Tài liệu Bài giảng bài các hiện tượng bề mặt của chất lỏng vật lý 10 (3)

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 90 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

CÁC HIÊN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG TIẾT HỌC VẬT LÝ LỚP 10  Tại sao cây kim, lưỡi lam, đồng xu bằng kim loại có thể nổi trên mặt nước? CÁC HIÊN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA  CHẤT LỎNG  1. Hiện tượng căng mặt ngoài 2. Sự dính ướt và không dính ướt CÁC HIÊN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 1. Hiện tượng căng mặt ngoài  Nghiên cứu mô hình  Trạng thái chất lỏng bên trong khối lỏng và trên mặt thoáng có giống nhau không?  Trên mặt thoáng các phân tử có xu hướng bị hút vào trong chất lỏng. Làm cho mặt thoáng chất lỏng có xu hướng giảm đi và căng ra.  Một khối lỏng bao giờ cũng có mặt thoáng ở dạng sao cho diện tích có giá trị nhỏ nhất có thể được CÁC HIÊN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 1. Hiện tượng căng mặt ngoài  Tại sao lưỡi lam nổi trên mặt nước?  Có một lực (khác lực đẩy Accimet) xuất hiện trên mặt chất lỏng làm cho vật nổi.  Lực đó có: phương, chiều, điểm đặt, độ lớn? CÁC HIÊN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 1. Hiện tượng căng mặt ngoài a. Thí nghiệm Nhúng khung hình chữ nhật có cạnh AB có thể di chuyển được vào nước xà phòng, lấy ra, đặt nằm ngang CÁC HIÊN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 1. Hiện tượng căng mặt ngoài a. Thí nghiệm A’ A AB di chuyển đến A’B’ B B’  Màng xà phòng bị co lại để giảm diện tích mặt ngoài đến nhỏ nhất  Hiện tượng này gọi là hiện tượng căng mặt ngoài CÁC HIÊN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG A 1. Hiện tượng căng mặt ngoài A’ a. Thí nghiệm b. Lực căng mặt ngoài B B’ Hiện tượng thanh AB dịch chuyển chỉ có thể giải thích được nếu ta công nhận có lực tác dụng lên thanh AB. Lực này gọi là lực căng mặt ngoài. CÁC HIÊN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 1. Hiện tượng căng mặt ngoài a. Thí nghiệm b. Lực căng mặt ngoài Thí nghiệm cho thấy lực căng mặt ngoài có: Phương tiếp tuyến với mặt thoáng chất : lỏng & vuông góc với đường giới hạn mặt thoáng Chiều: sao cho lực có tác dụng thu nhỏ diện tích mặt ngoài của chất lỏng Điểm đặt: tại mọi điểm trên mặt thoáng Độ lớn: ???  Làm sao xác định được độ lớn của lực?  P = 2F  Cách khác  Độ lớn: tỉ lệ với chiều dài l của đường giới hạn mặt ngoài của chất lỏng F= l CÁC HIÊN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 1. Hiện tượng căng mặt ngoài a. Thí nghiệm b. Lực căng mặt ngoài Thí nghiệm cho thấy lực căng mặt ngoài có: Phương: tiếp tuyến với mặt thoáng chất lỏng & vuông góc với đường giới hạn mặt thoáng Chiều: sao cho lực có tác dụng thu nhỏ diện tích mặt ngoài của chất lỏng Điểm đặt: tại mọi điểm trên mặt thoáng Độ lớn: tỉ lệ với chiều dài l của đường giới hạn mặt ngoài của chất lỏng F =  l Với  là hệ số căng mặt ngoài của chất lỏng phụ thuộc bản chất của chất lỏng  Tại sao lưỡi lam nổi trên mặt nước?  Chất lỏng có hình dạng riêng không? CÁC HIÊN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA  CHẤT LỎNG  1. Hiện tượng căng mặt ngoài 1. 2. 2. Sự dính ướt và không dính ướt a. Thí nghiệm 2. Sự dính ướt và không dính ướt a. Thí nghiệm (sgk)  Kết luận: - Nước dính ướt thủy tinh nhưng không dính ướt lá sen - Thủy ngân dính ướt vàng nhưng không dính ướt thủy tinh b. Giải thích: - Khi löïc huùt giöõa caùc phaân töû chaát raén vaø chaát loûng maïnh hôn löïc huùt giöõa caùc phaân töû chaát loûng vôùi nhau  coù hieän töôïng dính öôùt.
- Xem thêm -