Tài liệu BÀI GIẢI ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢI ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Phần 2: Bài tập 2.1. Bài tập kế toán vốn bằng tiền BÀI SỐ 1: (1) . Ngày 4/2. Nợ TK 1111: 12.000.000 Có TK 112: (2). Ngày 6/2. Nợ TK 1112: 12.000.000 500 x 20.200 = 10.100.000 Có TK 131: 500 x 20.000 = 10.000.000 Có TK 515: 100.000 Nợ TK 007: 500 USD (3). Ngày 7/2. Nợ TK 152: 7.000.000 Nợ TK 133: 700.000 Có TK 1111: (4). Ngày 7/2. Nợ TK 141: 1.000.000 Có TK 1111: (5). Ngày 8/2. (6). Ngày 10/2. Nợ TK 1111: 7.700.000 1.000.000 1.650.000 Có TK 511: 1.500.000 Có TK 3331: 150.000 Nợ TK 153: 200 x 20.400 = 4.080.000 Nợ TK 133: 20 x 20.400 = 408.000 Có 1112: 220 x 20.000 = 4.400.000 Có TK 515: 88.000 (7). Ngày 12/2. Nợ TK 211: 30.000.000 Nợ TK 133: 3.000.000 Có TK 1111: 33.000.000 (8). Ngày 17/2. Nợ TK 1111: 200.000 Có TK 141: (9). Ngày 18/2. Nợ TK 144: 200.000 500.000 Có TK 1111: (10). Ngày 25/2. Nợ TK 1212: 500.000 10.000.000 Có TK 1111: 10.000.000 Tổng TK 1111 = 215.000.000 + 13.850.000 – 44.500.000 = 184.350.000 Tổng TK 1112 = 20.000.000 + 10.100.000 - 4.400.000 = 25.700.000 Nợ TK 007 = 1000 + 500 – 220 = 1280 USD Tổng TK 111 = 184.350.000 + 25.700.000 = 210.050.000 BÀI SỐ 2: ĐVT : 1000 đồng (1). Ngày 2/1. Nợ TK 1111: 30.000 Có TK 112: (2). Ngày 5/1. Nợ TK 1111: 30.000 500.000 Có TK 131: (3). Ngày 5/1. Nợ TK 2282: 500.000 50.000 Có TK 1111: (4). Ngày 8/1. (5). Ngày 8/1. Nợ TK 1111: 165.000 Có TK 511: 150.000 Có TK 3331: 15.000 Nợ TK 112: 600.000 Có TK 1111: (6). Ngày 10/1. 50.000 Nợ TK 1111: Có TK 141: 600.000 3.500 3.500 (7). Ngày 12/1. Nợ TK 152: 25.000 Nợ TK 133: 2.500 Có TK 1111: (8). Ngày 12/1. Nợ TK 1111: 100.000 Có TK 1212: (9). Ngày 15/1. Nợ TK 1111: 13.000 Nợ TK 153: 6.000 Nợ TK 133: 600 Có TK 1111: (11). Ngày 18/1. Nợ TK 1111: Nợ TK 331: 25.000 15.000 Có TK 1111: (13). Ngày 20/1. Nợ TK 1111: Nợ TK 311: 15.000 5.000 Có TK 515: (14). Ngày 21/1: 6.600 25.000 Có TK 131: (12). Ngày 20/1. 100.000 13.000 Có TK 144: (10). Ngày 17/1. 27.500 5.000 50.000 Có TK 1111: (15). Ngày 21/1: Nợ TK 1111: 3.000 Có TK 711: (16). Ngày 25/1: (17). Ngày 26/1. 50.000 3.000 Nợ TK 1111: 17.600 Có TK 511: 16.000 Có TK 3331: 1.600 Nợ TK 144: 10.000 Có TK 1111: 10.000 (18). Ngày 27/1. Nợ TK 334: 650.000 Có TK 1111: (19). Ngày 28/1. 650.000 Nợ TK 211: 20.000 Nợ TK 133: 2.000 Có TK 1111: (20). Ngày 28/1. 