Tài liệu Bài giảng bài ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ vật lý 9 (4)

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ NHUẬN TRƢỜNG TRUNG HOC CƠ SỞ SÔNG ĐÀ GV: Vũ Đỗ Thị Quỳnh Kiểm tra bài cũ: Nêu cách nhận biết thấu kình hội tụ? Ký hiệu? - Ta so sánh độ dày phần rìa với phần giữa của thấu kính. Thấu kính có phần rìa mỏng hơn phần giữa là thấu kính hội tụ. - Ký hiệu: 1. F O F’ BÀI 43 Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ I. Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ: 1. Thí nghiệm. 2. Kết luận. II. Cách dựng ảnh: 1. Dựng ảnh của điểm sáng tạo bởi thấu kính hội tụ. 2. Dựng ảnh của vật sáng AB tạo bởi thấu kính hội tụ. III. Vận dụng. Đặt một thấu kính hội tụ sát vào mặt trang sách. Quan sát ảnh dòng chữ qua thấu kính ta thấy nó là ảnh gì? Cùng chiều hay ngược chiều với vật? Lớn hơn hay nhỏ hơn vật? Ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật. Có khi nào thấu kính hội tụ cho ảnh ngược chiều với vật không? Ta làm thí nghiệm . Quay thấu kính về phía cửa sổ, dịch màn để hứng được ảnh  Nhận xét ảnh. - Ảnh thật, ngược chiều với vật, ảnh cách thấu kính một khỏang bằng tiêu cự. . Đặt ngọn nến ngoài khoảng tiêu cự, dịch màn để hứng được ảnh  Nhận xét ảnh. - Ảnh thật, ngược chiều với vật. . Đặt vật trong khoảng tiêu cự, có hứng được ảnh trên màn không? - Không hứng được ảnh trên màn. . Thử quan sát ảnh bằng cách nhìn vào thấu kính. - Nhìn thấy ảnh cùng chiều và lớn hơn vật. . Ảnh này là ảnh gì? - Ảnh ảo vì không hứng được trên màn. 2. Kết luận: Khoảng cách từ vật đến thấu Thật hay kính ảo Vật ở rất xa Thật thấu kính Đặc điểm của ảnh Cùng chiều hay Lớn hơn hay ngược chiều so với nhỏ hơn vật vật Ngược chiều Bé hơn vật d > 2f Thật Ngược chiều Bé hơn vật f < d < 2f Thật Ngược chiều Lớn hơn vật dd>f nên ảnh là ảnh thật, ngược chiều, lớn hơn B’ vật. B F A’ O F’ A Do vật nằm trong khoảng f>d nên ảnh là ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật. Thử dịch chuyển kính lúp ra xa trang sách, ta có đọc được các dòng chữ qua thấu kính nữa không? Tại sao? - Ta không đọc được các dòng chữ qua thấu kính nữa vì khoảng cách từ vật đến thấu kính lớn hơn tiêu cự của thấu kính thì ảnh của vật là ảnh thật. DẶN DÒ . Học kỹ kết luận. . Làm câu 6 trang 118 SGK. . Làm bài tập 42-43.1; 42-43.2; 42-43.4; 4243.6 trang 50, 57 SBT.
- Xem thêm -