Tài liệu Bài giảng bài chu vi hình tròn toán 5 (7)

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Môn:Toán Lớp: 5A Chu vi hình tròn Giáo viên: HUỲNH THỊ YẾN Thứ sáu ngày 11 tháng 1 năm 2013 TOÁN: Kiểm tra bài cũ: Nêu các yếu tố của hình tròn? Hình tròn gồm có các yếu tố sau: Tâm, đường trũn, đường kính và bán kính. 2 Thứ sáu ngày 11 tháng 1 năm 2013 TOÁN: Kiểm tra bài cũ: Phân biệt đường tròn và hình tròn? Hình tròn . Đường tròn 3 Thứ sáu ngày 11 tháng 1 năm 2013 TOÁN: Chu vi hình tròn 2cm . (A)B A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Khoảng 12,5 cm đến 12,6 cm. Chu vi hình tròn Độ dài của một đường tròn là chu vi của hình tròn đó. 13 Thứ sáu ngày 11 tháng 1 năm 2013 TOÁN: Chu vi hình tròn Trong toán học, người ta có thể tính chu vi hình tròn có đường kính 4cm bằng cách nhân đường kính 4cm với số 3,14: 4 x 3,14 = 12,56 (cm) Đường kính hình tròn Chu vi hình tròn 5 Thứ sáu ngày 11 tháng 1 năm 2013 TOÁN: Chu vi hình tròn Quy tắc Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14. Công thức C = d x 3,14 (C là chu vi hình tròn, d là đường kính hình tròn) Hoặc: Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14. (C là chu vi hình tròn, r là bán kính hình tròn) C = r x 2 x 3,14 o 6 Thứ sáu ngày 11 tháng 1 năm 2013 TOÁN: Chu vi hình tròn Ví dụ 1: Tính chu vi hình tròn có đường kính 6cm. Ví dụ 2: Chu vi hình tròn là : 6 x 3,14 = 18,84 (cm) Tính chu vi hình tròn có bán kính 5 cm. Chu vi hình tròn là : 5 x 2 x 3,14 = 31,4(cm) 7 Thứ sáu ngày 11 tháng 1 năm 2013 TOÁN: Chu vi hình tròn Bài tập 1 : Tính chu vi hình tròn có đường kính d: a) d = 0,6cm. a) d = 0,6cm b) d = 2,5dm. 4 c) d = 5 m. b) d = 2,5dm Chu vi hình tròn là : Chu vi hình tròn là : 0,6 x 3,14 = 1,884 (cm) 2,5 x 3,14 = 7,85 (dm) 8 Thứ sáu ngày 11 tháng 1 năm 2013 TOÁN: Chu vi hình tròn Bài tập 2 : Tính chu vi hình tròn có bán kính r: a) r = 2,75 cm. b) r = 6,5 dm. c) r = 1 2 m. 1 r= 2 c) m Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng: A) 314 m. B) 3,14 m. C) 31,4 m. 9 Thứ sáu ngày 11 tháng 1 năm 2013 TOÁN: Chu vi hình tròn Bài tập 3 : Một bánh xe ô tô có đường kính là 0,75m. Tính chu vi của bánh xe đó. Tóm tắt : d : 0,75m C: …m? Bài giải : Chu vi của bánh xe đó là : 0,75 x 3,14 = 2,355 (m) Đáp số : 2,355m. 10 11
- Xem thêm -