Tài liệu Bài giảng bài các loại quang phổ vật lý 12 (2)

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 62 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Bài 26 Câu hỏi:1 Thí nghiệm I âng về giao thoa ánh sáng. Là bằng chứng thực nghiệm quang trọng chứng tỏ ánh sáng: A. có tính chất hạt B. có tính chất sóng C. có thể truyền trong chân không. D. có thể bị phản xạ Câu hỏi:2 Trong thí nghiệm I âng về giao thoa ánh sáng.Sử dụng ánh sáng đơn sắc,khoảng vân đo được là 0,2mm. Vị trí của vân sáng thứ ba từ vân sáng trung tâm là bao nhiêu? Tính bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm? Biết D = 1m, a = 0,1mm Vị trí vân sáng thứ ba là: D x3  k a  3i  0,6mm Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là D ai i     2.105 mm  2.108 m a D I/. MÁY QUANG PHỔ LĂNG KÍNH Chùm sáng phức tạp C F J L L1 L2 Máy quang phổ là gì ? K Định nghĩa: Là dụng cụ dùng để phân tích một chùm sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc I/. MÁY QUANG PHỔ LĂNG KÍNH Cấu tạo F J L L1 L2 Hệ tán sắc Ống chuẩn trực K BuỒng tối II/. QUANG PHỔ PHÁT XẠ 1. Quang phổ liên tục. C F J L L1 L2 K Quang Nguồn Đặc điểm phát phổ ? liên ? tục là gì ? C. Đặc điểm: Các chất khác ở cùng một b. Phát: cácdải chất rắn, lỏng hoặc a.Nguồn Định Nghĩa: LàDo một cónhau màu chất biến thiên liên nhiệt độ phổphát liênra tục toàn giống chất khí ápquang suất giống lớn, khihoàn bịphổ nung tục từ đỏcóthì đến tím, như quang củanóng. Mặt nhau và chỉ phụ thuộc nhiệt độ của chúng. ánh sáng Trời. Quang phổ liên tục II/. QUANG PHỔ PHÁT XẠ 1. Quang phổ liên tục. Là một dải có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím, giống như quang phổ của ánh sáng Mặt Trời. Quang phổ liên tục Do các chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí có áp suất lớn, phát ra khi bị nung nóng. Các chất khác nhau ở cùng một nhiệt độ thì quang phổ liên tục hoàn toàn giống nhau và chỉ phụ thuộc nhiệt độ của chúng. II/. QUANG PHỔ PHÁT XẠ 2. Quang phổ vạch. Quang phổ vạch Đèn Hơi hơi Cacbon Natri Đốn hơi hiđrụ Hydro Na Cacbon C F L L1 L2 K Đặc điểm Mỗi nguyên tố? hóagìhọc Nguồn Quang phát phổ? vạch ? cho quang phổ như thế nào ? c.a. Đặc điểm: Các nguyên tố khác nhau cho quang b. Ngu ồn phát: Do chất khí ở áp suấtphổ thấp phát Định nghĩa: một hệcó thống những vạch sáng phổ Mỗi nguyên tốLà hóa học một quang vạch vạch khác nhau về sốnhau lượng vạch, màu sắc, điện vịtối. trí và ra, khi bịngăn kíchcách thích bằngbởi nhiệt hay bằng riêng lẻ, những khoảng đặc trưng của nguyên tố đó. độ sáng tỉ đối giữa các vạch. QUANG PHỔ VẠCH CỦA MỘT SỐ CHẤT Hiđrô Natri Cacbon II/. QUANG PHỔ PHÁT XẠ Là một hệ thống những vạch sáng riêng rẽ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối. Quang phổ vạch Do chất khí ở áp suất thấp phát ra, khi bị kích thích bằng nhiệt hay bằng điện Các nguyên tố khác nhau cho quang phổ vạch khác nhau về số lượng vạch, màu sắc, vị trí và độ sáng tỉ đối giữa các vạch. Mỗi nguyên tố hóa học có một quang phổ vạch đặc trưng của nguyên tố đó. III/. QUANG PHỔ HẤP THỤ F J L L1 L2 Nguồn phát ? Quang Đặc điểm phổ?vạch hấp thụ là gì ? K Quang phổ hấp thụ a. Định nghĩa: Là các vạch hay đám vạch tối trên nền của quang phổ Quang phổ hấpChất thụ của chất lỏng vàchất chấtkhí rắn chỉcho chứa cácquang b. Ngu ồn phát: rắn, chất lỏng, đều được liên tục.mỗi đám gồm nhiều vạch hấp thụ nối tiếp nhau một “đám”, phổ hấp thụ cách liên tục QUANG PHỔ HẤP THỤ -PHÁT XẠ CỦA MỘT SỐ CHẤT Khi đặt đèn hơi natri Khi đặt đèn hiđrô II/. QUANG PHỔ HẤP THỤ. Là các vạch hay đám vạch tối trên nền của quang phổ liên tục. Quang phổ hấp thụ Chất rắn, chất lỏng, chất khí đều cho được quang phổ hấp thụ Quang phổ hấp thụ của chất lỏng và chất rắn chỉ chứa các đám vạch.
- Xem thêm -