22.000 Nợ TK 331: 5000 x 20.500 = 102.500 Nợ TK 635: 2.500 Có TK 1112: 5000 x 21.000 = 105.000 Tổng TK 1111 = 750.000 + 862.100 – 1.431.100 = 181.000 Tổng TK 1112 = 210.000 – 105.000 = 105.000 Tổng TK 111 = 181.000 + 105.000 = 286.000 BÀI SỐ 3: ĐVT: Đồng (1). Ngày 2/1: Nợ TK 112: 100.000.000 Có TK 1111: (2). Ngày 2/1: 100.000.000 Nợ TK 152: 15.000.000 Nợ TK 133: 1.500.000 Có TK 1111: 16.500.000 (3). Ngày 3/1: Nợ TK 1112: 3.000 x 20.750.000 = 62.250.000 Nợ TK 635: 150.000 Có TK 131: (4). Ngày 5/1: Nợ TK 244: 3.000 x 20.800 = 62.400.000 5.000.000 Có TK 1111: 5.000.000 (5). Ngày 6/1: Nợ TK 211: 1.500 x 20.750 = 31.125.000 Nợ TK 133: 3.112.500 Có TK 1112: 1.500 x 20.375 = 30.562.500 Có TK 515: 3.675.000 Đơn giá bình quân = 60.000.000 + 62.250.000 / 3000 + 3000 = 20.375.000 (6). Ngày 8/1: Nợ TK 1111: 500.000 Có TK 141: (7). Ngày 10/1: (8). Ngày 12/1: Nợ TK 1111: 50.000 18.700.000 Có TK 511: 17.000.000 Có TK 3331: 1.700.000 Nợ TK 1111: 100.000.000 Có TK 3431: (9). Ngày 12/1: (10). Ngày 15/1: Nợ TK 331: 100.000.000 3.300 x 20.800 = 68.640.000 Có TK 1112: 3.300 x 20.375 = 67.237.500 Có TK 515 : 1.402.500 Nợ TK 1111: 1.000.000 Có TK 144: (11). Cuối tháng : Nợ TK 1111: 1.000.000 1.500.000 Có TK 1381: 1.500.000 BÀI SỐ 4: ĐVT: (1.000 Đồng) (1). Ngày 1/10: Nợ TK 1121: 40.000 Có TK 131: (2). Ngày 5/10: 40.000 Nợ TK 153: 30.000 Nợ TK 133: 3.000 Có TK 1121: 33.000 (3). Ngày 5/10: Nợ TK 244: 40.000 Có TK 1121: (4). Ngày 5/10: (5). Ngày 5/10: Nợ TK 1121: 168.000 Có TK 511: 154.000 Có TK 3331: 14.000 Nợ TK 156: 32.000 Nợ TK 133: 3.200 Có TK 1121: (6). Ngày 15/10: Nợ TK 1121: (8). Ngày 17/10: Nợ TK 1121: 10.000 132.000 Có TK 511: 120.000 Có TK 3331: 12.000 Nợ TK 3331: 22.000 Có TK 1121: (9). Ngày 18/10: 35.200 10.000 Có TK 121: (7). Ngày 16/10. 40.000 Ngày TK 331: 80.000 Có TK 1121: (10). Ngày 20/10: Nợ TK 1121: 80.000 200.000 Có TK 411: (11). Ngày 20/10: Nợ TK 1121: 22.000 200.000 100.000 Có TK 131: 100.000 (12). Ngày 21/10: (13). Ngày 22/10: Nợ TK 152: Nợ TK 133: 125.000 12.500 Có TK 1121: 137.500 (14). Ngày 24/10. Nợ TK 222: 600.000 Có TK 1121: (15). Ngày 25/10: Nợ TK 211: Nợ TK 133: 600.000 100.000 10.000 Có TK 1121: 110.000 BÀI SỐ 5: ĐVT: 1000 đồng (1). Ngày 3/5: Nợ TK 153: 4.000 Nợ TK 133: 400 Có TK 1121: (2). Ngày 4/5: Nợ TK 1121: 4.400 5.500 Có TK 511: 5.000 Có TK 3331: (3). Ngày 7/5: Nợ TK 621:6.000 Nợ TK 133: 600 Có TK 1121: (4). Ngày 9/5: Nợ TK 641: Nợ TK 1121: 2.400 Nợ TK 1122: 1.600 x 20.800= 33.280 Nợ TK 635: 320.000 Có TK 131: (7). Ngày 19/5. 1.000 2.400 Có TK 144: (6). Ngày 15/5: 6.600 1.000 Có TK 1121: (5). Ngày 13/5: 500 1.600 x 21.000 = 33.600 Nợ TK 211: 70.000 Nợ TK 133: 7.000 Có TK 1121: 77.000 (8). Ngày 26/5: Nợ TK 1121: 150.000 Có TK 411: (9). Ngày 28/5: Nợ TK 331: 150.000 17.000 Có TK 1121: (10). Ngày 26/5: 17.000 Nợ TK 331: 2000 x 15.900 = 31.800 Nợ TK 635: 8.200 Có TK 1122: 2000 x 20.000 = 40.000 BÀI TẬP KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO BÀI SỐ 1: (1). Ngày 3/2: Nợ TK 152: 5.000.000 Nợ TK 133: 500.000 Có TK 331: (2). Ngày 5.500.000
- Xem thêm -