Tài liệu Bài giảng bài 21 lịch sử 11

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1153 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

NỘI DUNG BÀI HỌC I.Phong trào Cần vương bùng nổ. 1.Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại Kinh thành Huế và sự bùng nổ phong trào Cần vương. 2.Các giai đoạn phát triển của phong trào Cần vương. a.Từ năm 1885 đến năm 1888. I.PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG BÙNG NỔ. 1.Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại Kinh thành Huế và sự bùng nổ phong trào Cần vương. a. Nguyên nhân: - Sau hiệp ước Hác-măng và Pa-tơ-nốt,Pháp thiết lập chế độ bảoThộ vàớTrung ìnhở hBắc ìnhKì nư c ta Kì. ệp ư ớc ta tiếp - Phong trào đấu tranhsau của hi nhân dân tục phát triển. Hácmăng và Patơnốt như thế nào? Tr ư ớ c s ự ph á t tri ể n m ạ nh c ủa phong tr à o y ê u n ư ớ c ch ống Ph á p, ph á i ch ủ chi ế n trong tri ề u đ ì nh Hu ế đ ã ph ả n ứng như thế nào? I.PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG BÙNG NỔ. 1.Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại Kinh thành Huế và sự bùng nổ phong trào Cần vương. a. Nguyên nhân: - Sau hiệp ước Hác-măng và Pa-tơ-nốt,Pháp thiết lập chế độ bảo hộ ở Bắc Kì và Trung Kì. - Phong trào đấu tranh của nhân dân ta tiếp tục phát triển. - Phe chủ chiến trong triều đình, do Tôn Thất Thuyết đứng đầu tích cực chuẩn bị cho cuộc kháng chiến. T«n thÊt thuyÕt (1835-1913) “ Với Tôn Thất Thuyết không - Tôn Thất Thuyết (1835 – 1913) chấp nhận một sự thỏa hiệp nào, quê ở Xuân Long (Huế) là người Ông coi các quan lại thỏa hiệp trong hoàng tộc, từng giữ nhiều như kẻ thù của dân tộc…một đạo chức quan lớn nhỏ. Sau khi vua đức lớn đã bộc lộ rõ rệt trong Tự Đức mất, ông là một trong 3 mọi hoàn cảnh của đời ông, đó là phụ chính đại thần, giữ chức sự gắn bó lạ lùng giữa đời ông Thượng thư Bộ binh nắm quyền với tổ quốc “rõ ràng Tôn Thất chỉ huy quân đội. Năm 1883Thuyết không muốn giao thiệp 1884, triều đình kí các hiệp ước với chúng ta (Pháp), ông bộc lộ thừa nhận nền đô hộ của thực sự căm ghét khôn cùng đối với dân Pháp. Nhưng ông là người chúng ta trong mọi hoàn cảnh. chủ chiến trong triều, ra sức Chúng ta có thể nói rằng, ông căm chuẩn bị lực lượng để đánh ghét chúng ta đó là quyền và bộn Pháp giành lại chủ quyền. phận của ông” Tôn Thất Thuyết và phái chủ chiến đã làm gì để nổi dậy chống Pháp? Mục đích của việc làm đó? I.PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG BÙNG NỔ. 1.Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại Kinh thành Huế và sự bùng nổ phong trào Cần vương. a. Nguyên nhân: - Những hành động của phái chủ chiến nhằm chuẩn bị cho một cuộc nổi dậy chống Pháp giành chủ quyền. - Thực dân Pháp Th âmựmưu c dâtiêu n Phdiệt áp phe đã chủ chiến phản ứng như thế nào? Để đối phó lại với âm mưu của Pháp,phái chủ chiến và Tôn Thất Thuyết đã làm gì? I.PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG BÙNG NỔ. 1.Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại Kinh thành Huế và sự bùng nổ phong trào Cần vương. a. Nguyên nhân: - Những hành động của phái chủ chiến nhằm chuẩn bị cho một cuộc nổi dậy chống Pháp giành chủ quyền. - Thực dân Pháp âm mưu tiêu diệt phe chủ chiến. => Tôn Thất Thuyết quyết định ra tay trước. I.PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG BÙNG NỔ. 1.Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại Kinh thành Huế và sự bùng nổ phong trào Cần vương. b. Diễn biến: I.PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG BÙNG NỔ. 1.Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại Kinh thành Huế và sự bùng nổ phong trào Cần vương. b. Diễn biến: Nêu diễn biến cuộc phản công của phái chủ chiến ở Kinh thành Huế (7/1885)? Lược đồ kinh thành Huế năm 1885 - Sử cũ ghi: “ Kinh thành Huế đ ư ợ c x â y d ự ng nh ữ ng n ăm 1805-1820 là một thành vuông, m ỗ i b ề d à i 2,5 km, m ộ t m ặt giáp sông Hương, ba mặt có h à o s â u, t ư ờ ng th à nh x ây bằng gạch, đá cao 10 m, trên mặt thành có đủ trăm đại bác. Trong th à nh c ó d ư v ạ n binh lính. ng Sô g ơn Hư Tân Sở (13-7-1885) Chú giải Nơi ban Chiếu Cần Vương HUẾ I.PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG BÙNG NỔ. 1.Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại Kinh thành Huế và sự bùng nổ phong trào Cần vương. b. Diễn biến: - Đêm 4 rạng 5/7/1885, Tôn Thất Thuyết hạ lệnh tấn công Pháp vào tòa Khâm sứ và đồn Mang Cá. - Rạng sáng 5/7/1885, Pháp phản công. Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi ra khỏi kinh thành lên Tân Sở (Quãng Trị). Trích “Chiếu Cần vương” “Từ xưa, kế sách chống giặc không ngoài 3 điều:đánh, giữ, hòa. Đánh thì chưa có cơ hội, giữ thì khó định hẹn được sức, hòa thì họ đòi hỏi không biết chán. Tân Sở (13-7-1885) HUẾ Đà Nẵng QĐ T ng rườ Sa …Nước ta gần đây ngẫu nhiên gặp nhiều việc.Trẫm tuổi trẻ nối ngôi không lúc nào không nghĩ tới tự cường, tự trị. Kẻ phái của Tây ngang bức, mỗi ngày một quá thêm. Hôm trước, chúng tăng thêm binh thuyền đến buộc theo những điều mình không thể nào làm được…trong triều đình đắn đo hai điều: cúi đầu tuân mệnh hay ngồi mất cơ hội, sao bằng nhìn thấy chỗ âm mưu biến động của địch mà đối phó trước? Vì bằng việc xảy ra không thể tránh, thì cũng còn có cái việc như ngày nay để lo tốt cái lợi sau này, ấy là do thời thế xui nên vậy Phàm những người đã cùng dự chia mối lo này, tưởng cũng tự biết. Biết thì phải dự vào công việc, nghiến răng dựng tóc thề Back giết giặc, nào ai là không có cái lòng như thế?...” Em hiểu thế nào là “Cần vương”?Xuống chiếu Cần vương nhằm mục đích gì? I.PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG BÙNG NỔ. 1.Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại Kinh thành Huế và sự bùng nổ phong trào Cần vương. b. Diễn biến: - Đêm 4 rạng 5/7/1885,Tôn Thất Thuyết hạ hệnh tấn công Pháp vào tòa Khâm sứ và đồn Mang Cá. - Rạng sáng 5/7/1885,Pháp phản công.Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi ra khỏi kinh thành lên Tân Sở (Quãng Trị). - 13/7/1885,Tôn Thất Thuyết lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần vương,kêu gọi nhân dân giúp vua cứu nước. I.PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG BÙNG NỔ. 1.Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại Kinh thành Huế và sự bùng nổ phong trào Cần vương. b. Diễn biến: - Đêm 4 rạng 5/7/1885,Tôn Thất Thuyết hạ hệnh tấn công Pháp vào tòa Khâm sứ và đồn Mang Cá. - Rạng sáng 5/7/1885,Pháp phản công. Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi ra khỏi kinh thành lên Tân Sở (Quãng Trị). - 13/7/1885, Tôn Thất Thuyết lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần vương, kêu gọi nhân dân giúp vua cứu nước. I.PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG BÙNG NỔ. 1.Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại Kinh thành Huế và sự bùng nổ phong trào Cần vương. b. Diễn biến: - Chiếu Cần vương thổi Chiếuđã“C ần vbùng ươngngọn ”đã clửa ó táđấu c tranh của nhân trào kéo dụdân ng gta,phong ì đối với phong tràdài o đ12 ấu năm. tranh của nhân dân ta lúc này?
- Xem thêm -