Tài liệu Bài giảng bài biến dạng cơ của vật rắn vật lý 10 (5)

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BIẾN DẠNG CƠ VẬT RẮN BIẾN DẠNG CƠ VẬT RẮN I. Biến dạng đàn hồi và biến dạng dẻo Hình 1 BIẾN DẠNG CƠ VẬT RẮN I. Biến dạng đàn hồi và biến dạng dẻo Hình 2 BIẾN DẠNG CƠ VẬT RẮN I. Biến dạng đàn hồi và biến dạng dẻo Hình 3 BIẾN DẠNG CƠ VẬT RẮN I. Biến dạng đàn hồi và biến dạng dẻo Hình 4 BIẾN DẠNG CƠ VẬT RẮN I. Biến dạng đàn hồi và biến dạng dẻo - Biến dạng đàn hồi là biến dạng mà vật có thể trở lại trạng thái Biến dạngnào củalànhững vật có thể trở biến ban đầu khi ngoạiThế lực ngừng tácdạng dụng.đàn hồi? về trạng thái ban đầu là biến dạng - Biến dạng mà không trởvật lạikhông trạng trở tháilạiban đầu khi lực thôi gì?vật Còn những tác dụng gọi trạng là biến dạng thái bandẻo. đầu là biến dạng gì? Thế nào là biến dạng dẻo? - Chú ý: Những vật đàn hồi bị biến dạng quá mức, vượt qua một giới hạn nào đó thì biến dạng không còn là đàn hồi mà trở thành biến dạng dẻo. BIẾN DẠNG CƠ VẬT RẮN II. Biến dạng kéo và biến dạng nén. Định luật Húc 1. Biến dạng kéo và biến dạng nén l F F F F Δl l0 l l0 Δl BIẾN DẠNG CƠ VẬT RẮN II. Biến dạng kéo và biến dạng nén. Định luật Húc F’ F’ 2. Ứng suất kéo (hoặc nén) pháp tuyến l0 l0 l l l’ S F l’≠ Δ l l S F BIẾN DẠNG CƠ VẬT RẮN II. Biến dạng kéo và biến dạng nén. Định luật Húc 2. Ứng suất kéo (hoặc nén) pháp tuyến - Ứng suất kéo ( hoặc nén) pháp tuyến là lực kéo hoặc lực nén ứng với một đơn vị diện tích. F  S + F: Lực tác dụng lên tiết diện S (N) + S: Tiết diện S (m2) BIẾN DẠNG CƠ VẬT RẮN II. Biến dạng kéo và biến dạng nén. Định luật Húc F’ 3. Định luật Húc Trong giới hạn đàn hồi, độ biến dạng tỉ đối của thanh rắn tiết diện đều tỉ lệ thuận với ứng suất gây ra nó l F ~ (1) l S Với: Δ l = l – l0 l0 l l S F BIẾN DẠNG CƠ VẬT RẮN II. Biến dạng kéo và biến dạng nén. Định luật Húc 3. Định luật Húc S (1)  F  E. .l l0 Trong đó + E: được gọi là suất đàn hồi ( suất Young) có đơn vị N/m2 - F có thể viết lại thành F = kΔl S k được gọi là hệ số đàn hồi ( độ cứng) k = E. l0 Hệ số đàn hồi phụ thuộc vào kích thước, hình dạng, E có đơn vị là N/m. BIẾN DẠNG CƠ VẬT RẮN IV. Biến dạng lệch (hay biến dạng trượt) Mành bị làm lệch đi. BIẾN DẠNG CƠ VẬT RẮN IV. Biến dạng lệch (hay biến dạng trượt) Hình chữ nhật bị làm lệch. BIẾN DẠNG CƠ VẬT RẮN IV. Biến dạng lệch (hay biến dạng trượt) - Biến dạng lệch là biến dạng mà ở đó có sự lệch đi giữa các lớp vật rắn đối với nhau. Biến dạng lệch còn gọi là biến dạng trượt. - Trong biến dạng lệch, ngoại lực tác dụng vào vật song song với các lớp vật chất. BIẾN DẠNG CƠ VẬT RẮN IV. Các biến dạng khác: BIẾN DẠNG CƠ VẬT RẮN IV. Các biến dạng khác: BIẾN DẠNG CƠ VẬT RẮN IV. Giới hạn bền: - Giới hạn bền là giới hạn mà khi vượt giới hạn này thì vật bị hư hỏng. - Giới hạn đàn hồi là giới hạn mà khi vượt giới hạn này thì vật không còn khả năng đàn hồi. BIẾN DẠNG CƠ VẬT RẮN CỦNG CỐ : Câu 1: Chọn câu sai trong các câu sau đây : A. Giới hạn trong đó vật có tính đàn hồi gọi là giới hạn đàn hồi. B. Cột nhà, tường, trụ cầu, móng nhà chịu biến dạng kéo. C. Khi biến dạng nén, chiều dài của thanh giảm, chiều ngang của thanh tăng. D. Vật có tính dẻo khi ngoại lực thôi tác dụng, vật không lấy lại hình dạng và kích thước ban đầu BIẾN DẠNG CƠ VẬT RẮN CỦNG CỐ : Câu 2: Chọn câu đúng trong các câu sau đây : A. Suất đàn hồi tỉ lệ với độ dài của vật. B. Suất đàn hồi tỉ lệ nghịch với tiết diện của vật. C. Suất đàn hồi tùy thuộc vào bản chất của chất làm vật đàn hồi. D. Tất cả các câu trên đều đúng.
- Xem thêm -