Tài liệu Bài giảng bài các hiện tượng bề mặt của chất lỏng vật lý 10 (2)

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 66 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

VAÄT LYÙ Baøi: … VAÄT LYÙ NOÄI DUNG CHÍNH 1 VAÄT LYÙ Baøi: 37 10 I. Câu 1: Phát biểu và viết công thức độ nở dài và độ nở khối Hiệnvậttượng của rắn?        t căng bề mặt của chất lỏng 0 0 V  V  V0  V0 t với   3 0C có độ dài 1000mm. Khi nhiệt Câu 2: Một thước thép ở 20 II. Hiện tượng dính ướt.Hiện độ tăng đến 400C, thước thép này dài bao nhiêu mét? Cho hệ tượng không số nở dài của thép là 11.10-6 K-1. dính ước    ( 1    t ) 0 Hiện tượng III. mao dẫn = 1.0022 m 2 VAÄT LYÙ Bài 37:37 Baøi: CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 10 Câu 1: Phát biểu và viết công thức về độ nở dài và độ nở khối của vật rắn? Câu 2: Một thước thép ở 200C có độ dài 1000mm, khi nhiệt độ tăng đến 400C thì thước dài bao nhiêu mét, cho hệ số nở dài của thép là 11.10-6 K-1 ? 3 VAÄT LYÙ Baøi: 37 10 4 VAÄT LYÙ Bài 37:37 Baøi: CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 10 I. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng II. Hiện tượng dính ướt.Hiện tượng không dính ướt I. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng II.Hiện tượng dính ướt. Hiện tượng không dính ướt III. Hiện tượng mao dẫn III. Hiện tượng mao dẫn 5 VAÄT LYÙ Bài 37:37 Baøi: CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 10 I. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng 1. Thớ nghieọm: Nước xà phòng Nhúng khung dây đồng có buộc vòng dây chỉ hình dạng bất kì vào nước xà phòng. Nhấc nhẹ khung dây đồng ra ngoài => có màng xà phòng phủ kín mặt khung dây.ï 6 VAÄT LYÙ Bài 37:37 Baøi: CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 10 I. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng 1. Thớ nghieọm: Khung dây đồng Vòng dây chỉ Trả lời C1 SGK f Màng xà phòng Chọc thủng màng xà phòng bên trong vòng dây chỉ -> bề mặt phần màng xà phòng còn đọng trên khung dây có xu hướng tự co lại để giảm diện tích nhỏ nhất tới mức có thể -> chứng tỏ trên bề mặt phần màng xà phòng có những lực kéo căng bề mặt chất lỏng gọi là lực căng bề mặt của chất lỏng. 7 VAÄT LYÙ Bài 37:37 Baøi: CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 10 I. A Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng 1. Thớ nghieọm: B C D Nước xà phòng 8 VAÄT LYÙ Bài 37:37 Baøi: CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 10 I. A Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng 1. Thớ nghieọm: B C D  AB di chuyển về phía CD  Màng xà phòng bị co lại để giảm diện tích mặt ngoài đến nhỏ nhất  Hiện tượng thanh AB dịch chuyển là do có lực căng mặt ngoài tác dụng lên thanh 9 AB. VAÄT LYÙ Bài 37:37 Baøi: CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 10 I. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng 1. Thớ nghieọm: Khung dây đồng Vòng dây chỉ f Màng xà phòng B A C D Lực căng bề mặt cĩ điểm đặt, phương, chiều như thế nào? 10 VAÄT LYÙ Bài 37:37 Baøi: CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 10 I. