – W1= A12 A12 CƠNG CỦA CÁC LỰC KHƠNG PHẢI LÀ LỰC THẾ Giải  H hA
- Xem thêm -