Tài liệu Bài giảng bài chu vi hình tròn toán 5 (3)

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Thứ hai ngày 10 tháng 01 năm 2011 Toán : . . M . O A . N Thứ hai ngày 10 tháng 01 năm 2011 Toán : Thứ hai ngày 10 tháng 01 năm 2011 Toán : Thứ hai ngày 10 tháng 01 năm 2011 Toán : Thứ hai ngày 10 tháng 01 năm 2011 Toán : Chu vi hình tròn Độ dài của một đường tròn gọi là chu vi của hình tròn đó. Thứ hai ngày 10 tháng 01 năm 2011 Toán : Tính chu vi hình tròn có đường kính 4cm bằng cách nhân đường kính 4cm với số 3,14: 4 x 3,14 = đường kính x 3,14 = 12,56 (cm) chu vi Thứ hai ngày 10 tháng 01 năm 2011 Toán : Quy tắc Công thức Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14. C : chu vi hình tròn. d : đường kính Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14. C : chu vi hình tròn r : bán kính C = d x 3,14 C = r x 2 x 3,14 Thứ hai ngày 10 tháng 01 năm 2011 Toán : Công thức Ví dụ 1: C = d x 3,14 Tính chu vi hình tròn có đường kính 6cm. C = r x 2 x 3,14 C : chu vi hình tròn. d : đường kính r : bán kính Chu vi hình tròn là : 6 x 3,14 = 18,84 (cm) Thứ ngày tháng 01 năm 2011 Toán : Công thức Ví dụ 2: C = d x 3,14 Tính chu vi hình tròn có bán kính 5cm. C = r x 2 x 3,14 Chu vi hình tròn là : 5 x 2 x 3,14 = 31,4 (cm) C : chu vi hình tròn. d: đường kính r : bán kính Thứ hai ngày 10 tháng 01 năm 2011 Toán : Luyện tập: Bài tập 1 : Tính chu vi hình tròn có đường kính d: a/ d = 0,6cm. b/ d = 2,5dm. c/ d = 4 m. 5 Thứ hai ngày 10 tháng 01 năm 2011 Toán : Bài tập 2 : Tính chu vi hình tròn có bán kính r: 1 m. c/ r = a/ r = 2,75cm. b/ r = 6,5dm. 2 Bài làm b) Chu vi hình tròn là : c) Chu vi hình tròn là : 1 x 2 x 3,14 = 3,14 (m) 2 hoặc: 6,5 x 2 x 3,14 = 40,82 (cm) 0,5 x 2 x 3,14 = 3,14 (m) a) Chu vi hình tròn là : 2,75 x 2 x 3,14 = 17,27 (cm) Thứ hai ngày 10 tháng 01 năm 2011 Toán Bài tập 3 : Một bánh xe ô tô có đường kính là 0,75m. Tính chu vi của bánh xe đó. Nhóm 2 Ô CỬA BÍ MẬT Chọn chữ cỏi trước đỏp ỏn đỳng Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy: A. Đường kính nhân với số 3,14. B. Bán kính nhân 1 với số 3,14. C. Đường kính nhân với đường kính. Chu vi của hình tròn là: A. Đường kính của hình tròn. B. Bán kính của 2 hình tròn. C. Độ dài của một đường tròn. Cách tính chu vi hình tròn có bán kính 5cm là: A. 5 x 5 x 3,14 3 B. 5 x 3,14 C. 5 x 2 x 3,14 Ô CỬA BÍ MẬT Chọn chữ cỏi trước đỏp ỏn đỳng Muốn tính chu vi của hình tròn: A. Ta lấy đường kính nhân với số 3,14. B. Ta lấy bán kính nhân với1số 3,14. C. Ta lấy đường kính nhân với đường kính. Chu vi của hình tròn là: A. Đường kính của hình tròn. B. Bán kính của 2 hình tròn. C. Độ dài của một đường tròn. Tính chu vi hình tròn có bán kính 5cm ta làm như thế nào? A. 5 x 5 x 3,14 3 B. 5 x 3,14 C. 5 x 2 x 3,14 Ô CỬA BÍ MẬT Chọn chữ cỏi trước đỏp ỏn đỳng Muốn tính chu vi của hình tròn: A. Ta lấy đường kính nhân với số 3,14. B. Ta lấy bán kính nhân với1số 3,14. C. Ta lấy đường kính nhân với đường kính. Chu vi của hình tròn là: A. Đường kính của hình tròn. B. Bán kính của 2 hình tròn. C. Độ dài của một đường tròn. Tính chu vi hình tròn có bán kính 5cm ta làm như thế nào? A. 5 x 5 x 3,14 3 B. 5 x 3,14 C. 5 x 2 x 3,14
- Xem thêm -