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng 1. Thớ nghieọm: 2. Lực căng bề mặt Lực căng bề mặt tác Khung dây dụng lên một đoạn đường đồng Màn Vòng nhỏ l bất kì trên bề mặt f xà dây phòn chất lỏng luôn có: chỉ * Điểm đặt: trên đoạn l * Phương: vuông góc với đoạn đường này và tiếp tuyến với bề mặt chất lỏng * Chiều: làm giảm diện tích bề mặt chất lỏng *ù Độ lớn: f tỉ lệ thuận với độ dài l của đoạn đường đó. f= l 11 VAÄT LYÙ Bài 37:37 Baøi: CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 10 I. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng 1. Thớ nghieọm: 2. Lực căng bề mặt Khung dây đồng Vòng dây chỉ f Màng xà phòng  : là hệ số căng bề mặt của chất lỏng, phụ thuộc bản chất, nhiệt độ của chất lỏng (N/m),  giảm khi nhiệt độ tăng. 12 VAÄT LYÙ Bài 37:37 Baøi: CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 10 * Hệ số căng bề mặt của một số chất lỏng: I. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng 1. Thớ nghieọm: 2. Lực căng bề mặt Chất lỏng ở 200C Nước Rượu, cồn Thủy ngân Nước xà phòng  (N/m) 73.10-3 22.10-3 465.10-3 25.10-3 Nước ở t 0C  (N/m) 0 10 20 30 100 75,5.10-3 74.10-3 73.10-3 71.10-3 59.10-3 13 VAÄT LYÙ Bài 37:37 Baøi: CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 10 I. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng 1. Thớ nghieọm: 2. Lực căng bề mặt Khung dây đồng Vòng dây chỉ f Màng xà phòng Tổng các lực căng bề mặt tác dụng lên vòng dây chỉ: FC = .2L = .2D Với L= D: chu vi đường tròn nằm trên 1 mặt của màng xà phòng giới hạn bởi vòng 14 dây chỉ có đường kính D VAÄT LYÙ Bài 37:37 Baøi: CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 10 I. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng 1. Thớ nghieọm: 2. Lực căng bề mặt * Hãy xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng trong bình? * D, d là ủửụứng kớnh ngoài và ủửụứng kớnh trong của D chiếc vòng. d F Dây treo Chiếc vòng Màng nước f f 15 CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG VAÄT LYÙ Bài 37:37 Baøi: 10 * Để chiếc vòng bứt khỏi mặt nước: I. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng 1. Thớ nghieọm: 2. Lực căng bề mặt F = FC + P  FC = F - P • Gọi L1, L2 là chu vi ngoài và chu vi trong của chiếc vòng FC =  (L1+L2) = F Dây treo Chiếc vòng Màng nước FC L1+L2 f f   = F - P D, d là ủửụứng kớnh ngoài và  (D + d) ủửụứng kớnh trong của chiếc 16 vòng (m) VAÄT LYÙ Bài 37:37 Baøi: CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 10 I. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng  Căng vải trên ô dù hoặc trên mui bạt ô tô tải. 1. Thớ nghieọm: 2. Lực căng bề mặt 3. Ứng dụng 17 VAÄT LYÙ Bài 37:37 Baøi: CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 10 I. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng Dùng nước xà phòng để giặt quần áo 1. Thớ nghieọm: 2. Lực căng bề mặt 3. Ứng dụng 18 VAÄT LYÙ Bài 37:37 Baøi: CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 10 I. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng Ống nhỏ giọt 1. Thớ nghieọm: 2. Lực căng bề mặt 3. Ứng dụng 19 VAÄT LYÙ Bài 37:37 Baøi: CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 10 CỦNG CỐ *Lực căng bề mặt - Phửụng: - Chieàu: - ẹoọ lụựn: * Hệ số căng bề mặt: •Vuông góc với đoạn đường nhỏ bất kì l trên bề mặt chất lỏng này và tiếp tuyến với bề mặt chất lỏng •Làm giảm diện tích bề mặt chất lỏng f= l  :là hệ số căng mặt ngoài của chất lỏng phụ thuộc bản chất, nhiệt độ của chất lỏng (N/m). F  P D, d là ủửụứng kớnh ngoài và   ( D  d ) ủửụứng kớnh trong của chiếc vòng. 20
- Xem thêm -