Tài liệu Bài giảng bài ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ vật lý 9 (7)

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 63 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

VẬT LÝ 9 Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ GV: Nguyễn Văn Trung THCS Tân Định_Quận Hoàng Mai I. ĐẶC ĐIỂM CỦA ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH HỘI TỤ I. ĐẶC ĐIỂM CỦA ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH HỘI TỤ II. CÁCH DỰNG ẢNH 1) Vật là điểm sáng nằm ngoài trục chính : Vẽ 2 trong 3 tia sau : a) Tia sáng qua quang tâm O, truyền thẳng B F’ F O b) Tia tới song song trục chính, tia ló ( hoặc đường kéo dài ) qua tiêu điểm ảnh chính F’ . B F’ F O c) Tia tới ( hoặc đường kéo dài ) qua tiêu điểm vật chính F, tia ló song song trục chính . Chùm tia ló ( hoặc đường kéo B dài ) cắt nhau tại ảnh B’ của B. F’ F O B’ 2) Vật có dạng một đọan thẳng nhỏ  với trục chính : B F’ A F A’ O B’ C5 B I F’ A A’ O F B’ B’ B F’ A F A’ O III. VẬN DỤNG: C6 B I F’ A F A’ O B’ Gọi: 43.4a •d= : khoảng cách từ TK đến vật • d’ = : khoảng cách từ TK đến ảnh . •OF=OF’=f : tiªu cù cña thÊu kÝnh héi tô •XÐt trêng hîp nh h×nh vÏ 44.3 a B I F’ A F A’ O B’ •  OA’B’ đồng dạng  OAB : •  F’A’B’ đồng dạng  F’OI : So sánh (1) và (2) : Chia 2 vế cho dd’f : = 36.12/(36-12)=18cm Trong trường hợp 43.4b chú ý rằng: F’A’ = f + d’ nên từ (1) và (2) suy ra: OA’/OA=F’A’/F’O hay d’/d=(d’+f)/f  f.d’=d.d’+f.d Chia hai vế cho d.d’.f ta được: B’ B F’ A F A’ O 1 1 1 = f d d’ Suy ra: OA’ = d’= df / (d-f) = 8.12/(12-8) = 24cm A’B’=d’/d.AB=3cm CỦNG CỐ: Câu 1 : Tia tới ( hoặc đường kéo dài ) qua ......., tia ló ra khỏi thấu kính sẽ đi song song với trục chính. a) Quang tâm O  b) Tiêu điểm vật chính F. c) Tiêu điểm ảnh chính F’. d) Một điểm bất kỳ nằm trên trục chính. CỦNG CỐ: Câu 2 : Cho một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20 cm. Một vật sáng AB đặt trước thấu kính và cách thấu kính 60 cm. Xác định vị trí , tính chất của ảnh A’B’ cho bởi thấu kính trên :  a) Ảnh A’B’ thật, cách thấu kính 30 cm. b) Ảnh A’B’ ảo, cách thấu kính 30 cm. c) Ảnh A’B’ thật, cách thấu kính 60 cm . d) Ảnh A’B’ ở vô cực.
- Xem thêm -